ﻣﯿﻮه درﻣﺎنی ﺑﺎ ﺑﻬﺮه ﮔﯿﺮی از دﺳﺘﻮرﻫﺎی اﺳﻼمی – قسمت دوم

در قسمت قبل مقدمه ای از میوه درمانی را برایتان گفتیم. حال در این مقاله می خواهیم شرح مفصلی درباره درمان بیماری ها با میوه برایتان ارائه دهیم.

درمان بیماری ها با میوه

درمان بیماری ها با میوه – آﻟﺒﺎﻟﻮ :

آلبالو

آﻟﺒﺎﻟﻮ داراي ﻃﺒﯿﻌﺘﯽ ﺳﺮد اﺳﺖ و دارای ویتامین های A,C,E می باشد. آﻟﺒﺎﻟﻮ داراي اﻣﻼﺣﯽ ﻣﻌﺪﻧﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ از ﺟﻤﻠﻪ آﻧﻬﺎ ﻣﯽ ﺗﻮان ﺑﻪ ﭘﺘﺎﺳﯿﻢ و آﻫﻦ، ﺳﺪﯾﻢ، روي، ﻣﺲ وﻣﻨﯿﺰﯾﻢ اﺷﺎره ﮐﺮد .

آﻟﺒﺎﻟﻮ اﻋﺼﺎب را آرام ، اﺷﺘﻬﺎ را اﻓﺰاﯾﺶ و درﻣﺎن ﻻﻏﺮي اﺳﺖ . ﺗﺸﻨﮕﯽ را ﺑﺮﻃﺮف و ﺧﺎرش ﭘﻮﺳﺘﯽ را از ﺑﯿﻦ ﻣﯽ ﺑﺮد. ﺑﯿﻤﺎري ﻫﺎي ﻗﻠﺒﯽ، ﻏﻠﻈﺖ و ﻓﺸﺎرﺧﻮن را ﮐﺎﻫﺶ ﻣﯽ دﻫد. در ﭘﯿﺸﮕﯿﺮي و درﻣﺎن ﭘﻮﺳﯿﺪﮔﯽ دﻧﺪان ﻣﻮﺛﺮ اﺳﺖ. ﮐﻠﺴﺘﺮول را ﮐﺎﻫﺶ ،ﮐﻢ ﺧﻮاﺑﯽ را درﻣﺎن و از وارﯾﺲ رگ ﻫﺎ ﭘﯿﺸﮕﯿﺮي ﻣﯽ ﮐﻨﺪ.

ﻗﺎﺑﺾ اﺳﺖ واﺳﻬﺎل را از ﺑﯿﻦ ﻣﯽ ﺑﺮد . ﺻﻔﺮا و ﺳﻨﮓ ﮐﻠﯿﻪ را از ﺑﯿﻦ ﻣﯽ ﺑﺮد . ﺑﺮاي ﮐﺴﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﭼﺮﺑﯽ و ﻣﺰاج ﮔﺮﻣﯽ دارﻧﺪ، ﻣﻔﯿﺪ اﺳﺖ . آﻟﺒﺎﻟﻮ، وزن را ﮐﺎﻫﺶ ﻣﯽ دﻫﺪ و ﮐﺴﺎﻧﯽ ﮐﻪ اﻓﺰاﯾﺶ وزن دارﻧﺪ ﺑﺮاي ﮐﺎﻫﺶ وزن ، ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﻨﺪ آﻟﺒﺎﻟﻮ ﺑﺨﻮرﻧﺪ . آﻟﺒﺎﻟﻮ ﻗﺪرت ﺑﺎروري ﻣﺮدﻫﺎ را اﻓﺰاﯾﺶ ﻣﯽ دﻫﺪ. ﺳﺮدرد ودرد ﻣﻔﺎﺻﻞ را ﮐﺎﻫﺶ ﻣﯽ دﻫﺪ.

در درﻣﺎن ﻧﻘﺮس، روﻣﺎﺗﯿﺴﻢ و اﻟﺘﻬﺎب ورم ﻣﻌﺪه ﺑﺴﯿﺎر ﻣﻔﯿﺪ اﺳﺖ . ﻧﺎرﺳﺎﯾﯽ ﻫﺎي ﮐﺒﺪ، ﺳﻮء ﻫﺎﺿﻤﻪ و ﺣﺎﻟﺖ ﺗﻬﻮع را درﻣﺎن ﻣﯽ ﮐﻨﺪ . آﻟﺒﺎﻟﻮ ﻧﻪ ﺗﻨﻬﺎ ﻧﯿﺮو ﺑﺨﺶ اﺳﺖ ﺑﻠﮑﻪ ﺧﻮن ﺳﺎز ﻧﯿﺴﺖ ﻫﺴﺖ و ﮐﻢ ﺧﻮﻧﯽ را ﻧﯿﺰ درﻣﺎن ﻣﯽ ﻧﻤﺎﯾﺪ. آﻟﺒﺎﻟﻮ ﺿﺪ ﻋﻔﻮﻧﯽ ﮐﻨﻨﺪه روده اﺳﺖ و ورم ﻣﻌﺪه را ﮐﺎﻫﺶ ﻣﯽ دﻫﺪ .

آﻟﺒﺎﻟﻮ ﻧﻪ ﺗﻨﻬﺎ ﭼﺮﺑﯽ ﺧﻮن را ﭘﺎﯾﯿﻦ ﻣﯽ آورد، ﺑﻠﮑﻪ ﻗﻨﺪ ﺧﻮن را ﻧﯿﺰ ﮐﺎﻫﺶ ﻣﯽ دﻫﺪ؛ ﭘﺲ ﮐﺴﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﺑﯿﻤﺎري ﻫﺎي ﻧﻈﯿﺮ دﯾﺎﺑﺖ دارﻧﺪاز اﯾﻦ ﺟﻬﺖ ﺑﺎ ﺧﯿﺎﻟﯽ راﺣﺖ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﻨﺪ آﻟﺒﺎﻟﻮ ﺑﺨﻮرﻧﺪ . همچنین آﻟﺒﺎﻟﻮ ادرارآور اﺳﺖ وﺑﺮاي درﻣﺎن ورم ﮐﻠﯿﻪ ﻣﻔﯿﺪ اﺳﺖ .

درمان بیماری ها با میوه – آﻟﻮ :

آلو

آﻟﻮ داراي ﻃﺒﯿﻌﯽ ﺳﺮداﺳﺖ.  از ﺟﻤﻠﻪ وﯾﺘﺎﻣ ﯿﻦ ﻫﺎي آﻟﻮ ﻣﯽ ﺗﻮان A,C اشاره کرد. آﻟﻮ ﺷﺎﻣﻞ ﺑﻌﻀﯽ از ﻣﻮاد ﻣﻌﺪﻧﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ از ﺟﻤﻠﻪ آﻧﻬﺎ ﻣﯽ ﺗﻮان ﺑﻪ : آﻫﻦ،ﭘﺘﺎﺳﯿﻢ ،ﺳﺪﯾﻢ، ﻓﺴﻔﺮ، ﻣﻨﯿﺰﯾﻢ، ﮐﻠﺴﯿﻢ و ﮐﺮﺑﻮﻫﯿﺪرات اﺷﺎره ﮐﺮد . آﻟﻮ داراي ﻓﺎﯾﺪه ﻫﺎي داروﯾﯽ ﺑﺴﯿﺎر اﺳﺖ ﮐﻪ از ﺟﻤﻠﻪ آﻧﻬﺎ ﻣﯽ ﺗﻮان ﺑﻪ ﻣﻮارد زﯾﺮ اﺷﺎره ﮐﺮد :

آﻟﻮ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﻫﺎي ذﻫﻨﯽ را ﺗﻘﻮﯾﺖ و ﻓﮑﺮ را ﺑﺎز ﻣﯽ ﻧﻤﺎﯾﺪ.
ﻓﺸﺎرﺧﻮن را ﺗﻨﻈﯿﻢ ، ﻗﻨﺪﺧﻮن را ﮐﻨﺘﺮل،ﮐﻢ ﺧﻮﻧﯽ را درﻣﺎن وﺿﻌﻒ، ﻧﺎﺗﻮاﻧﯽ و ﺧﺴﺘﮕﯽ ﺟﺴﻤﯽ را از ﺑﯿﻦ ﻣﯽ ﺑﺮد .
آﻟﻮ ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﭼﺮﺑﯽ را ﻧﯿﺰ ﮐﺎﻫﺶ ﻣﯽ دﻫﺪ .
ﭘﯿﺸﮕ ﯿﺮي ازﺑﯿﻤﺎري ﻫﺎي ﻗﻠﺒﯽ، ﻋﺮوﻗﯽ ، ﮔﻮارﺷﯽ و ﺳﺮﻃﺎن راﺑﻪ ﻋﻬﺪه دارد .
دﺳﺘﮕﺎه ﻫﺎﺿﻤﻪ را ﺗﻨﻈﯿﻢ و ﺗﻘﻮﯾﺖ ﻧﻤﻮده و ﺗﻬﻮع را از ﺑﯿﻦ ﻣﯽ ﺑﺮد .
اﻧﮕﻞ ﻫﺎي ﻣﻌﺪه و ﺳﻢ ﻫﺎي دﺳﺘﮕﺎه ﮔﻮارش را از ﺑﯿﻦ ﻣﯽ ﺑﺮد.
آﻟﻮ ﻧﻪ ﺗﻨﻬﺎ ﺿﺪ ﻋﻔﻮﻧﯽ ﮐﻨﻨﺪه اﺳﺖ، ﺑﻠﮑﻪ ﺗﺐ ﻫﺎي روده اي و ﺳﻮء ﻫﺎﺿﻤﻪ را ﻧﯿﺰ درﻣﺎن ﻣﯽ ﻧﻤﺎﯾﺪ.
آﻟﻮ در درﻣﺎن ﺑﯿﻤﺎري ﻫﺎﯾﯽ ﭼﻮن ﺑﻮاﺳﯿﺮ، ﺗﺼﻠﺐ ﺷﺮاﯾﯿﻦ، روﻣﺎﺗﯿﺴﻢ، ﺳﺮ درد، ﯾﺒﻮﺳﺖ و ﻧﻘﺮس ﻧﻘﺶ ﺑﺴﺰاﯾﯽ دارد .
آﻟﻮي ﺳﯿﺎه ،ﺣﺮارت دروﻧﯽ ﺑﺪن را ﮐﺎﻫﺶ داده و ﺧﺎرش ﺑﺪن را از ﺑﯿﻦ ﻣﯽ ﺑﺮد.

درمان بیماری ها با میوه – آﻧﺎﻧﺎس :

آناناس آﻧﺎﻧﺎس داراي وﯾﺘﺎﻣﯿﻦ ﻫﺎي C6,B2,B1A,B و ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ داراي ﺑﺴﯿﺎري از اﻣﻼح ﻣﻔﯿﺪ ﺑﺪن اﺳﺖ ﮐﻪ از ﺟﻤﻠﻪ آﻧﻬﺎ ﻣﯽ ﺗﻮان ﺑﻪ ﻣﻮارد زﯾﺮ اﺷﺎره ﮐﺮد :
آﻫﻦ،ﭘﺘﺎﺳﯿﻢ ،ﺳﺪﯾﻢ، ﻓﺴﻔﺮ، ﮐﻠﺴﯿﻢ، ﻣﻨﯿﺰﯾﻢ و ﻣﻨﮕﻨﺰ .
از ﻓﺎﯾﺪه ﻫﺎي ﻗﺎﺑﻞ ذﮐﺮ آﻧﺎﻧﺎس ﻣﯽ ﺗﻮان ﺑﻪ ﻣﻮارد زﯾﺮ اﺷﺎره ﮐﺮد :
اﻧﺮژي ﺑﺴﯿﺎري را ﺑﺮاي ﺑﺪن ﺗﺄﻣﯿﻦ ﻣﯽ ﻧﻤﺎﯾﺪ.
اﺳﺘﺨﻮان را ﻣﺤﮑﻢ، ﺳﻠﻮل ﻫﺎي ﺳﺮﻃﺎﻧﯽ را ﻧﺎﺑﻮد، ﻏﺬا را ﻫﻀﻢ و در اﻧﻌﻘﺎد ﺧﻮن ﺗﺄﺛﯿﺮ ﺑﻪ ﺳﺰاﯾﯽ دارد.
ﺳﯿﺴﺘﻢ اﯾﻤﻨﯽ ﺑﺪن را ﺗﻘﻮﯾﺖ، ﻣﺴﻤﻮﻣﯿﺖ را از ﺑﯿﻦ ﺑﺮده واﻟﺘﻬﺎب را ﻧﺎﺑﻮد ﻣﯽ ﻧﻤﺎﯾﺪ.
از ﺗﻮﻣﻮرﻫﺎي رﯾﻪ، روده، ﺳﯿﻨﻪ و ﺗﺨﻤﺪان ﭘﯿﺸﮕﯿﺮي ﻣﯽ ﻧﻤﺎﯾﺪ.
ﭼﺸﻢ را در ﺑﺮاﺑﺮ از ﺑ ﯿﻦ رﻓﺘﻦ ﺑﯿﻨﺎﯾﯽ ، ﺑﯿﻤﻪ ﻣﯽ ﻧﻤﺎﯾﺪ.

درمان بیماری ها با میوه – اﺳﻔﻨﺎج :

اسفناج

ﺑﻬﺘﺮﯾﻦ ﻓﺼﻞ ﺑﺮاي ﺗﻬ ﯿﻪ اﺳﻔﻨﺎج ﭘﺎﯾﯿﺰ اﺳﺖ .ﻫﺮ ﭼﻨﺪ در ﻓﺼﻞ ﻫﺎي دﯾﮕﺮ ﺳﺎل ﻧﯿﺰ در دﺳﺘﺮس اﺳﺖ. اﺳﻔﻨﺎج وﯾﺘﺎﻣﯿﻦ ﻫﺎي ﺑﺴﯿﺎري ﮐﻪ از ﺟﻤﻠﻪ آﻧﻬﺎ A.C.E.K است را در خود جای داده است. از ﻣﻮاد ﻣﻌﺪﻧﯽ اﺳﻔﻨﺎج ﻧﯿﺰ ﻣﯽ ﺗﻮان ﺑﻪ آﻫﻦ،ﮐﻠﺴﯿﻢ و ﻣﻨﯿﺰﯾﻢ اﺷﺎره ﮐﺮد.

اﺳﻔﻨﺎج از ﺳﺒﺰي ﻫﺎﯾﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻓﺎﯾﺪه ﻫﺎي درﻣﺎﻧﯽ ﺑﺴﯿﺎري دارد ﮐﻪ از ﺟﻤﻠﻪ آﻧﻬﺎ ﻣﯽ ﺗﻮان ﺑﻪ ﻣﻮارد زﯾﺮ اﺷﺎره ﮐﺮد : اﺳﻔﻨﺎج در اﺳﺘﺤﮑﺎم اﺳﺘﺨﻮان ﻫﺎ ﻧﻘﺶ ﺑﺴﺰاﯾﯽ دارد و آﻧﻬﺎ را از ﭘﻮﮐﯽ ﺣﻔﻆ ﻣﯽ ﻧﻤﺎﯾﺪ. اﺳﻔﻨﺎج ﻗﺪرت ﺑﯿﻨﺎﯾﯽ را ﺗﻘﻮﯾﺖ ﮐﺮده و از ﺑﺮوز ﺑﯿﻤﺎري ﻫﺎي ﭼﺸﻤﯽ ﻣﺎﻧﻨﺪ آب ﻣﺮوارﯾﺪ ﺟﻠﻮﮔﯿﺮي ﻣﯽ ﻧﻤﺎﯾﺪ. از اﮐﺴﯿﺪه ﺷﺪن ﮐﻠﺴﺘﺮول ﺧﻮن ﺟﻠﻮﮔﯿﺮي ﻣﯽ ﮐﻨﺪ ﮐﻪ در ﻧﺘﯿﺠﻪ از ﺑﺴﺘﻪ ﺷﺪن رگ ﻫﺎ، ﺣﻤﻠﻪ ﻗﻠﺒﯽ ﺳﮑﺘﻪ ﺟﻠﻮﮔﯿﺮي ﻣﯽ ﻧﻤﺎﯾﺪ. ﻓﺸﺎرﺧﻮن را ﻧﯿﺰ ﮐﺎﻫﺶ ﻣﯽ دﻫﺪ . ﺗﻌﺪاد ﺣﻤﻠﻪ ﻫﺎي ﻣﯿﮕﺮﻧﯽ را در ﺑﯿﻤﺎراﻧﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ ﻣﯿﮕﺮن ﻣﺒﺘﻼ ﻫﺴﺘﻨﺪ،ﮐﺎﻫﺶ ﻣﯽ دﻫﺪ .
اﺳﻔﻨﺎج از ﻣﻐﺰ در ﺑﺮاﺑﺮ اﺳﺘﺮس و ﻫﯿﺠﺎن ﻣﺤﺎﻓﻈﺖ ﻣﯽ ﻧﻤﺎﯾﺪ و از ﮐﻨﺪ ﺷﺪن ﻋﻤﻠﮑﺮد آن ﺟﻠﻮﮔﯿﺮي ﻣﯽ ﻧﻤﺎﯾﺪ. ﻣﻌﺪه و روده را ﺗﻘﻮﯾﺖ ﻣﯽ ﻧﻤﺎﯾﺪ. ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻋﺎﻣﻞ ﺿﺪ ﺳﺮﻃﺎن ﻋﻤﻞ ﻧﻤﻮده و از ﺑﺮوز ﺑﺴﯿﺎري از ﺳﺮﻃﺎن ﻫﺎ ﺟﻠﻮﮔﯿﺮي ﻣﯽ ﮐﻨﺪ ﮐﻪ از ﺟﻤﻠﻪ آﻧﻬﺎ ﻣﯽ ﺗﻮان ﺑﻪ ﻣﻮارد زﯾﺮ اﺷﺎره ﮐﺮد :
از ﺑﺮوز ﺳﺮﻃﺎن ﻫﺎي ﺳﯿﻨﻪ و روده ﺑﺰرگ ﺟﻠﻮﮔﯿﺮي ﮐﺮده وﺳﺮﻃﺎن ﭘﻮﺳﺖ را ﮐﺎﻫﺶ ﻣﯽ دﻫﺪ . ﺗﻘﺴﯿﻢ ﺳﻠﻮﻟﯽ ﺳﻠﻮل ﻫﺎي ﺳﺮﻃﺎﻧﯽ ﺷﮑﻢ را ﮐﻨﺪ ﺗﺮ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ واز ﺗﮑﺜﯿﺮ ﺳﻠﻮﻟﻬﺎي ﺳﺮﻃﺎن ﭘﺮﺳﺘﺎت ﺟﻠﻮﮔﯿﺮي ﻣﯽ ﻧﻤﺎﯾﺪ. اﺳﻔﻨﺎج ﺿﺪ اﻟﺘﻬﺎب اﺳﺖ ﺑﻪ اﯾﻦ ﻣﻌﻨﯽ ﮐﻪ از آﺳﻢ ،ورم و اﻟﺘﻬﺎب ﻣﻔﺎﺻﻞ ﭘﯿﺸﮕﯿﺮي و آﻧﻬﺎ را درﻣﺎن ﻣﯽ ﻧﻤﺎﯾﺪ. اﺳﻔﻨﺎج ﭘﺨﺘﻪ ﻣﻨﺒﻊ ﺧﻮﺑﯽ از آﻫﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ زﻧﺎن راﻣﺨﺼﻮﺻﺎً در دوران ﻗﺎﻋﺪﮔﯽ ﯾﺎري ﻣﯽ رﺳﺎﻧﺪ .

درمان بیماری ها با میوه – اﻧﺎر :

انار

ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ اﮐﺮم در ﻣﻮرد درمان بیماری ها با میوه  اﻧﺎر ﻣﯽ ﻓﺮﻣﺎﯾﺪ: ﻫﺮﮐﺲ اﻧﺎر ﺑﺨﻮرد، ﺧﺪاوﻧﺪ ﻗﻠﺒﺶ را ﻧﻮراﻧﯽ ﻣﯽ ﻓﺮﻣﺎﯾﺪ و وﺳﻮﺳﻪ ﺷﯿﻄﺎن را ﭼﻬﺎر روز از او دور ﻣﯽ دارد . ﺣﻀﺮت در ﺟﺎي دﯾﮕﺮ دراﯾﻦ ﺑﺎره ﻣﯽ ﻓﺮﻣﺎﯾﺪ: ﻫﺮﮐﺲ اﻧﺎري را ﺑﺨﻮرد ﺗﺎ ﺗﻤﺎم ﺷﻮد، ﺧﺪاوﻧﺪ ﻗﻠﺒﺶ را ﭼﻬﻞ روز ﻧﻮراﻧﯽ ﻣﯽ ﻓﺮﻣﺎﯾﺪ. ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﺣﻀﺮت در ﺟﺎي دﯾﮕﺮ ﻣﯽ ﻓﺮﻣﺎﯾﺪ: اﻧﺎر ﺑﺎ ﭘﻮﺳﺖ ﺑﺨﻮرﯾﺪ، ﭼﺮا ﮐﻪ ﺷﮑﻢ را ﭘﯿﺮاﺳﺘﻪ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ .

ﺷﺨﺼﯽ ﺑﻪ ﻧﺎم ﺻﻌﺼﻌﻪ، ﻫﻨﮕﺎﻣﯽ ﮐﻪ ﻧﺼﻒ اﻧﺎري ﻧﺰد اﻣ ﯿﺮ ﻣﻮﻣﻨﺎن ﺣﻀﺮت ﻋﻠﯽ ﺑﻮد، ﺧﺪﻣﺖ اﯾﺸﺎن رﺳﯿﺪ؛ ﺣﻀﺮت ﻣﻘﺪاري از آن را ﺑﻪ او داد و ﻓﺮﻣﻮد : آن را ﺑﺎ ﭘﻮﺳﺖ ﺑﺨﻮر، ﭼﺮا ﮐﻪ زردي دﻧﺪان را زاﯾﻞ ، ﺑﻮي ﺑﺪ دﻫﺎن را ﺑﺮﻃﺮف و ﻏﻢ و ﻏﺼﻪ را ﻧﺎﺑﻮد ﻣﯽ ﮐﻨﺪ . ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﺣﻀﺮت در ﺟﺎي دﯾﮕﺮ ﻣﯽ ﻓﺮﻣﺎﯾﺪ: ﺑﻪ ﮐﻮدﮐﺎن ﺧﻮد اﻧﺎر ﺑﺨﻮراﻧﯿﺪ، ﭼﺮا ﮐﻪ زﺑﺎن آﻧﻬﺎ را زودﺗﺮ ﺑﻪ ﺻﺤﺒﺖ ﺑﺎز ﻣﯽ ﻧﻤﺎﯾﺪ.
اﻣﺎم ﺻﺎدق ﻣﯽ ﻓﺮﻣﺎﯾﺪ: ﺷﻤﺎ راﺑﻪ اﻧﺎر ﺳﻔﺎرش ﻣﯽ ﮐﻨﻢ، ﭼﺮا ﮐﻪ ﮔﺮﺳﻨﻪ آن را ﻧﻤﯽ ﺧﻮرد ﻣﮕﺮ آن ﮐﻪ ﺳﯿﺮ ﺷﻮد و ﺳﯿﺮ ﻧﻤﯽ ﺧﻮرد ﻣﮕﺮ آن ﮐﻪ اﺷﺘﻬﺎﯾﺶ زﯾﺎد ﻣﯽ ﺷﻮد . ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﺣﻀﺮت در ﺟﺎي دﯾﮕﺮ ﻣﯽ ﻓﺮﻣﺎﯾﺪ: ﺑﻪ ﻓﺮزﻧﺪان ﺧﻮد اﻧﺎر ﺑﺨﻮراﻧﯿﺪ، ﭼﺮا ﮐﻪ ﺟﻮاﻧﯽ را ﺳﺮﻋﺖ ﻣﯽ ﺑﺨﺸﺪ . اﻧﺎر ﻣﯿﻮه ﺳﺮد و ﺗﺮ اﺳﺖ و ﭘﻮﺳﺖ آن ﺳﺮد و ﺧﺸﮏ اﺳﺖ و ﺑﺴﯿﺎر ﻗﺎﺑﺾ ﻫﺴﺘﻨﺪ . اﻧﺎر داراي ﺑﺴﯿﺎري از وﯾﺘﺎﻣﯿﻦ ﻫﺎ اﺳﺖ ﮐﻪ از ﺟﻤﻠﻪ آﻧﻬﺎ ﻣﯽ ﺗﻮان ﺑﻪ ﻣﻮارد زﯾﺮ اﺷﺎره ﮐﺮد :

B1,B2,B3,C از اﻣﻼح ﻣﻮﺟﻮد در اﻧﺎر، ﻣﯽ ﺗﻮان ﺑﻪ : آﻫﻦ ،ﭘﺘﺎﺳﯿﻢ ، ﮐﻠﺴﯿﻢ و ﺳﺪﯾﻢ اﺷﺎره ﮐﺮد . اﻧﺎر ﻓﺎﯾﺪه ﻫﺎي درﻣﺎﻧﯽ ﺑﺴﯿﺎري دارد ﮐﻪ از ﺟﻤﻠﻪ آﻧﻬﺎ ﻣﻮارد زﯾﺮ اﺳﺖ : اﻧﺎر ﺷﯿﺮﯾﻦ ادرار آور اﺳﺖ و ﺑﺮاي دﻓﻊ اوره و ﮐﻠﺴﺘﺮول ﻣﻔﯿﺪ اﺳﺖ . اﻧﺎر ﺷﯿﺮﯾﻦ ﮐﺒﺪ و ﮐﻠﯿﻪ را ﺗﻘﻮﯾﺖ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ و در ﺗﻌﺎدل ﻣﺎﯾﻌﺎت ﺑﺪن ﺑﻪ ﺧﺼﻮص ﺧﻮن، ﻧﻘﺶ ﻣﻬﻤﯽ را اﯾﻔﺎ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ .اﻧﺎر ﺷﯿﺮﯾﻦ ﺑﺮا ي درﻣﺎن ﯾﺮﻗﺎن ﻣﻔﯿﺪ اﺳﺖ

ﻧﻪ ﺗﻨﻬﺎ ﺧﻮن را ﺗﺼﻔﯿﻪ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ ﺑﻠﮑﻪ ﺧﻮن ﺳﺎز ﻧﯿﺰ ﻫﺴﺖ و ﻓﺸﺎر ﺧﻮن را ﮐﺎﻫﺶ ﻣﯽ دﻫﺪ . رﻧﮓ ﺻﻮرت را ﺷﺎداب، ﮔﺮﻓﺘﮕﯽ ﺻﺪا را ﺑﺎز و ﻏﻢ و ﻏﺼﻪ را ﺑﺮﻃﺮف ﻣﯽ ﮐﻨﺪ . ﺑﺮ وزن ﻣﯽ اﻓﺰاﯾﺪ. ﺗﺮﺷﺢ ﺻﻔﺮا را زﯾﺎد ﻣﯽ ﮐﻨﺪ و ﯾﺒﻮﺳﺖ را درﻣﺎن ﻣﯽ ﮐﻨﺪ . اﻧﺎر درﻣﺎن ﺿﻌﻒ اﻋﺼﺎب اﺳﺖ و ﺑﻪ ﺑﺪن ﻧﯿﺮو ﻣﯽ ﺑﺨﺸﺪ .

از ﻓﻮاﯾﺪ اﯾﻦ ﻣﯿﻮه ﺑﻬﺸﺘﯽ ﻣﯽ ﺗﻮان ﺑﻪ اﺷﺘﻬﺎآور ﺑﻮدن آن اﺷﺎره ﮐﺮد .آب اﻧﺎر اﺳﻬﺎل را از ﺑﯿﻦ ﻣﯽ ﺑﺮد،ﻣﻌﺪه و روده ﻫﺎ را ﭘﺎك ﻣﯽ ﮐﻨﺪ .ﻗﻠﺐ و ﻣﻌﺪه را ﺗﻘﻮﯾﺖ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ و دﻣﺎي ﺑﺪن را ﭘﺎﯾﯿﻦ ﻣﯽ آورد .ﺳﻮء ﻫﺎﺿﻤﻪ را درﻣﺎن و ﻏﺬا را ﻫﻀﻢ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ .اﻧﺎر ﻗﻨﺪﻫﺎي زاﯾﺪ را دﻓﻊ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ .از ﮔﻞ ، ﭘﻮﺳﺖ ، ﺑﺮگ درﺧﺖ اﻧﺎر و ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ داﻧﻪ ﻫﺎي آن اﺳﺘﻔﺎده ﻫﺎي داروﯾﯽ ﻣﯽ ﺷﻮد .

ﺿﺮرﻫﺎ:

ﮐﺴﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﺳﺮد ﻣﺰاج ﻫﺴﺘﻨﺪ، ﻧﺒﺎﯾﺪ در ﺧﻮردن اﻧﺎر زﯾﺎده روي ﮐﻨﻨﺪ زﯾﺮا ﻣﻌﺪه را ﺳﺴﺖ و ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻧﻔﺦ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ. زﯾﺎده روي دراﻧﺎر ﺗﺮش ﻧﯿﺰ زﺧﻢ ﻣﻌﺪه ﻣﯽ آورد .اﻧﺎر ﺑﻪ ﮐﺴﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﯾﺒﻮﺳﺖ دارﻧﺪ ﻧﯿﺰ ﺗﻮﺻ ﯿﻪ ﻧﻤﯽ ﺷﻮد .

درمان بیماری ها با میوه – اﻧﺠﯿﺮ:

انجیر

ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ اﮐﺮم درﺑﺎره درمان بیماری ها با میوه اﻧﺠﯿﺮ ﻣﯽ ﻓﺮﻣﺎﯾﺪ: اﻧﺠﯿﺮ را ﺑﺨﻮرﯾﺪ ﭼﺮا ﮐﻪ ﺑﺮاي ﻧﻘﺮس و ﺑﻮاﺳﯿﺮ ﻣﻔﯿﺪ اﺳﺖ . ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﺣﻀﺮت در ﺟﺎي دﯾﮕﺮ ﻣﯽ ﻓﺮﻣﺎﯾﺪ: ﺧﻮردن اﻧﺠﯿﺮ از ﻗﻮﻟﻨﺞ ﭘﯿﺸﮕﯿﺮي ﻣﯽ ﮐﻨﺪ . اﻧﺠﯿﺮ ﻃﺒﯿﻌﺘﯽ ﮔﺮم و ﺗﺮ دارد . از وﯾﺘﺎﻣﯿﻦ ﻫﺎي ﻣﻮﺟﻮد در اﻧﺠﯿﺮ ﻣﯽ ﺗﻮان ﺑﻪ وﯾﺘﺎﻣﯿﻦ های ,C6,B2,B1A,B اشاره کرد.

اﻣﻼح ﺑﺴﯿﺎري در اﻧﺠﯿﺮ وﺟﻮد دارد ﮐﻪ ازﺟﻤﻠﻪ آﻧﻬﺎ ﻣﯽ ﺗﻮان ﺑﻪ آﻫﻦ،پتاسیم،ﻓﺴﻔﺮ، ﮐﻠﺴﯿﻢ، ﻣﻨﯿﺰﯾﻢ اﺷﺎره ﮐﺮد . از ﻓﺎﯾﺪه ﻫﺎي درﻣﺎﻧﯽ ﻣﻮﺟﻮد در اﻧﺠﯿﺮ ﻣﯽ ﺗﻮان ﺑﻪ ﻣﻮارد زﯾﺮ اﺷﺎره ﮐﺮد :
اﻧﺠﯿﺮ ﺑﺮاي اﻋﺼﺎب، ﻣﻐﺰ وﻗﻠﺐ ﺑﺴﯿﺎر ﻣﻔﯿﺪ اﺳﺖ .
اﻧﺠﯿﺮ ﮐﺎﻫﺶ ﻓﺸﺎر ﺧﻮن ، ﺟﻠﻮﮔﯿﺮي از ﺳﺮﻃﺎن ﺳﯿﻨﻪ و درﻣﺎن ﻧﻘﺮس راﺑﻪ ارﻣﻐﺎن ﻣﯽ آورد،
از ﺿﻌﻒ ﻋﻀﻼت ﻧﯿﺰ ﺟﻠﻮﮔ ﯿﺮي ﮐﺮده و ﺳﺮدرد،ﮔﻮش درد، دﻧﺪان درد و ﻣﻌﺪه درد را درﻣﺎن ﻣﯽ ﮐﻨﺪ .
ﺑﻪ ﺟﻬﺖ داﺷﺘﻦ داﻧﻪ ﻫﺎي رﯾﺰ، ﻣﻌﺪه و روده را ﺗﻘﻮﯾﺖ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ .
ﻗﻮﻟﻨﺞ را درﻣﺎن ، اﺳﺘﺨﻮان را ﻣﺤﮑﻢ، ﺗﺸﻨﮕﯽ را ﺑﺮﻃﺮف ، ﮐﻢ ﺧﻮﻧﯽ را ﺟﺒﺮان ﻣﯽ ﮐﻨﺪ .
وزن را ﮐﺎﻫﺶ داده وﮔﺮﺳﻨﮕﯽ را ﺑﻪ ﺗﺎﺧ ﯿﺮ ﻣﯽ اﻧﺪازد؛
اﻟﺒﺘﻪ در ﻣﻮاردي ﻫﻢ ﭼﺎق ﮐﻨﻨﺪه اﺳﺖ . ﺗﻌﺮق ﺑﺪن را زﯾﺎد، ﺣﺮارت ﺑﺪن را ﮐﺎﻫﺶ و ﺑﯿﻤﺎري ﻫﺎي ﭘﻮﺳﺘﯽ را درﻣﺎن ﻣﯽ ﮐﻨﺪ .

ﺗﺐ ،ﺗﻬﻮع، ﺳﻮﺧﺘﮕ ﯽ، ورم ﭼﺮﮐ ﯽ، ﺑﯿﻤﺎري ﻫﺎي رﯾﻮي و ﻣﻘﺎرﺑﺘﯽ را درﻣﺎن ﮐﺮده و ﻣﻮﺟﺐ اﻓﺰاﯾﺶ ﻧﯿﺮوي ﺟﻨﺴﯽ ﻣﯽ ﺷﻮد . ﺑﻮي ﺑﺪ و درد دﻫﺎن رااز ﺑ ﯿﻦ ﻣﯽ ﺑﺮد . ﭼﺮﺑ ﯽ، ﺳﺪﯾﻢ و ﮐﻠﺴﺘﺮول ﻧﺪارد .

ﺿﺪ ﺳﺮﻃﺎن اﺳﺖ وﻧﯿﺮوي ﺟﻨﺴﯽ را ﺗﻘﻮﯾﺖ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ . دﺳﺘﮕﺎه ﻫﺎﺿﻤﻪ را ﺗﻘﻮﯾﺖ و ﺳﻮء ﻫﺎﺿﻤﻪ را ﺑﻬﺒﻮد ﻣﯽ ﺑﺨﺸ ﯿﺪ. اﻧﺠﯿﺮ ﻓﺎﯾﺪه ﻫﺎي ﺿﺪ ﺳﺮﻃﺎﻧﯽ ﻧﯿﺰ دارد . ﯾﺒﻮﺳﺖ را درﻣﺎن ﮐﺮده وادرار آور اﺳﺖ و روده ﺑﺰرگ را ﺗﻤ ﯿﯿﺰ ﻣﯽ ﻧﻤﺎﯾﺪ.

آرﺗﺮوز درد ﻣﻔﺎﺻﻞ را درﻣﺎن ﻣﯽ ﮐﻨﺪ و در ﺗﻘﻮﯾﺖ ﮐﺒﺪ ﻧﯿﺰ ﻧﻘﺶ ﻣﻬﻤﯽ را اﯾﻔﺎ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ . از آﻧﺠﺎ ﮐﻪ ﻗﻨﺪ اﻧﺠﯿﺮ ﺑﻪ ﺳﺮﻋﺖ روده ﮐﻮﭼﮏ ﺟﺬب ﻣﯽ ﺷﻮد، اﻧﺠﯿﺮ ﺑﺮاي ﮐﺴﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﻗﻨﺪ ﺧﻮﻧﺸﺎن ﮐﺎﻫﺶ ﻣﯽ ﯾﺎﺑﺪ و ﺑﻪ ﯾﮑﺒﺎره اﺣﺴﺎس ﺿﻌﻒ ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ،

ﻣﻔﯿﺪ اﺳﺖ و ﻗﻨﺪ ﺧﻮن را اﻓﺰاﯾﺶ ﻣﯽ دﻫﺪ . ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ برای درمان بیماری ها با میوه از انجیر استفاده زیادی میشود.  اﻧﺠﯿﺮ در درﻣﺎن ﺑﯿﻤﺎري ﻫﺎي ﭘﻮﺳﺘﯽ ﻧﯿﺰ ﻣﻔﯿﺪ اﺳﺖ . اﻧﺠﯿﺮﺧﺸﮏ ﺷﺪه ﻧﯿﺰ ﺑﺮاي درﻣﺎن ﻧﻔﺦ و ﺑﺎد ﻣﻌﺪه اﺳﺘﻔﺎده ﻣﯽ ﺷﻮد. ﺷﯿﺮه اﻧﺠﯿﺮ، در درﻣﺎن اﻓﺴﺮدﮔﯽ ، ﺟﺮاﺣﺖ ﭘﻮﺳﺘﯽ و رﯾﺰش ﻣﻮ ﻣﻔﯿﺪ اﺳﺖ، ﮔﻠﻮدرد و ﺳﺮﻓﻪ را ﮐﺎﻫﺶ ﻣﯽ دﻫﺪ .

ﺑﺮگ اﻧﺠﯿﺮ،ﻧﯿﺎز ﺑﻪ اﻧﺴﻮﻟﯿﻦ را در اﻓﺮاد دﯾﺎﺑﺘﯽ ﮐﻢ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ و ﺟﺮاﺣﺎت و زﺧﻢ ﻫﺎ را اﻟﺘﯿﺎم ﻣﯽ ﺑﺨﺸﺪ .اﻧﺠﯿﺮ را ﻣﯽ ﺗﻮان ﺑﺎ ﻣﯿﻮه ﻫﺎي دﯾﮕﺮ ﺧﻮرد وﻟﯽ ﻣﯽ ﺑﺎﯾﺴﺖ ﻣﻮاﻇﺐ ﻣﯿﻮه ﻫﺎي اﺳﯿﺪي ﻣﺎﻧﻨﺪ ﭘﺮﺗﻘﺎل و ﮔﺮﯾﭗ ﻓﺮوت ﺑﻮد ﭼﺮا ﮐﻪ ﺑﺎ اﻧﺠﯿﺮ ﺳﺎزﮔﺎري ﻧﺪارﻧﺪ .

ﺳﻮپ اﻧﺠﯿﺮ ﺑ ﯿﺎر ﻣﻘﻮي اﺳﺖ و ﺑﺮاي اﻓﺰاﯾﺶ ﺷﯿﺮ زﻧﺎن اﺛﺮ ﺑﺴﺰاﯾﯽ دارد .ﺑﺮگ ﭘﺨﺘﻪ درﺧﺖ اﻧﺠﯿﺮ ﻣﻠﯿﻦ اﺳﺖ .

ﺑﺮاي ﺑﺮﻃﺮف ﮐﺮدن ورم، ﻣﯽ ﺗﻮان ﺑﺮگ درﺧﺖ اﻧﺠﯿﺮ را روي آن ﮔﺬاﺷﺖ . ﺟﻮﺷﺎﻧﺪه ﺑﺮگ درﺧﺖ اﻧﺠﯿﺮ ، درد ﺷﮑﻢ را درﻣﺎن ﻣﯽ ﻧﻤﺎﯾﺪ.

ﺟﻮﺷﺎﻧﺪه اﻧﺠﯿﺮ ﺧﺸﮏ ، درﻣﺎن ﮐﻨﻨﺪه اﻟﺘﻬﺎب ﻣﺠﺎري دﺳﺘﮕﺎه ﺗﻨﻔﺴﯽ، ﮐﻠﯿﻪ و ذات رﯾﻪ اﺳﺖ و ﺑﺮاي آﺑﻠﻪ، ﺳﺮﺧﮏ و ﻣﺨﻤﻠﮏ ﻧﯿﺰ ﻣﻔﯿﺪ اﺳﺖ.

ﺿﺮرﻫﺎ:

زﯾﺎده روي در ﺧﻮردن اﻧﺠﯿﺮ، ﺑﺮاي ﮐﺴﺎﻧﯽ ﮐﻪ اﺧﺘﻼﻻت ﻣﻌﺪه و روده،ﮐﺒﺪ ﺿﻌﯿﻒ دارﻧﺪ و ﻣﺒﺘﻼﯾﺎن ﺑﻪ ﻗﻨﺪ ﺗﻮﺻ ﯿﻪ ﻧﻤﯽ ﺷﻮد . ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ زﯾﺎده روي در ﺧﻮردن اﻧﺠ ﯿﺮ ﻧﻔﺦ و اﺳﻬﺎل را ﺑﻪ ﻫﻤﺮاه ﻣﯽ آورد و ﺑﺮاي ﭼﺸﻢ ﻧ ﯿﺰ ﻣﻀﺮ اﺳﺖ . ﮐﺴﺎﻧﯽ ﮐﻪ درد ﮐﺒﺪ دارﻧﺪ ﺑﺎﯾﺪ اﻧﺠﯿﺮ را ﺑﺎ ﮔﺮدو ﺑﺨﻮرﻧﺪ .

درمان بیماری ها با میوه – اﻧﮕﻮر:

انگور

ﭘﯿﺎﻣﺒﺮاﮐﺮم درﺑﺎره درمان بیماری ها با میوه اﻧﮕﻮر ﻣﯽ ﻓﺮﻣﺎﯾﺪ: ﺑﻬﺘﺮﯾﻦ ﻏﺬاي ﺷﻤﺎ ﻧﺎن و ﺑﻬﺘﺮﯾﻦ ﻣﯿﻮه ﺷﻤﺎ اﻧﮕﻮراﺳﺖ  . اﻣﯿﺮ ﻣﻮﻣﻨﺎن ﺣﻀﺮت ﻋﻠﯽ ﻣﯽ ﻓﺮﻣﺎﯾﺪ: اﻧﮕﻮر ﻧﺎن، ﻣﯿﻮه ، ﻏﺬا و ﺣﻠﻮا اﺳﺖ .

اﻣﺎم ﺻﺎدق درﺑﺎره ﻓﺎﯾﺪه اﻧﮕﻮر ﻣﯽ ﻓﺮﻣﺎﯾﺪ: ﻧﻮح از ﻏﻢ ﻧﺰد ﺧﺪاوﻧﺪ ﺷﮑﺎﯾﺖ ﮐﺮد، ﺧﺪاوﻧﺪ ﻣﺘﻌﺎل وﺣﯽ ﻓﺮﺳﺘﺎد :اﻧﮕﻮر ﺑﺨﻮر، ﭼﺮا ﮐﻪ ﻏﻢ را از ﺑﯿﻦ ﻣﯽ ﺑﺮد . ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﺣﻀﺮت در ﺟﺎي دﯾﮕﺮ ﻣﯽ ﻓﺮﻣﺎﯾﺪ: دو ﭼﯿﺰ ﺑﺎ دو دﺳﺖ ﺧﻮرده ﻣﯽ ﺷﻮﻧﺪ، اﻧﮕﻮر و اﻧﺎر . اﻣﺎم رﺿﺎ درﺑﺎره اﻣﯿﺮ ﻣﻮﻣﻨﺎن ﺣﻀﺮت ﻋﻠﯽ ﻧﻘﻞ ﻣﯽ ﻓﺮﻣﺎﯾﺪ ﮐﻪ اﯾﺸﺎن ﻧﺎن را ﺑﺎ اﻧﮕﻮر ﻣﯽ ﺧﻮردﻧﺪ .

اﻧﮕﻮر ﺷﺎﻣﻞ وﯾﺘﺎﻣﯿﻦ ﻫﺎي ﺑﺴﯿﺎري اﺳﺖ ﮐﻪ از ﺟﻤﻠﻪ آﻧﻬﺎ ﻣﯽ ﺗﻮان ﺑﻪ C,PP2,B1A,B اشاره کرد. اﻧﮕﻮر داراي اﻣﻼح ﺑﺴﯿﺎري از ﺟﻤﻠﻪ : آﻫﻦ، آﻫﮏ ،ﭘﺘﺎﺳﯿﻢ، ﺳﺪﯾﻢ، ﻓﺴﻔﺮ، ﻣﻨﯿﺰﯾﻢ، ﻣﻨﮕﻨﺰ، ﮐﻠﺴﯿﻢ ، ﮐﻠﺮ و ﯾﺪ اﺳﺖ . از ﻓﺎﯾﺪه ﻫﺎي درﻣﺎﻧﯽ اﻧﮕﻮر ﻣﯽ ﺗﻮان ﺑﻪ ﻣﻮارد زﯾﺮ اﺷﺎره ﮐﺮد :

اﻧﮕﻮر از ﻗﻮي ﺗﺮﯾﻦ وﯾﺮوس ﮐﺶ ﻫﺎ اﺳﺖ وداراي ﺧﺎﺻﯿﺖ ﻗﻠﯿﺎﯾﯽ اﺳﺖ .اﻧﮕﻮر ﻣﯿﻮه اي اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺴﯿﺎر اﻧﺮژي زا اﺳﺖ ، ﭼﺮا ﮐﻪ ﺷﺎﻣﻞ ﻣﻮاد ﻗﻨﺪي ﺑﺴﯿﺎري اﺳﺖ  .

ﺣﺮارت ﻻزم ﺑﺪن را اﯾﺠﺎد ، ﻋﻀﻼت ﻗﻠﺐ ، ﻣﻐﺰ و اﻋﺼﺎب را ﺗﻘﻮﯾﺖ و ﺗﺮﺷﺤﺎت ﺻﻔﺮا را زﯾﺎد ﻣﯽ ﮐﻨﺪ . ﻋﻼوه ﺑﺮ آن ﮐﻪ ﻣﯿﻮه اي اﺳﺖ ﻣﻘﻮي، ﺧﻮن ﺳﺎز، درﻣﺎن ﮐﻢ ﺧﻮﻧﯽ اﺳﺖ و ﺧﻮن را ﻧﯿﺰ ﺗﺼﻔﯿﻪ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ .

ﺑﺮاي درﻣﺎن ﺗﺮﺷﯽ ﺧﻮن، اﻧﺴﺪاد ﻣﺠﺮاي ﻃﺤﺎل و اﺳﺘﺴﻘﺎ ﻣﻔ ﯿﺪ اﺳﺖ . ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ادرارآور اﺳﺖ ، اوره و ﮐﻠﺴﺘﺮول ﺧﻮن را ﭘﺎﯾﯿﻦ ﻣﯽ آورد؛ و ﻧﯿﺰ از ﺗﺮش ﮐﺮدن، ﺳﻮء ﻫﺎﺿﻤﻪ ، ﺳﻨﮓ ﻣﺜﺎﻧﻪ و ﮐﺒﺪ، ﺳﻞ رﯾﻮي و درد ﻣﻔﺎﺻﻞ و ﺗﺎﺛﯿﺮ ﺳﻢ ﺟﻠﻮﮔﯿﺮي و آن را دﻓﻊ ﮐﻨﺪ .

از ﻧﺮﻣﯽ اﺳﺘﺨﻮان ﭘﯿﺸﮕﯿﺮي ، ﺑﺮاي ﺳﯿﻨﻪ و رﯾﻪ ﻣﻔﯿﺪ و ﺳﯿﻨﻪ را ﻧﺮم ﻣﯽ ﻧﻤﺎﯾﺪ. ﻫﺮ ﭼﻨﺪ ﻣﻮاد ﭼﺮﺑﯽ دارد وﻟﯽ اﻓﺰاﯾﺶ وزن را ﺑﻪ ﻫﻤﺮاه ﻧﺪارد وﺑﻪ اﻓﺮاد ﭼﺎق ﺿﺮري ﻧﻤﯽ رﺳﺎﻧﺪ و ﺑﺮاي اﻓﺮاد ﻻﻏﺮ ﻧﯿﺰ ﻣﻔ ﯿﺪ اﺳﺖ و از ﻧﻈﺮ ﺧﺎﺻﯿﺖ ﺑﻪ ﺷ ﯿﺮ ﻣﺎدر ﺷﺒﺎﻫﺖ ﻫﺎي ﻓﺮاواﻧﯽ دارد .

ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﻏﺬاﯾﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻫﻀﻢ آن ﺑﺮاي ﻣﻌﺪه ﺑﺴﯿﺎر آﺳﺎن اﺳﺖ ، ﻣﻌﺪه را ﺗﺨﻠﯿﻪ ﻣﯿﻨﻤﺎﯾﺪ وﺧﺴﺘﮕﯽ ﺑﺪن را ﻧﯿﺰ ﻧﺎﺑﻮد ﻣﯿﻨﻤﺎﯾﺪ. اﻧﮕﻮر ﻏﺬاي اﻋﺼﺎب ﺑﻮده و ﻓﺸﺎر اﻋﺼﺎب را درﻣﺎن ﻣﯽ ﻧﻤﺎﯾﺪ. اﻧﮕﻮررﻣﺎﺗﯿﺴﻢ، ﻧﻘﺮس ، ﯾﺒﻮﺳﺖ وﻓﺸﺎر ﺧﻮن را ﻧ ﯿﺰ درﻣﺎن ﻣﯽ ﻧﻤﺎﯾﺪ. ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﻏﻢ و ﻏﺼﻪ را از ﺑ ﯿﻦ ﻣﯽ ﺑﺮد .ﻓﺸﺎر اﻋﺼﺎب را درﻣﺎن، اﻧﮕﻮر ﭘﯽ را ﻣﺤﮑﻢ، درد را ﺑﺮﻃﺮف و روح را ﺑﺎ ﻧﺸﺎط ﻣﯽ ﮐﻨﺪ . اﻧﮕﻮر ﺑﺮاي زن ﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ وﺿﻊ ﺣﻤﻞ ﻧﻤﻮده اﻧﺪ ﯾﺎ ﮐﺴﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﻋﻤﻞ ﺟﺮاﺣﯽ ﮐﺮده اﻧﺪ و ﻫﺮﮐﺴﯽ ﮐﻪ ﻧﯿﺮوي ﺟﺴﻤﯽ ﺧﻮد را از دﺳﺖ داده اﺳﺖ ﻣﻔ ﯿﺪ و ﺷ ﯿﺮ زن را زﯾﺎد ﻣﯽ ﻧﻤﺎﯾﺪ. آب ﻏﻮره ﭼﺎﻗﯽ زﯾﺎد را درﻣﺎن ﻣﯽ ﻧﻤﺎﯾﺪ، ﺑﻠﻮغ دﺧﺘﺮان را ﺑﻪ ﺟﻠﻮ اﻧﺪاﺧﺘﻪ و ﻗﺎﻋﺪه را ﺑﺎز ﻣﯽ ﻧﻤﺎﯾﺪ. ﺗﺮﺷﯽ ﻏﻮره، ﺑﻬﺘﺮﯾﻦ درﻣﺎن روﻣﺎﺗﯿﺴﻢ و ﺳﯿﺎﺗﯿﮏ اﺳﺖ  .

آب اﻧﮕﻮر، ﭘﻮﺳﺖ ﺑﺪن را ﻧﺮم ﻣﯽ ﻧﻤﺎﯾﺪ. اﻧﮕﻮر ﻣﺎزﻧﺪران، ﻣﻮﯾﺰ ﻧﻤﯽ ﺷﻮد و ﺳﺮﮐﻪ اش ﻓﻮق اﻟﻌﺎده ﺗﺮش اﺳﺖ . اﻧﮕﻮر ﻋﺴﮑﺮي ، ﻗﻨﺪش ﮐﻤﺘﺮ از ﺳﺎﯾﺮ اﻧﮕﻮرﻫﺎ اﺳﺖ .

ﺿﺮرﻫﺎ:

ﺑﻬﺘﺮ اﺳﺖ از ﺧﻮردن اﻧﮕﻮر ﺳﺒﺰ و ﻧﺮﺳﯿﺪه ﺧﻮدداري ﮐﺮد . اﻓﺮاط در ﺧﻮردن ﻏﻮره ﺑﺮاي زن ﺣﺎﻣﻠﻪ ﺿﺮردارد . ﮐﺴﺎﻧﯽ ﮐﻪ دﯾﺎﺑﺖ دارﻧﺪ، در ﺧﻮردن اﻧﮕﻮر ﺑﺎﯾﺪ ﻣﻮاﻇﺒﺖ ﻧﻤﺎیند.

منبع:

کتاب ﻣﯿﻮه درﻣﺎﻧﯽ ﺑﺎ ﺑﻬﺮه ﮔﯿﺮي از دﺳﺘﻮرﻫﺎي اﺳﻼﻣﯽ(عذرا سادات حکیم)

ﻣﯿﻮه درﻣﺎﻧﯽ ﺑﺎ ﺑﻬﺮه ﮔﯿﺮی از دﺳﺘﻮرﻫﺎی اﺳﻼﻣﯽ – قسمت اول

در این مقاله قصد داریم بخش هایی از کتاب میوه درمانی را برای شما ذکر کنیم. این کتاب درباره میوه درمانی و ﺑﻌﻀﯽ از ﺧﻮاص و ﻓﺎﯾﺪه ﻫﺎی ﻣﻮﺟﻮد در ﻣﯿﻮه ﻫﺎ و ﺳﺒﺰﯾﺠﺎت است.

ﻣﯿﻮه درﻣﺎﻧﯽ ﺑﺎ ﺑﻬﺮه ﮔﯿﺮی از دﺳﺘﻮرﻫﺎی اﺳﻼﻣﯽ

میوه درمانی با دستورات اسلامی

 

ﺑﺎ ﺧﻮاﻧﺪن اﯾﻦ ﮐﺘﺎب و دﻗﺖ و ﺗﺄﻣﻞ در ﺧﻮاص ﻣﯿﻮه ﻫﺎ ﻗﺒﻞ از درك ﭼﮕﻮﻧﮕﯽ درﻣﺎن ﺑﺎ ﻣﯿﻮه ﻫﺎ و ﺳﺒﺰﯾﺠﺎت ، ﺑﻪ ﺣﻀﻮر و ﺷﻨﺎﺧﺖ ﺧﺪاوﻧﺪ ﻣﺘﻌﺎل و ﻋﻈﻤﺖ و ﻗﺪرت او ﭘﯽ ﺧﻮاﻫﯿﻢ ﺑﺮد . در ﻧﮕﺎرش ﮐﺘﺎب میوه درمانی ﺳﻌﯽ ﺑﺮ آن ﺑﻮده اﺳﺖ ﮐﻪ ﻫﺮ ﻣﻄﻠﺐ ﺑﺎ ذﮐﺮ ﺣﺪﯾﺜﯽ از ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ اﮐﺮم  (ص) و ﯾﺎ اﺋﻤﻪ اﻃﻬﺎر (ع) زﯾﻨﺖ ﺑﺨﺸﯿﺪه ﺷﻮد و ﺗﺬﮐﺮ داده ﺷﻮد ﮐﻪ دﯾﻦ ﻣﺴﻠﻤﯿﻦ ﯾﻌﻨﯽ اﺳﻼم از ﺗﻤﺎﻣﯽ ادﯾﺎن دﯾﮕﺮ ﮐﺎﻣﻞ ﺗﺮ اﺳﺖ وﺑﺮاي ﻫﻤﻪ ﻧﯿﺎزﻫﺎی ﺑﺸﺮ ﭼﺎره ای ﺑﯿﺎن ﮐﺮده اﺳﺖ ﮐﻪ ازﺟﻤﻠﻪ آﻧﻬﺎ ﻣﻌﺮﻓﯽﺧﻮراﮐﯽ ﻫﺎی ﺳﺎﻟﻢ و راه ﻫﺎی درﻣﺎن ﺑﺎ آﻧﻬﺎ (میوه درمانی) اﺳﺖ؛ ﻫﺮ ﻧﻮع ﻣﻮاد ﻣﻌﺪﻧﯽ را ﮐﻪ ﺑﺪن اﻧﺴﺎن ﺑﻪ آن ﻧﯿﺎز دارد ﻣﯽﺗﻮان در ﻣﯿﻮه ﻫﺎ ﺟﺴﺘﺠﻮ ﮐﺮد ﮐﻪ از ﺟﻤﻠﻪ آن ﻣﻮاد ﻣﻌﺪﻧﯽ ﻣﯽ ﺗﻮان ﺑﻪ ﻣﻮارد زﯾﺮ اﺷﺎره ﮐﺮد :

میوه درمانی با مواد معدنی موجود در میوه ها :

 • آﻫﻦ :در درﻣﺎن ﮐﻢ ﺧﻮﻧﯽ
 • آﻫﮏ : ﻏﺬارﺳﺎﻧﯽ ﺑﻪ اﺳﺘﺨﻮان ﻫﺎ، درﻣﺎن ﺑﯿﻤﺎري ﻫﺎي ﺳﻞ، ﺳﺮﻃﺎن ، ورم و ﻋﻔﻮﻧﺖ ﻏﺪه ﻫﺎ
 • ارﺳﻨﯿﮏ : ﺑﻪ ﺑﺪن ﻧﯿﺮو ﻣﯽ دﻫﺪ و از ﺳﻞ ﭘﯿﺶ ﮔﯿﺮي ﻣﯽ ﮐﻨﺪ
 • ﻓﺴﻔﺮ :ﻣﻮردﻧﯿﺎز ﻣﻐﺰ، ﺿﺪ ﺑﯿﻤﺎري ﻫﺎي ﻋﺼﺒﯽ، رﺷﺪ واﻓﺰاﯾﺶ ﺳﻠﻮل
 • ﻗﻨﺪ : ﺑﻪ ﻋﻀﻼت ﻧﯿﺮو ﻣﯽ دﻫﺪ
 • ﺳﯿﻠﯿﺲ : رگ ﻫﺎ و اﺳﺘﺨﻮان ﻫﺎ را ﻣﺤﮑﻢ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ و ﺟﺮﯾﺎن ﺧﻮن را ﻓﻌﺎل ﻣﯽ ﮐﻨﺪ
 • ﻣﻨﯿﺰﯾﻢ : ﻣﻌﺪه و روده ﻫﺎ را ﻓﻌﺎل ﻣﯽ ﮐﻨﺪ، اﻋﺼﺎب را ﺗﻨﻈﯿﻢ ،ﻫﻀﻢ را آﺳﺎن و از ﺳﺮﻃﺎن ﺟﻠﻮﮔﯿﺮی ﻣﯽ ﮐﻨﺪ
 • ﭘﺘﺎﺳﯿﻢ : ﻗﻠﺐ را ﺗﻘﻮﯾﺖ، ادرار را زﯾﺎد و از رﻣﺎﺗﯿﺴﻢ و ﻧﻘﺮس ﭘﯿﺶ ﮔﯿﺮي ﻣﯽ ﮐﻨﺪ
 • ﮔﻮﮔﺮد :ﺧﻮن را ﺗﺼﻔﯿﻪ و ﺿﺪﻋﻔﻮﻧﯽ ، ﻋﻔﻮﻧﺖ ﻫﺎي داﺧﻠﯽ وﺑﯿﻤﺎرﯾﻬﺎي ﭘﻮﺳﺘﯽ را درﻣﺎن ﻣﯽ ﮐﻨﺪ
 • ﯾﺪ : ادرارآور اﺳﺖ، ﻧﻘﺮس و رﻣﺎﺗﯿﺴﻢ را درﻣﺎن و ﺗﺮﺷﺢ ﻫﺎي ﻏﺪه ﻫﺎ را ﺗﻨﻈﯿﻢ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ.

میوه درمانی و معالجه بیماری ها با میوه ها

ﭘﻮﺳﺖ ﻧﮑﻨﺪن ﻣﯿﻮه ﻫﺎ:

ﻻزم اﺳﺖ ﺑﮕﻮﯾﯿﻢ ﮐﻪ ﭘﻮﺳﺖ ﻣﯿﻮه ﻫﺎ ﻧ ﯿﺰ داراي ﺧﻮاص و ﻓﻮاﯾﺪي اﺳﺖ ﮐﻪ اﻧﺴﺎن ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ از آﻧﻬﺎ ﺑﻬﺮه ﻣﻨﺪ ﺷﻮد . ﻣﺜﻼً در ﻣﻮرد ﭘﻮﺳﺖ ﺳﯿﺐ، ﭘﺮﺗﻘﺎل،ﻫﻠﻮ ودﯾﮕﺮ ﻣﯿﻮه ﻫﺎ ﺑﺴﯿﺎر ﺳﻔﺎرش ﺷﺪه اﺳﺖ ، ﭼﺮا ﮐﻪ داراي وﯾﺘﺎﻣ ﯿﻦ ﻫﺎ وﻣﻮاد ﻣﻮردﻧ ﯿﺎز ﺑﺪن ﻣ ﯽ ﺑﺎﺷﺪ . اﻣﺎم ﺻﺎدق )ع( درﺑﺎره اﺣﻮال ﭘﺪر ﮔﺮاﻣﯿﺸﺎن ﻣﯽ ﻓﺮﻣﺎﯾﺪ: ﺣﻀﺮت ﭘﻮﺳﺖ ﮐﻨﺪن ﻣﯿﻮه را ﻣﮑﺮوه ﻣﯽ داﻧﺴﺖ . ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﺣﻀﺮت درﺑﺎب ﺷﺴﺘﻦ ﻣﯿﻮه ﻣﯽ ﻓﺮﻣﺎﯾﺪ: ﺑﺮاي ﻫﺮ ﻣﯿﻮه اي ﺳﻤﻮﻣﯽ اﺳﺖ وﻗﺘﯽ ﺑﻪ دﺳﺖ ﺷﻤﺎ رﺳﯿﺪ، آن را ﺑﺎآب ﺷﺴﺘﺸﻮ دﻫﯿﺪ ﯾﺎ در آب ﻓﺮو ﺑﺮﯾﺪ.

ﻣﯿﻮه ﻫﺎي ﺑﻬﺸﺘﯽ:

دردﯾﻦ اﺳﻼم ﺑﺮاي ﺑﻌﻀﯽ از ﻣﯿﻮه ﻫﺎ ارزش وﯾﮋه اي درﻧﻈﺮﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ و آﻧﻬﺎ را از ﻣﯿﻮه ﻫﺎي ﺑﻬﺸﺘﯽ ﻧﺎﻣﯿﺪه اﻧﺪ . اﻣﺎم ﺻﺎدق درﺑﺎره ﻣﯿﻮه ﻫﺎي ﺑﻬﺸﺘﯽ ﻣﯽ ﻓﺮﻣﺎﯾﺪ:

ﭘﻨﺞ ﻣﯿﻮه از ﻣﯿﻮه ﻫﺎي ﺑﻬﺸﺘﯽ در دﻧﯿﺎ اﺳﺖ ، اﻧﺎر ،ﺳﯿﺐ ،ﺑﻪ ، اﻧﮕﻮر ،ﺧﺮﻣﺎ .

ﺑﻌﻀﯽ از اﯾﻦ ﻣﯿﻮه ﻫﺎ ﺑﻪ ﻫﻤﺮاه اﻧﺠﯿﺮ و زﯾﺘﻮن در ﻗﺮآن ﮐﺮﯾﻢ ﻧﯿﺰ ﻧﺎم ﺑﺮده ﺷﺪه اﻧﺪ.

ﻣﺴﻮاک:

اﺳﻼم در ﻫﻤﻪ ﻣﺮاﺣﻞ ﺑﻪ ﺑﻬﺪاﺷﺖ اﻧﺴﺎن اﻫﻤﯿﺖ داده اﺳﺖ ﮐﻪ از ﺟﻤﻠﻪ آﻧﻬﺎ ﻣﯽ ﺗﻮان ﺑﻪ ﺑﻬﺪاﺷﺖ دﻫﺎن و دﻧﺪان اﺷﺎره ﮐﺮد . ﭘﯿﺎﻣﺒﺮاﮐﺮم (ص) در ﻣﻮرد اﻫﻤﯿﺖ ﻣﺴﻮاك ﻣﯽ ﻓﺮﻣﺎﯾﺪ: اﮔﺮ ﺑﺮاي اﻣﺘﻢ دﺷﻮار ﻧﺒﻮد، ﺑﺎ ﻫﺮ ﻧﻤﺎز، ﺑﻪ ﻣﺴﻮاك ﮐﺮدن اﻣﺮ ﻣﯽ ﮐﺮدم . ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﺣﻀﺮت در ﺟﺎي دﯾﮕﺮ ﻣﯽ ﻓﺮﻣﺎﯾﺪ : ﻫﺮﮐﺲ از ﻣﺴﻮاك وﺧﻼل اﺳﺘﻔﺎده ﻧﻤﺎﯾﺪ، از درد ﮐﺸﯿﺪن دﻧﺪان در اﻣﺎن ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد . اﻣﺎم ﺻﺎدق (ع) درﺑﺎره فواید ﻣﺴﻮاك ﮐﺮدن ﻣﯽ ﻓﺮﻣﺎﯾﺪ:

درﻣﺴﻮاك ﮐﺮدن دوازده ﻓﺎﯾﺪه اﺳﺖ :

 • ﻣﺴﻮاك ﮐﺮدن، از ﺳﻨﺖ ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ اﺳﺖ
 • دﻫﺎن را ﭘﺎك ﻣﯽ ﮐﻨﺪ
 • ﻧﻮر ﭼﺸﻢ را ﺟﻼ ﻣﯽ دﻫﺪ
 • ﺧﺪاوﻧﺪ راﺿﯽ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ
 • دﻧﺪان ﻫﺎ را ﺳﻔﯿﺪ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ
 • از ﺧﺮاب ﺷﺪن دﻧﺪان ﺟﻠﻮﮔﯿﺮي ﻣﯽ ﮐﻨﺪ
 • ﻟﺜﻪ را ﻣﺤﮑﻢ ﻣﯽ ﮐﻨ
 • اﺷﺘﻬﺎ را زﯾﺎد ﻣﯽ ﮐﻨد
 • ﺑﻠﻐﻢ را از ﺑﯿﻦ ﻣﯽ ﺑﺮد
 • ﺣﺎﻓﻈﻪ را زﯾﺎد ﻣﯽ ﮐﻨد
 • ﺣﺴﻨﻪ ﻫﺎي اﻧﺴﺎن را زﯾﺎد ﻣﯽ ﮐﻨﺪ
 • ﻣﻼﺋﮑﻪ را ﻧﯿﺰ ﺧﻮﺷﺤﺎل ﻣﯽ ﮐﻨﺪ

اﯾﻦ ﺧﻮاص و رواﯾﺎﺗﯽ ﮐﻪ ﺑﺮاي آﻧﻬﺎ ﺑﯿﺎن ﻣﯽ ﺷﻮد، ﻗﻄﺮه اي از درﯾﺎﯾﯽ ﺑﯽ ﮐﺮان اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺮاي ﺗﻮﺟﻪ و ﺗﺮﻗﯿﺐ ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺑﺮا ي ﯾﺎﻓﺘﻦ ﻗﻄﺮه اي دﯾﮕﺮ ﺑﯿﺎن ﻣﯽ ﺷﻮد .

منبع:

کتاب ﻣﯿﻮه درﻣﺎﻧﯽ ﺑﺎ ﺑﻬﺮه ﮔﯿﺮي از دﺳﺘﻮرﻫﺎي اﺳﻼﻣﯽ(ﻧﻮﯾﺴﻨﺪه:ﻋﺬرا ﺳﺎدات ﺣﮑﯿﻢ)

ﻣﯿﻮه درﻣﺎﻧﯽ ﺑﺎ ﺑﻬﺮه ﮔﯿﺮي از دﺳﺘﻮرﻫﺎي اﺳﻼﻣﯽ(11)

آﻧﭽﻪ در اﯾﻦ مقاله ﻣﯽ ﺧﻮاﻧﯿﺪ ﺑﻌﻀﯽ از ﺧﻮاص وﻓﺎﯾﺪه ﻫﺎ ي ﻣﻮﺟﻮد در ﻣ ﯿﻮه ﻫﺎ و ﺑﻌﻀﯽ ﺳﺒﺰﯾﺠﺎت ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ ﮐﻪ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﺧﻼﺻﻪ ﺑﯿﺎن ﺷﺪه است:

ﻣﯿﻮه درﻣﺎﻧﯽ ﺑﺎ ﺑﻬﺮه ﮔﯿﺮي از دﺳﺘﻮرﻫﺎي اﺳﻼﻣﯽ(11)

ﻧﻌﻨﺎع:

ﻣﯿﻮه درﻣﺎﻧﯽ ﺑﺎ ﺑﻬﺮه ﮔﯿﺮي از دﺳﺘﻮرﻫﺎي اﺳﻼﻣﯽ
طب سنتی ایرانی-اسلامی در ضربان زندگی

 

ﻧﻌﻨﺎع از ﺳﺒﺰي ﻫﺎي ﺑﺴﯿﺎر ﺧﻮش ﺑﻮ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻃﺮﻓﺪاران ﺑﺴﯿﺎري دارد. از ﺟﻤﻠﻪ ﻓﺎﯾﺪه ﻫﺎي درﻣﺎﻧﯽ ﻧﻌﻨﺎع ﻣﯽ ﺗﻮان ﺑﻪ ﻣﻮارد زﯾﺮ اﺷﺎره ﮐﺮد:

ﻧﻌﻨﺎع ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ راﻫﯽ ﺑﺮاي ﭘﯿﺸﮕ ﯿﺮي و ﻋﺎﻣﻠﯽ ﺑﺮاي درﻣﺎن ﺳﺮﻣﺎﺧﻮردﮔﯽ ﺑﺎﺷﺪ .اﺳﺎﻧﺲ ﻧﻌﻨﺎع ﻧ ﯿﺰ داراي ﻓﺎﯾﺪه ﻫﺎي درﻣﺎﻧﯽ ﺑﺴﯿﺎر ي اﺳﺖ ﮐﻪ از ﺟﻤﻠﻪ آن ﺧﻮاص ﺿﺪ درد، ﺿﺪ ﻣﯿﮑﺮوب، ﺿﺪ ﮔﺮﻓﺘﮕﯽ ﺑﯿﻨﯽ اﺳﺖ وﺑﻪ ﻫﻀﻢ ﻏﺬا ﻧﯿﺰ ﮐﻤﮏ ﻣﯽ ﻧﻤﺎﯾﺪ. ﺑﺮاي رﻓﻊ ﺳﺮدرد، دردﮔﺮدن، دﺳﺖ ، ﭘﺎ و ﮐﻤﺮ ﻣﯽ ﺗﻮان ﻣﻘﺪاري از اﺳﺎﻧﺲ ﻧﻌﻨﺎع را ﺑﺮ روي ﻣﻮﺿﻊ ﻗﺮار داد و ﺑﺎ دﺳﺖ ﮐﻤﯽ آن را ﻣﺎﺳﺎژ داد .ﻫﻤﭽﻨ ﯿﻦ اﮔﺮ ﻣﻘﺪاري از آن در آب وان ﺣﻤﺎم ﻗﺮار داده ﺷﻮد، ﺧﺴﺘﮕﯽ ﺑﺪن، ﮔﺮﻓﺘﮕﯽ ﺑﯿﻨﯽ و دردﺳﺮ و ﭘﺎ را ﺑﺮﻃﺮف ﺧﻮاﻫﺪ ﻧﻤﻮد . اﯾﻦ ﮔﯿﺎه داروﯾﯽ آراﻣﺶ و رﻓﻊ دردﻫﺎي ﺳﻄﺤﯽ را ﺑﻪ ارﻣﻐﺎن ﻣﯽ آورد . ﻋﺮق ﻧﻌﻨﺎ ﺳﻦ و ﺳﺎل ﻧﻤﯽ ﺷﻨﺎﺳﺪ و ﺑﺮاي ﺗﻤﺎم ﺳﻨ ﯿﻦ ﻗﺎﺑﻞ اﺳﺘﻔﺎده اﺳﺖ .

ﻫﻮﯾﺞ:

ﻣﯿﻮه درﻣﺎﻧﯽ ﺑﺎ ﺑﻬﺮه ﮔﯿﺮي از دﺳﺘﻮرﻫﺎي اﺳﻼﻣﯽ
طب سنتی ایرانی-اسلامی در ضربان زندگی

آﻫﻦ ،ﭘﺘﺎﺳﯿﻢ، ﺳﺪﯾﻢ، ﻓﺴﻔﺮ، ﻣﺲ ، ﻣﻨﯿﺰﯾﻢ، ﻣﻨﮕﻨﺰ، ﮐﻠﺴﯿﻢ، ﮔﻮﮔﺮد. ﻫﻮﯾﺞ ﻧﯿﺰ داراي ﻓﻮاﯾﺪ درﻣﺎﻧﯽ ﻓﺮاواﻧﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ از ﺟﻤﻠﻪ آﻧﻬﺎ ﻣﯽ ﺗﻮان ﺑﻪ ﻣﻮارد زﯾﺮ اﺷﺎره ﮐﺮد:

از ﻣﻬﻤﺘﺮﯾﻦ آﺛﺎر ﻫﻮﯾﺞ ﻣﯽ ﺗﻮان ﺑﻪ ﺗﻘﻮﯾﺖ ﺑﯿﻨﺎﯾﯽ اﺷﺎره ﮐﺮد . ﻫﻮﯾﭻ در ﭘﯿﺸﮕ ﺮي از ﭘﻮﺳﯿﺪﮔﯽ و ﮐﺮم ﺧﻮردﮔﯽ دﻧﺪان ﻫﺎ ﻧﯿﺰ ﺗﺎﺛﯿﺮ ﻗﺎﺑﻞ ﺗﻮﺟﻬﯽ دارد . ﻫﻮﯾﺞ در اﻓﺰاﯾﺶ ﻫﻤﻮﮔﻠﻮﺑﯿﻦ و ﮔﻠﺒﻮل ﻫﺎي ﻗﺮﻣﺰ ﺧﻮن ﺗﻼش ﻓﺮاواﻧﯽ ﻧﻤﻮده، ﮐﻠﺴﺘﺮول ﺧﻮن را ﮐﺎﻫﺶ ،ﺧﻮن را ﺗﺼﻔﯿﻪ و از ﺑﯿﻤﺎر ي ﻫﺎي ﻗﻠﺒﯽ ﭘﯿﺸﮕ ﯿﺮي ﻣﯽ ﻧﻤﺎﯾﺪ. ﻫﻮﯾﺞ اﺷﺘﻬﺎ را ﻧﯿﺰ ﺗﺤﺮﯾﮏ ﮐﺮده واﻧﺮژي از دﺳﺖ رﻓﺘﻪ ﺑﺪن را ﺗﺎﻣﯿﻦ ﻣﯽ ﻧﻤﺎﯾﺪ؛ در ﺳﻮﺧﺖ وﺳﺎز ﺑﺪن ﻧﯿﺰ ﺳﻬﻢ ﺑﺴﺰاﯾﯽ دارد . ﻫﻮﯾﺞ ﮐﺒﺪ را ﺷﺴﺘﺸﻮ داده و ﺑﯿﻤﺎري ﻫﺎي ﭘﻮﺳﺘﯽ ﻧﺎﺷﯽ از اﺧﺘﻼل ﻫﺎي ﮐﺒﺪي را درﻣﺎن ﻣﯽ ﻧﻤﺎﯾﺪ. ﺗﺐ را ﮐﺎﻫﺶ ﻣﯽ دﻫﺪ . از اﺑﺘﻼ ﺑﻪ دﯾﺎﺑﺖ ﺟﻠﻮﮔ ﯿﺮي ﻣﯽ ﮐﻨﺪ . ﻫﻮﯾﺞ از اﺑﺘﻼ ﺑﻪ ﺑﯿﻤﺎري ﻫﺎي ﮐﺒﺪي ، ﺻﻔﺮاﯾﯽ و ﺳﻨﮓ ﮐﻠ ﯿﻪ ﺟﻠﻮﮔ ﯿﺮي ﻣﯽ ﻧﻤﺎﯾﺪ و در درﻣﺎن ﻗﻮﻧﺞ و آﭘﺎﻧﺪﯾﺲ ﺑﺴﯿﺎر ﻣﻔﯿﺪ اﺳﺖ . ﺑﺮاي درﻣﺎن ﭼﺎﻗﯽ و ﮐﺎﻫﺶ وزن، ﻫﻤﻪ روزه ﻫﻮﯾﺞ ﻫﻤﺮاه ﻏﺬا ﺑﺨﻮرﯾﺪ و ﺑﺮاي درﻣﺎن ﻻﻏﺮي و اﻓﺰاﯾﺶ وزن ، آب ﻫﻮﯾﺞ را ﺑﻪ ﻫﻤﺮاه ﺻﺒﺤﺎﻧﻪ ﺑﺨﻮرﯾﺪ. ﻫﻮﯾﺞ در درﻣﺎن ﺑﯿﻤﺎري ﻫﺎﯾﯽ ﭼﻮن ﻧﻔﺦ و زﺧﻢ ﻣﻌﺪه، ﻋﻔﻮﻧﺖ ﻫﺎي روده اي ، ﺳﻞ ، ذات اﻟﺮﯾﻪ ودردﻫﺎي ﺑﺮﮔﺮﻓﺘﻪ از آرﺗﺮوز و ﻧﻘﺮس ﺧﻮد ﻧﻤﺎﯾﯽ ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ . در ﻧﻬﺎﯾﺖ ﻧﯿﺰ ﻫﻮﯾﺞ ﭘﻮﺳﺖ را ﻧﺮم وﺷﺎداب ﮐﺮده و از ﭘﯿﺮي و ﭼﯿﻦ و ﭼﺮوك ﭘﻮﺳﺖ ﭘﯿﺸﮕ ﯿﺮي ﻣﯽ ﮐﻨﺪ .

ﺑﺮاي ﺗﻨﮕﯽ ﻧﻔﺲ ﻣﻔﯿﺪ و درد ﺳﯿﻨﻪ وﮔﻠﻮ را ﺗسکین ﻣﯽ دﻫﺪ . ﻟﻮزاﻟﻤﻌﺪه راﺗﻘﻮﯾﺖ، دردﻫﺎي ﻣﻌﺪه را ﺗﺴﮑﯿﻦ و ﺳﻮء ﻫﺎﺿﻤﻪ را درﻣﺎن ﻣﯽ ﻧﻤﺎﯾﺪ. ﻫﻮﯾﺞ ﺳﯿﻨﻪ را ﻧﺮم ، ﭘﻮﺳﺖ را ﺗﺮﻣﯿﻢ و ﺑﯿﻤﺎري ﻫﺎﯾﯽ ﻧﻈﯿﺮ آﺳﻢ ، ﺑﻮاﺳﯿﺮ، زردي، ﺳﻞ ،ﯾﺒﻮﺳﺖ و ﯾﺮﻗﺎن را ﺑﻬﺒﻮد ﻣﯽ ﺑﺨﺸﺪ . آب ﻫﻮﯾﺞ ﺑﺮاي ﻗﻠﺐ ﻣﻔﯿﺪ اﺳﺖ و اﻋﺼﺎب را آرام ﻣﯽ ﻧﻤﺎﯾﺪ.

ﻫﻨﺪواﻧﻪ:

ﻣﯿﻮه درﻣﺎﻧﯽ ﺑﺎ ﺑﻬﺮه ﮔﯿﺮي از دﺳﺘﻮرﻫﺎي اﺳﻼﻣﯽ
طب سنتی ایرانی-اسلامی در ضربان زندگی

ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ اﮐﺮم)ص( ﻣﯽ ﻓﺮﻣﺎﯾﺪ: ﺑﻬﺎر اﻣﺖ ﻣﻦ در اﻧﮕﻮر و ﻫﻨﺪواﻧﻪ اﺳﺖ . ﺣﻀﺮت در ﺟﺎي دﯾﮕﺮ ﻣﯽ ﻓﺮﻣﺎﯾﺪ: ﻫﯿﭻ زﻧﯽ ﺑﺎرداري ﻧﯿﺴﺖ ﮐﻪ ﻫﻨﺪواﻧﻪ را ﺑﻪ ﻫﻤﺮاه ﭘﻨﯿﺮ ﺑﺨﻮرد ﻣﮕﺮ آن ﮐﻪ ﻓﺮزﻧﺪش ﺧﻮش ﺻﻮرت و اﺧﻼق ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ. ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﺣﻀﺮت ﻣﯽ ﻓﺮﻣﺎﯾﺪ: ﻫﻨﺪواﻧﻪ ﻗﺒﻞ از ﻏﺬا ، درون را ﺷﺴﺘﺸﻮ ﻣﯽ دﻫﺪ و درد راﻣﯽ ﺑﺮد . ﺑﺎر دﯾﮕﺮ ﺣﻀﺮت درﺑﺎره ﻫﻨﺪواﻧﻪ ﻣﯽ ﻓﺮﻣﺎﯾﺪ: ﺷﻤﺎ را ﺑﻪ ﻫﻨﺪواﻧﻪ ﺳﻔﺎرش ﻣﯽ ﮐﻨﻢ، ﭼﺮا ﮐﻪ درآن ده ﻓﺎﯾﺪه اﺳﺖ : ﻏﺬا اﺳﺖ و ﻧﻮﺷ ﯿﺪﻧﯽ، داروي دﻧﺪان اﺳﺖ و ﺧﻮﺷﺒﻮ، ﻣﺜﺎﻧﻪ و درون را ﻣﯽ ﺷﻮﯾﺪ، آب ﭘﺸﺖ را اﻓﺰاﯾﺶ ﻣﯽ دﻫﺪ، ﻗﻮت ﺟﻤﺎع را اﻓﺰاﯾﺶ ﻣﯽ دﻫﺪ، ﺳﺮدي را از ﺑﯿﻦ ﻣﯽ ﺑﺮد، ﻫﻨﺪواﻧﻪ از ﻣ ﯿﻮه ﻫﺎﯾﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻃﺒ ﯿﻌﺘﯽ ﺳﺮد و ﺗﺮ دارد .  اﯾﻦ ﻣﯿﻮه ﺗﺎﺑﺴﺘﺎﻧﯽ، ﺳﺮﺷﺎر از وﯾﺘﺎﻣﯿﻦ ﻫﺎ ي C3,B6,B2,B1A,B است. اﻣﻼح ﻣﻮﺟﻮد در ﻫﻨﺪواﻧﻪ آﻫﻦ، ﭘﺘﺎﺳﯿﻢ ، ﺳﺪﯾﻢ ، ﻓﺴﻔﺮ،ﮐﻠﺴﯿﻢ ، ﻧﺸﺎﺳﺘﻪ و ﻣﻨﯿﺰﯾﻢ اﺳﺖ . از ﺧﻮاص درﻣﺎﻧﯽ ﻫﻨﺪواﻧﻪ ﻣﯽ ﺗﻮان ﺑﻪ ﻣﻮارد زﯾﺮ اﺷﺎره ﮐﺮد:

ازﻓﺎﯾﺪه ﻫﺎي اوﻟﯿﻪ ﻫﻨﺪواﻧﻪ ﺑﻪ رﻓﻊ ﺗﺸﻨﮕﯽ ودرﻣﺎن ﺑﯿﻤﺎري ﻫﺎي ﮐﻠ ﯿﻮي) ﺳﻨﮓ ﮐﻠﯿﻪ ،ﻋﻔﻮﻧﺖ ﮐﻠﯿﻪ و ﻣﺠﺎري ادرار ﻣﯿﺘﻮان اﺷﺎره ﮐﺮد . ﻫﻨﺪواﻧﻪ ﺑﻪ درﻣﺎن ﺑﯿﻤﺎري ﻫﺎي ﻗﻠﺒﯽ و ﻋﺮوﻗﯽ، ﻓﺸﺎرﺧﻮن و روان ﺷﺪن ﺟﺮﯾﺎن ﺧﻮن ﮐﻤﮏ ﺑﺴﺰاﯾﯽ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ . ﻫﻨﺪواﻧﻪ از اﺑﺘﻼ ﺑﻪ اﻧﻮاع ﺳﺮﻃﺎن ﭘ ﯿﺸﮕﯿﺮي ﻣﯽ ﻧﻤﺎﯾﺪ. ﺑﺮاي ﺳﻼﻣﺖ ﭘﻮﺳﺖ ، درﻣﺎن ﮔﺮﻓﺘﮕﯽ ﻣﺠﺎري ﺗﻨﻔﺴﯽ ، اﻟﺘﻬﺎب ﻧﺎﺷﯽ از ﺑﯿﻤﺎري ﻫﺎﯾﯽ ﭼﻮن آﺳﻢ ، دﯾﺎﺑﺖ و آرﺗﺮوز ﻣﻔﯿﺪ اﺳﺖ . از ﺧﻄﺮاﺑﺘﻼ ﺑﻪ ﺳﮑﺘﻪ ﻫﺎي ﻗﻠﺒﯽ وﻣﻐﺰي ﭘﯿﺸﮕ ﯿﺮي ﻣﯽ ﻧﻤﺎﯾﺪ. ﻧﻪ ﺗﻨﻬﺎ ﺑﺪن راﺗﺎزه و ﺷﺎداب ﻣﯽ ﻧﻤﺎﯾﺪ، ﺑﻠﮑﻪ ﻧﯿﺮو ﺑﺨﺶ ﻧﯿﺰ ﻫﺴﺖ . ﺧﺎرش ﺑﺪن را ﺑﺮﻃﺮف و ﺣﺲ ﺑﯿﻨﺎﯾﯽ را ﺗﻘﻮﯾﺖ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ . ﺻﻔﺮا را دﻓﻊ و ﺣﺎﻟﺖ ﺗﻬﻮع را از ﺑ ﯿﻦ ﻣﯽ ﺑﺮد . ﭘﻮﺳﺖ ﺳﻔ ﯿﺪ داﺧﻞ ﻫﻨﺪواﻧﻪ، زﺧﻢ ﻫﺎي دﻫﺎن و ﮔﻠﻮ را ﺑﻬﺒﻮدي ﻣﯽ ﺑﺨﺸﺪ . ﭘﻮﺳﺖ ﻫﻨﺪواﻧﻪ ، ﻓﺸﺎرﺧﻮن را اﻓﺰاﯾﺶ واﻟﺘﻬﺎب ﮐﻠ ﯿﻪ را درﻣﺎن ﻣﯽ ﮐﻨﺪ . ادرارآور اﺳﺖ وﺗﺸﻨﮕﯽ ﻫﺎي ﭘﯽ درﭘﯽ را ﺑﺮﻃﺮف ﻣﯽ ﮐﻨﺪ . ﺗﺨﻢ ﻫﻨﺪواﻧﻪ ،ﮐﺮم ﻣﻌﺪه و روده را از ﺑﯿﻦ ﻣﯽ ﺑﺮد . ﻫﻨﺪواﻧﻪ،اﺧﺘﻼﻻت ﺟﻨﺴﯽ را ﺑﺮﻃﺮف ، ﯾﺮﻗﺎن را درﻣﺎن ﻣﯽ ﮐﻨﺪ . ﻫﻨﺪواﻧﻪ ﻣﻌﺪه راﺗﻘﻮﯾﺖ،ورم ﻣﺜﺎﻧﻪ را ﺑﻬﺒﻮد ﻣﯽ ﺑﺨﺸﺪ .

ﺑﺮاي اﻓﺮادي ﮐﻪ ﻣﺰاج ﮔﺮﻣﯽ دارﻧﺪ ﺑﺴﯿﺎر ﻣﻔﯿﺪ اﺳﺖ.

ﺿﺮرﻫﺎ:

اﻟﺒﺘﻪ ﮐﺴﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﻣﺒﺘﻼ ﺑﻪ ﺳﻨﮓ ﮐﻠﯿﻪ و اوره ﺑﺎﻻ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﺑﺎﯾﺪ ﺗﻮﺟﻪ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ ﮐﻪ ﻧﺒﺎﯾﺪ در ﺧﻮردن ﻫﻨﺪواﻧﻪ زﯾﺎده روي ﮐﻨﻨﺪ . ﮐﺴﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ دﯾﺎﺑﺖ ﻣﺒﺘﻼ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﻧ ﯿﺰ ﺑﺎﯾﺪ ﻣﺘﻮﺟﻪ ﻗﻨﺪ ﻫﻨﺪواﻧﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ . در ﭘﺎﯾﺎن ﻧﯿﺰ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﻪ ﺳﺮد ﻣﺰاﺟﺎن ﺗﺬﮐﺮي داد و آن اﯾﻦ ﮐﻪ :ﻫﻨﺪواﻧﻪ ﺳﺒﺐ درد ﻣﻔﺎﺻﻞ و ﺿﻌﻒ ﺟﻨﺴﯽ در اﻓﺮادي ﮐﻪ ﺳﺮدي ﻣﺰاج دارﻧﺪ ﻣﯽ ﺷﻮد .

ﻫﻠﻮ:

ﻣﯿﻮه درﻣﺎﻧﯽ ﺑﺎ ﺑﻬﺮه ﮔﯿﺮي از دﺳﺘﻮرﻫﺎي اﺳﻼﻣﯽ
طب سنتی ایرانی-اسلامی در ضربان زندگی

ﻫﻠﻮ ﺟﺰﯾﯽ از ﻣﯿﻮه ﻫﺎي ﺧﻨﮏ اﺳﺖ . ﻫﻠﻮ ﺷﺎﻣﻞ ﺑﺴﯿﺎري از وﯾﺘﺎﻣﯿﻦ ﻫﺎي ﻻزم ﺑﺪن اﺳﺖ ﮐﻪ ازﺟﻤﻠﻪ آن ﻫﺎ ﻣﯿﺘﻮان ﺑﻪ وﯾﺘﺎﻣﯿﻦ ﻫﺎي ,C,PP3,B2,B1A,B اﺷﺎره ﮐﺮد. از اﻣﻼح ﻣﻌﺪﻧﯽ ﻫﻠﻮ ﻣﯽ ﺗﻮان ﺑﻪ ﻣﻮارد زﯾﺮ اﺷﺎره ﮐﺮد:

آﻫﻦ ، ﭘﺘﺎﺳﯿﻢ، ﻓﺴﻔﺮ، ﻣﻨﯿﺰﯾﻢ و ﮐﻠﺴ ﯿﻢ. ﻫﻠﻮ در درﻣﺎن ﺑﺴﯿﺎري از ﺑﯿﻤﺎري ﻫﺎ ﺗﺄﺛﯿﺮ ﺑﺴﺰاﯾﯽ دارد ﮐﻪ از ﺟﻤﻠﻪ آﻧﻬﺎ ﻣﯽ ﺗﻮان ﺑﻪ ﻣﻮارد زﯾﺮ اﺷﺎره ﮐﺮد:

ﺗﺸﻨﮕﯽ را ﺑﺮﻃﺮف ﻧﻤﻮده واﺷﺘﻬﺎ را اﻓﺰاﯾﺶ ﻣﯽ دﻫﺪ . ﺑﻮي ﺑﺪ دﻫﺎن را ﺑﺮﻃﺮف و ﺳﻤﻮم ﺑﺪن را ﺧﺎرج ﻣﯽ ﻧﻤﺎﯾﺪ. ﯾﺒﻮﺳﺖ را درﻣﺎن و ادرارآور اﺳﺖ . ﮐﺴﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﻣﺰاج ﮔﺮﻣﯽ دارﻧﺪ، ﻫﻠﻮ ﻣﻮﺟﺐ ﺗﻘﻮﯾﺖ ﻧﯿﺮوي ﺟﻨﺴﯽ در آﻧﻬﺎ ﻣﯽ ﺷﻮد . زن ﻫﺎي ﺑﺎردار ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﻨﺪ ﺑﺎﻣﺼﺮف ﻫﻠﻮ در دوران ﺣﺎﻣﻠﮕﯽ ﺑﻪ زﯾﺒﺎﯾﯽ ﻓﺮزﻧﺪان ﺧﻮد اﻣﯿﺪوارﺗﺮ ﺑﺎﺷﻨﺪ . ﻧﻪ ﺗﻨﻬﺎ ﻧﻔﺦ ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻧﻤﯽ ﮐﻨﺪ ﺑﻠﮑﻪ ﺑﺎﻫﺮ ﻣﻌﺪه اي ﺳﺎزﮔﺎر ﺑﻮده و زود ﻫﻀﻢ ﻣﯽ ﺷﻮد . ﻫﻠﻮ ﺻﻔﺮا آور ﺑﻮده و ﺑﺮاي ﮐﺴﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﻣﺒﺘﻼ ﺑﻪ دﯾﺎﺑﺖ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﺿﺮري ﻧﺪارد . ادرارآوراﺳﺖ وﺑﺮاي درﻣﺎن روﻣﺎﺗﯿﺴﻢ، ﯾﺒﻮﺳﺖ و ﺑﯿﻤﺎري ﻫﺎي ﮐﻠ ﯿﻮي ﺑﺴ ﯿﺎر ﻣﻔ ﯿﺪ اﺳﺖ . ﻫﻠﻮ ﺑﺮاي اﻓﺮاد ﭼﺎق ﻧﻪ ﺗﻨﻬﺎ ﺿﺮري ﻧﺪارد، ﺑﻠﮑﻪ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ ﮐﺎﻫﺶ وزن را ﻧ ﯿﺰ ﺑﻪ ﻫﻤﺮاه آورد . ﺑﺮگ درﺧﺖ ﻫﻠﻮ، ﺑﺮاي ﺑﯿﻤﺎري ﻫﺎي ﺻﺮع و ﺳﻨﮕ ﯿﻨﯽ ﮔﻮارش ﻣﻔﯿﺪ اﺳﺖ . آب ﻫﻠﻮ ﺳﻮراخ ﻫﺎي ﭘﻮﺳﺖ را ﺟﻤﻊ و رﻧﮓ آن را روﺷﻦ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ  . ﺷﮑﻮﻓﻪ درﺧﺖ ﻫﻠﻮ، ﺑﺮاي ﺗﺴﮑ ﯿﻦ ﺗﺤﺮﯾﮑﺎت ﻋﺼﺒﯽ ﺑﺴ ﯿﺎر ﻣﻔ ﯿﺪ اﺳﺖ .

ﺿﺮرﻫﺎ:

ﮐﺴﺎﻧﯽ ﮐﻪ زﺧﻢ و ﯾﺎ ورم ﻣﻌﺪه و روده دارﻧﺪ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﺎ ﺷﮑﻢ ﺧﺎﻟﯽ ﻫﻠﻮ ﺑﺨﻮرﻧﺪ .ﻫﻠﻮي ﺳﺒﺰ و ﺳﻔﺖ ﻣﻨﺠﺮﺑﻪ اﺳﻬﺎل ﻣﯽ ﺷﻮد.

 

 

منبع:

کتاب ﻣﯿﻮه درﻣﺎﻧﯽ ﺑﺎ ﺑﻬﺮه ﮔﯿﺮي از دﺳﺘﻮرﻫﺎي اﺳﻼﻣﯽ(نویسنده:عذرا سادات حکیم)

ﻣﯿﻮه درﻣﺎﻧﯽ ﺑﺎ ﺑﻬﺮه ﮔﯿﺮي از دﺳﺘﻮرﻫﺎي اﺳﻼﻣﯽ(10)

آﻧﭽﻪ در اﯾﻦ مقاله ﻣﯽ ﺧﻮاﻧﯿﺪ ﺑﻌﻀﯽ از ﺧﻮاص وﻓﺎﯾﺪه ﻫﺎ ي ﻣﻮﺟﻮد در ﻣ ﯿﻮه ﻫﺎ و ﺑﻌﻀﯽ ﺳﺒﺰﯾﺠﺎت ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ ﮐﻪ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﺧﻼﺻﻪ ﺑﯿﺎن ﺷﺪه است:

ﻣﯿﻮه درﻣﺎﻧﯽ ﺑﺎ ﺑﻬﺮه ﮔﯿﺮي از دﺳﺘﻮرﻫﺎي اﺳﻼﻣﯽ(10)

ﻣﯿﻮه درﻣﺎﻧﯽ ﺑﺎ ﺑﻬﺮه ﮔﯿﺮي از دﺳﺘﻮرﻫﺎي اﺳﻼﻣﯽ
طب سنتی ایرانی-اسلامی در ضربان زندگی

ﻟﯿﻤﻮ ﺗﺮش :

ﻣﯿﻮه درﻣﺎﻧﯽ ﺑﺎ ﺑﻬﺮه ﮔﯿﺮي از دﺳﺘﻮرﻫﺎي اﺳﻼﻣﯽ
طب سنتی ایرانی-اسلامی در ضربان زندگی

ﻟﯿﻤﻮ ﺗﺮش ﻧﯿﺰ ﻫﻤﺎﻧﻨﺪ ﺳﺎﯾﺮ ﻣﯿﻮه ﻫﺎ داراي وﯾﺘﺎﻣﯿﻦ ﻫﺎي ﺑﺴﯿﺎري اﺳﺖ ﮐﻪ از ﺟﻤﻠﻪ آﻧﻬﺎ ﻣﯽ ﺗﻮان ﺑﻪ ﻣﻮارد زﯾﺮ اﺷﺎره ﮐﺮد : A,C,B1,B2,B3,PP ﻣﻮاد ﻣﻌﺪﻧﯽ ﻣﻮﺟﻮد در ﻟﯿﻤﻮ ﺗﺮش ﻋﺒﺎرت اﺳﺖ از:

آﻫﻦ ،ﺳﯿﻠﯿﺲ ، ﻓﺴﻔﺮ، ﻣﺲ ، ﻣﻨﮕﻨﺰ، ﮐﻠﺴﯿﻢ. ﻟﯿﻤﻮﺗﺮش ﻧﯿﺰ ﻫﻤﺎﻧﻨﺪ ﺳﺎﯾﺮ ﻣﯿﻮه ﻫﺎ داراي ﻓﻮاﯾﺪ ﺑﺴ ﯿﺎري اﺳﺖ ﮐﻪ از ﺟﻤﻠﻪ آﻧﻬﺎ ﻣﯽ ﺗﻮان ﺑﻪ ﻣﻮارد زﯾﺮ اﺷﺎره ﮐﺮد : ﻟﯿﻤﻮﺗﺮش دﻧﺪان ﻫﺎ را ﺳﻔﯿﺪ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ . ﺑﻮي ﻟﯿﻤﻮﺗﺮش اﻧﺴﺎن را ﺷﺎداب ﻧﻤﻮده ، اﺣﺴﺎس ﻧﯿﺮوﻣﻨﺪي را در او اﻓﺰاﯾﺶ داده، روح را آرام و ﻣﻮﺟﺐ ﺗﺠﺪﯾﺪ ﻗﻮاي ﻣﻐﺰ ﻧ ﯿﺰ ﻣﯿﺸﻮد . ﻟﯿﻤﻮﺗﺮش ﻧﻪ ﺗﻨﻬﺎ ﺳﯿﺴﺘﻢ اﯾﻤﻨﯽ ﺑﺪن را ﺗﻘﻮﯾﺖ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ ﺑﻠﮑﻪ ﺿﺪ ﻋﻔﻮﻧﯽ ﮐﻨﻨﺪه ﻧ ﯿﺰ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ . آب ﻟﯿﻤﻮ ﮐﻢ ﺧﻮﻧﯽ و ﻏﻠﻈﺖ ﺧﻮن را ﻧﺎﺑﻮد ﻣﯽ ﻧﻤﺎﯾﺪ. در درﻣﺎن ﺳﺮدرد، ﮔﻠﻮدرد، ﮐﺎﻫﺶ ﺗﺐ و ﺳﺮﻣﺎﺧﻮردﮔﯽ ﺗﺎﺛﯿﺮﻫﺎي ﺑﺴﺰاﯾﯽ دارد . ﺳﺮﮔﯿﺠﻪ و دل ﺷﻮره را ﻧ ﯿﺰ آرام ﻣﯽ ﻧﻤﺎﯾﺪ. ﻋﻼوه ﺑﺮ آن ﭼﻪ ﮔﻔﺘﻪ ﺷﺪ، ﺣﺎﻓﻈﻪ را ﺗﻘﻮﯾﺖ، ﺧﻮﻧﺮﯾﺰي ﻟﺜﻪ و اﺧﺘﻼل ﻫﺎي ﻫﺎﺿﻤﻪ اي را درﻣﺎن ﻧﻤﻮده و ﭘﻮﺳﺖ را ﻟﻄﯿﻒ ﻣﯽ ﺳﺎزد . ﯾﮑﯽ دﯾﮕﺮ از راه ﻫﺎي درﻣﺎن ﭼﺎﻗﯽ ﺧﻮردن ﻟﯿﻤﻮﺗﺮش اﺳﺖ . آب ﻟﯿﻤﻮ، ﭼﺸﻢ ﻫﺎ را درﺧﺸﺎن و ﭘﻮﺳﺖ را ﺷﺎداب ﻣﯽ ﻧﻤﺎﯾﺪ، ﭼ ﯿﻦ و ﭼﺮوك ﺻﻮرت را از ﺑ ﯿﻦ ﻣﯽ ﺑﺮد . ﺷﺴﺘﻦ ﺳﺮ ﺑﺎ آب ﻟﯿﻤﻮ، ﺷﻮره و ﺧﺎرش ﺳﺮ را از ﺑﯿﻦ ﺑﺮده ، ﭘﻮﺳﺖ ﺳﺮ را ﺗﻘﻮﯾﺖ و ﻣﻮﻫﺎ را درﺧﺸﺎن و ﺷﺎداب ﻣﯽ ﻧﻤﺎﯾﺪ. ﻧﻮر ﭼﺸﻢ را زﯾﺎد و ﻣﻮﻫﺎي ﺳﺮ را ﺗﻘﻮﯾﺖ ﻣﯽ ﻧﻤﺎﯾﺪ. ﻋﻄﺮ ﭘﻮﺳﺖ ﻟﯿﻤﻮ اﺛﺮ ﺿﺪﻋﻔﻮﻧﯽ دارد . ﻣﯿﮑﺮوب ﻫﺎﯾﯽ ﭼﻮن دﯾﻔﺘﺮي را ﻧﺎﺑﻮد ﻣﯽ ﻧﻤﺎﯾﺪ.

ﺿﺮرﻫﺎ:

ﺑﻪ ﻋﻠﺖ ﺗﺮﺷﯽ ﺑﺮاي زﺧﻢ ﻣﻌﺪه ﺿﺮر دارد.

ﻣﻮز:

ﻣﯿﻮه درﻣﺎﻧﯽ ﺑﺎ ﺑﻬﺮه ﮔﯿﺮي از دﺳﺘﻮرﻫﺎي اﺳﻼﻣﯽ
طب سنتی ایرانی-اسلامی در ضربان زندگی

ﻣﻮز ﻃﺒﯿﻌﺘﯽ ﻣﻌﺘﺪل و ﺗﺮ اﺳﺖ .ﻣﻮز داراي وﯾﺘﺎﻣﯿﻦ ﻫﺎي ﺑﺴﯿﺎري اﺳﺖ ﮐﻪ از ﺟﻤﻠﻪ آﻧﻬﺎ ﻣﯽ ﺗﻮان ﺑﻪ ﻣﻮارد زﯾﺮ اﺷﺎره ﮐﺮد: C6,B3,B2,B1A. اﻣﻼح ﻣﻌﺪﻧﯽ ﻣﻮز ﺑﺴﯿﺎر اﺳﺖ ﮐﻪ از ﺟﻤﻠﻪ آﻧﻬﺎ ﻣﯽ ﺗﻮان ﺑﻪ ﻣﻮارد زﯾﺮ اﺷﺎره ﮐﺮد : آﻫﻦ، اﺳﯿﺪ ﻓﻮﻟﯿﮏ، ﭘﺘﺎﺳﯿﻢ، روي ، ﺳﺪﯾﻢ، ﻓﺴﻔﺮ، ﻣﺲ ، ﻣﻨﮕﻨﺰ،منیزیم،ﮐﻠﺴﯿﻢ ،ﯾﺪ. از ﺟﻤﻠﻪ ﻓﺎﯾﺪه ﻫﺎي درﻣﺎﻧﯽ ﻣﻮز ﻣﯽ ﺗﻮان ﺑﻪ ﻣﻮارد زﯾﺮ اﺷﺎره ﮐﺮد:

ﯾﮑﯽ از ﻣﻬﻤﺘﺮﯾﻦ ﺧﻮاص ﻣﻮز ﺧﻮن ﺳﺎز ﺑﻮدن آن اﺳﺖ . ﻣﻮز ﺳﺮﺷﺎر از اﻧﺮژي و ﻓﺎﻗﺪ ﮐﻠﺴﺘﺮول اﺳﺖ وﻓﺸﺎرو ﮐﻠﺴﺘﺮول ﺧﻮن را ﮐﺎﻫﺶ ﻣﯽ دﻫﺪ و ﮔﺮدش ﺧﻮن را ﺗﻨﻈ ﯿﻢ ﻣﯽ ﻧﻤﺎﯾﺪ. از ﺑﯿﻤﺎري ﻫﺎي ﻗﻠﺒﯽ ﭘﯿﺸﮕ ﯿﺮي ﻣﯽ ﮐﻨﺪ، ﻗﻨﺪ ﺧﻮن را ﺗﻨﻈ ﯿﻢ و رگ ﻫﺎي ﺧﻮﻧﯽ را ﺑﺎز ﻣﯽ ﮐﻨﺪ .

ﺑﯿﻤﺎري ﻫﺎ ي ﻣﻐﺰ و اﻋﺼﺎب را ﺑﻬﺒﻮد ﻣﯽ ﺑﺨﺸﺪ و اﻓﺴﺮدﮔﯽ واﺳﺘﺮس را از ﺑﯿﻦ ﻣﯽ ﺑﺮد . ﻣﻮزﻏﺬاي ﻣﺎﻫﯿﭽﻪ ﻫﺎي در ﺣﺎل ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ اﺳﺖ . ﯾﺒﻮﺳﺖ را درﻣﺎن، زﺧﻢ ﻫﺎ و ﺳﺮﻓﻪ ﻫﺎي ﺧﺸﮏ را ﺑﻬﺒﻮد و ﻣﺎﻧﻊ از اﺧﺘﻼل ﺣﻮاس در دوران ﭘ ﯿﺮ ي ﻣﯽ ﺷﻮد . ﻧﺮم ﮐﻨﻨﺪه رﯾﻪ و دﺳﺘﮕﺎه ﮔﻮارش اﺳﺖ وﺑﻬﺒﻮد دﻫﻨﺪه زﺧﻢ ﻣﻌﺪه و روده اﺳﺖ . ﻣﻮز ﺑﺮاي اﻓﺮاد ﻻﻏﺮ ﻣﻔﯿﺪ اﺳﺖ . ﻣﻠﯿﻦ اﺳﺖ واﺳﻬﺎل را درﻣﺎن و اﺳﺘﺨﻮان ﻫﺎ را ﺗﻘﻮﯾﺖ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ . ﮐﺮﺑﻮﻫﯿﺪارت ﻣﻮﺟﻮد در ﻣﻮز ، ﺑﻪ ﺳﺮﻋﺖ در دﺳﺘﮕﺎه ﮔﻮارش ﻫﻀﻢ و ﺟﺬب ﺷﺪه و وارد ﺧﻮن ﻣﯽ ﺷﻮد . ﻣﻮز ﻏﻠﻈﺖ ﺧﻮن را اﻓﺰاﯾﺶ ﻣﯽ دﻫﺪ . ﺗﻘﻮﯾﺖ ﮐﻨﻨﺪه ﻣﻌﺪه وﻧﯿﺮوي ﺟﻨﺴﯽ اﺳﺖ .ﺟﻮﺷﺎﻧﺪه آن ﺧﻮن رﯾﺰي را ﻣﺘﻮﻗﻒ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ رﯾﺸﻪ ﻣﻮز ﮐﺮم ﻣﻌﺪه را ﻧﺎﺑﻮد ﻣﯽ ﻧﻤﺎﯾﺪ.
ﺿﺮرﻫﺎ  زﯾﺎده روي در ﺧﻮردن ﻣﻮز ﺑﺮاي ﻣﺒﺘﻼﯾﺎن ﺑﻪ ﻣﺮض ﻗﻨﺪ ﻣﻀﺮ اﺳﺖ ﭼﺮا ﮐﻪ ﻗﻨﺪ ﻓﺮاواﻧﯽ دارد . ﻣﻮز ﻧﻔﺦ آور اﺳﺖ ، ﻣﺨﺼﻮﺻﺎً در ﮐﺴﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﻣﺰاج ﺳﺮدي دارﻧﺪ، ﻣﻨﺠﺮ ﺑﻪ ﮔﺎز ﻣﻌﺪه ﻣﯽ ﺷﻮد .

ﻧﺎرنج:

ﻣﯿﻮه درﻣﺎﻧﯽ ﺑﺎ ﺑﻬﺮه ﮔﯿﺮي از دﺳﺘﻮرﻫﺎي اﺳﻼﻣﯽ
طب سنتی ایرانی-اسلامی در ضربان زندگی

ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ اﮐﺮم)ص (در ﻣﻮرد ﻓﺎﯾﺪه ﻫﺎي ﻧﺎرﻧﺞ ﻣﯽ ﻓﺮﻣﺎﯾﺪ: ﺷﻤﺎ را ﺑﻪ ﻧﺎرﻧﺞ ﺳﻔﺎرش ﻣﯽ ﮐﻨﻢ ﭼﺮا ﮐﻪ ﻗﻠﺐ را ﻧﻮراﻧﯽ و ﻣﻐﺰ را زﯾﺎد ﻣﯽ ﻧﻤﺎﯾﺪ.ﻧﺎرﻧﺞ داراي ﺑﺴﯿﺎري از وﯾﺘﺎﻣﯿﻦ ﻫﺎ اﺳﺖ ﮐﻪ از ﺟﻤﻠﻪ آﻧﻬﺎ ﻣﯽ ﺗﻮان ﺑﻪ ﻣﻮارد زﯾﺮ اﺷﺎره ﮐﺮد: B.C.D . از ﻓﺎﯾﺪه ﻫﺎي درﻣﺎﻧﯽ ﻧﺎرﻧﺞ ﻣﯽ ﺗﻮان ﺑﻪ ﻣﻮارد زﯾﺮ اﺷﺎره ﮐﺮد :

ﺑﻬﺎر ﻧﺎرﻧﺞ داراي ﻋﻄﺮي ﺧﻮﺷﺒﻮ و ﻃﻌﻤﯽ ﻧﯿﮑﻮ اﺳﺖ . ﻧﺎرﻧﺞ ﺗﺸﻨﺞ را از ﺑ ﯿﻦ ﻣﯽ ﺑﺮد . ﺳﮑﺴﮑﻪ را درﻣﺎن ، اﻋﺼﺎب را آرام و ﺗﻘﻮﯾﺖ ﻣﯽ ﻧﻤﺎﯾﺪ. ﻣﯽ ﺗﻮان از ﻧﺎرﻧﺞ ﺑﺮاي درﻣﺎن ﺑﯽ ﺧﻮاﺑﯽ اﺳﺘﻔﺎده ﮐﺮد . از ﭘﻮﺳﺖ ﻧﺎرﻧﺞ ﺑﺮاي ﻣﺼﺮف ﻫﺎي ﻃﺒﯽ اﺳﺘﻔﺎده ﻣﯽ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ . ﻧﺎرﻧﺞ ﺑﺴ ﯿﺎري از ﻓﺎﯾﺪه ﻫﺎي آب ﻟﯿﻤﻮ را ﻧﯿﺰ در ﺧﻮد ﺟﺎي داده اﺳﺖ . ﺑﺮﮔﺶ داراي ﺑﻮﯾﯽ ﭘﺴﻨﺪﯾﺪه و ﻋﻄﺮي ﻣﻄﺒﻮع اﺳﺖ . ﺑﻬﺎرﻧﺎرﻧﺞ ، ﺷﮑﻮﻓﻪ ﻫﺎي ﺑﻬﺎري درﺧﺖ ﻧﺎرﻧﺞ اﺳﺖ ﮐﻪ در ﻓﺼﻞ ﭘﺎﯾﯿﺰ و زﻣﺴﺘﺎن ﺑﻪ ﻧﺎرﻧﺞ ﺗﺒﺪﯾﻞ ﻣﯽ ﺷﻮد . ﺑﻬﺎرﻧﺎرﻧﺞ ﻧﯿﺰ ﻓﺎﯾﺪه ﻫﺎي درﻣﺎﻧﯽ ﺑﺴ ﺎري دارد ﮐﻪ از ﺟﻤﻠﻪ آﻧﻬﺎ ﻣﯽ ﺗﻮان ﺑﻪ ﻣﻮارد زﯾﺮ اﺷﺎره ﮐﺮد : ﻣﺼﺮف اﺻﻠﯽ ﺑﻬﺎرﻧﺎرﻧﺞ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﮔﻞ ﺧﺸﮏ ﺷﺪه وﻋﺮق ﺑﻬﺎرﻧﺎرﻧﺞ اﺳﺖ . ﻣﻬﻤﺘﺮﯾﻦ اﺛﺮ آن ﺑﺮ روي ﺳﯿﺴﺘﻢ ﻋﺼﺒﯽ ﺑﺪن اﺳﺖ . ﺑﻬﺎر ﻧﺎرﻧﺞ آرام ﺑﺨﺶ و ﺿﺪ ﻫﯿﺠﺎن اﺳﺖ وﺳﺮدردﻫﺎي ﻋﺼﺒﯽ و ﻣﯿﮕﺮﻧﯽ را ﮐﺎﻫﺶ ﻣﯽ دﻫﺪ . ﺑﺮاي ﮐﻨﺘﺮل ﺣﻤﻠﻪ ﻫﺎي ﻗﻠﺒﯽ و ﺗﺸﻨﺞ ﻧ ﯿﺰ ﺑﻬﺎرﻧﺎرﻧﺞ ﺗﻮﺻ ﯿﻪ ﻣﯽ ﺷﻮد . ﺗﭙﺶ ﻫﺎي ﻗﻠﺐ را ﺗﻨﻈﯿﻢ و از اﺿﻄﺮاب ﺟﻠﻮﮔ ﯿﺮي ﻣﯽ ﻧﻤﺎﯾﺪ. ﻣﻌﺪه را ﺗﻘﻮﯾﺖ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ.

ﺑﺮاي ﮐﻢ ﺧﻮاﺑﯽ و ﯾﺎ ﺑﯽ ﺧﻮاﺑﯽ، ﺧﻮردن ﻋﺮق ﺑﻬﺎر ﻧﺎرﻧﺞ و ﯾﺎ ﭼﺎي آن ﻗﺒﻞ از ﺧﻮاب ﺗﻮصیه ﻣﯽ ﺷﻮد؛ ﺑﺎ ﺧﻮردن ﭼﺎي ﺑﻬﺎر ﻧﺎرﻧﺞ ﺧﻮاب آرام و ﺧﻮﺑﯽ را ﺗﺠﺮﺑﻪ ﺧﻮاﻫید ﮐﺮد.

ﻧﺎرﻧﮕﯽ :

ﻣﯿﻮه درﻣﺎﻧﯽ ﺑﺎ ﺑﻬﺮه ﮔﯿﺮي از دﺳﺘﻮرﻫﺎي اﺳﻼﻣﯽ
طب سنتی ایرانی-اسلامی در ضربان زندگی

ﻧﺎرﻧﮕﯽ داراي ﻃﺒﯿﻌﺘﯽ ﺳﺮد اﺳﺖ . ﻧﯿﺰ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ ,C2,B1B داراي وﯾﺘﺎﻣ ﯿﻦ ﻫﺎ ي A.C2.B1.B ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ,اﯾﻦ ﻣﯿﻮه ﺗﺎﺑﺴﺘﺎﻧﯽ ﻋﻼوه ﺑﺮ وﯾﺘﺎﻣﯿﻦ از اﻣﻼح ﻣﻌﺪﻧﯽ ﻧﺎرﻧﮕﯽ ﻣﯽ ﺗﻮان ﺑﻪ ﻣﻮارد زﯾﺮ اﺷﺎره ﮐﺮد : ﻓﺴﻔﺮ، ﻣﻨﯿﺰﯾﻢ و ﮐﻠﺴﯿﻢ. ﻧﺎرﻧﮕﯽ داراي ﻓﺎﯾﺪه ﻫﺎﯾﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ از ﺟﻤﻠﻪ آﻧﻬﺎ اﯾﻦ ﻣﻮارد اﺳت:

ﻧﺎرﻧﮕﯽ ﺧﻮاﺑﯽ آرام را ﺑﻪ ارﻣﻐﺎن ﻣﯽ آورد .ﻗﻠﺐ را ﺷﺎداب ، ﺧﻮن را ﺗﺼﻔﯿﻪ و ﺻﻔﺮا را از ﺑﯿﻦ ﻣﯽ ﺑﺮد .ﻧﺎرﻧﮕﯽ در ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﻫﺎي دﺳﺘﮕﺎه ﮔﻮارش، ﺳﯿﺴﺘﻢ ﻋﺼﺒﯽ و ﻋﻀﻼت ﺑﺪن ﺑﺴﯿﺎر ﻣﻔﯿﺪ اﺳﺖ . ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﻧﺎرﻧﮕﯽ در ﺗﺸﮑﯿﻞ اﺳﺘﺨﻮان و اﺳﮑﻠﺖ ﺑﺪن ﺗﺎﺛﯿﺮ ﺑﺴ ﯿﺎري را ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷد.

ﻧﺎرﮔﯿﻞ:

ﻣﯿﻮه درﻣﺎﻧﯽ ﺑﺎ ﺑﻬﺮه ﮔﯿﺮي از دﺳﺘﻮرﻫﺎي اﺳﻼﻣﯽ
طب سنتی ایرانی-اسلامی در ضربان زندگی

ﻧﺎرﮔﯿﻞ از ﻣﯿﻮه ﻫﺎي اﺳﺖ ﮐﻪ داراي ﻃﺒﯿﻌﺖ ﮔﺮم اﺳﺖ و در ﻣﻨﺎﻃﻖ ﮔﺮﻣﺴﯿﺮي ﯾﺎﻓﺖ ﻣﯽ ﺷﻮد.C3,B2,B1B ﻧﺎرﮔ ﯿﻞ داراي وﯾﺘﺎﻣ ﯿﻦ ﻫﺎ ي,C3,B2,B1B است. ﮔﺬﺷﺘﻪ از آﻫﻦ، ﻧﺎرﮔﯿﻞ داراي اﻣﻼﺣﯽ ﭼﻮن ﭘﺘﺎﺳﯿﻢ ،ﺳﺪﯾﻢ ، ﻓﺴﻔﺮ و ﮐﻠﺴﯿﻢ ﻧﯿﺰ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ . از ﻓﻮاﯾﺪ درﻣﺎﻧﯽ ﻧﺎرﮔﯿﻞ ﻣﯽ ﺗﻮان ﺑﻪ ﻣﻮارد زﯾﺮ اﺷﺎره ﮐﺮد:

از ﻧﺎرﮔﯿﻞ ﻣﯽ ﺗﻮان ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﺧﻮﺷﺒﻮ ﮐﻨﻨﺪه دﻫﺎن اﺳﺘﻔﺎده ﮐﺮد . ﺑﺮاي ﺗﻘﻮﯾﺖ ﻫﻮش و ﺣﺎﻓﻈﻪ ﻣﯽ ﺗﻮان از ﻧﺎرﮔﯿﻞ اﺳﺘﻔﺎده ﮐﺮد . ﻧﺎرﮔﯿﻞ ﻣﯽ ﺗﻮاند در ﭼﺎق ﮐﺮدن اﻧﺴﺎن ﻫﺎي ﻻﻏﺮ ﮐﻤﮏ ﺑﺴﺰاﯾﯽ ﻧﻤﺎﯾﺪ. ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ در درﻣﺎن ﺑﯿﻤﺎري ﻫﺎي ﭼﻮن:

ﺿﻌﻒ ﮐﺒﺪ، درد ﻣﺜﺎﻧﻪ ، ﮐﻤﺮ درد، ﺑﻮاﺳﯿﺮ، ﮐﺮم ﻣﻌﺪه و روده ﻣﺨﺼﻮﺻﺎً ﮐﺮم ﮐﺪو ﻣﯽ ﺗﻮان از ﻧﺎرﮔﯿﻞ ﯾﺎري ﺟﺴﺖ .ﻧﺎرﮔﯿﻞ زﺧﻢ ﻫﺎي ﺑﺪن را ﺑﻬﺒﻮد و دﺳﺘﮕﺎه ﻫﺎﺿﻤﻪ را ﺗﻘﻮﯾﺖ ﻣﯽ ﻧﻤﺎﯾﺪ. ﻧﺎرﮔﯿﻞ ﻧﻪ ﺗﻨﻬﺎ ﺣﺮارت ﺑﺪن را اﻓﺰاﯾﺶ ﻣﯽ ﺑﺮد،ﺑﻠﮑﻪ ﻧﯿﺮوي ﺟﻨﺴﯽ را ﻧ ﯿﺰ ﺗﺤﺮﯾﮏ ﻣﯽ ﻧﻤﺎﯾﺪ. ﺧﻮردن ﻧﺎرﮔﯿﻞ ﺑﻪ ﮐﺴﺎﻧ ﯽ ﮐﻪ ﻣﺰاج ﺳﺮدي دارﻧﺪ ﺗﻮﺻ ﯿﻪ ﻣﯽ ﺷﻮد . ﻧﺎرﮔ ﯿﻞ ادرارآور ﻧ ﯿﺰ ﻫﺴﺖ . ﺑﺮاي از ﺑ ﯿﻦ ﺑﺮدن ﺳﻨﮓ ﮐﻠﯿﻪ ﻣﯽ ﺗﻮان از ﺷ ﯿﺮ ﻧﺎرﮔ ﯿﻞ اﺳﺘﻔﺎده ﮐﺮد . از ﺷﯿﺮ ﻧﺎرﮔ ﯿﻞ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ در ﺑﻬﺒﻮد و درﻣﺎن ﺑﯿﻤﺎري ﻫﺎﯾﯽ ﭼﻮن:

آب آوردﮔﯽ ﺑﺪن ، ﺑﯿﻤﺎري ﻫﺎي ﭘﻮﺳﺘﯽ ، ﺗﺐ ،اﺳﻬﺎل و ﺳﻢ اﺳﺘﻔﺎده ﮐﺮد . ﺷﯿﺮﻧﺎرﮔ ﯿﻞ ﻫﻢ ﻣﻠﯿﻦ اﺳﺖ وﻫﻢ اﺳﻬﺎل را ﺑﻬﺒﻮد ﻣﯽ ﺑﺨﺸﺪ . رﯾﺸﻪ درﺧﺖ ﻧﺎرﮔﯿﻞ ﺿﺪ ﺗﺐ و ادرار آور اﺳﺖ ؛ ﺑﺮاي درﻣﺎن ﺑﯿﻤﺎري ﻫﺎي ﮐﺒﺪي ﻣﺎﻧﻨﺪ ﯾﺮﻗﺎن ﻣﻔﯿﺪ اﺳﺖ . دم ﮐﺮده رﯾﺸﻪ درﺧﺖ ﻧﺎرﮔﯿﻞ ﺑﺮاي درﻣﺎن اﺳﻬﺎل ﺧﻮﻧﯽ ﻣﻔﯿﺪ اﺳﺖ .

ﺿﺮرﻫﺎ:

ﻧﺎرﮔﯿﻞ دﯾﺮ ﻫﻀﻢ اﺳﺖ . زﯾﺎده روي در ﺧﻮردن ﻧﺎرﮔﯿﻞ ، ﺑﺮاي ﮐﺴﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﻣﺰاج ﮔﺮﻣﯽ دارﻧﺪ ﻣﻀﺮ اﺳﺖ .

 

 

منبع:

کتاب ﻣﯿﻮه درﻣﺎﻧﯽ ﺑﺎ ﺑﻬﺮه ﮔﯿﺮي از دﺳﺘﻮرﻫﺎي اﺳﻼﻣﯽ(نویسنده:عذرا سادات حکیم)

ﻣﯿﻮه درﻣﺎﻧﯽ ﺑﺎ ﺑﻬﺮه ﮔﯿﺮي از دﺳﺘﻮرﻫﺎي اﺳﻼﻣﯽ(9)

آﻧﭽﻪ در اﯾﻦ مقاله ﻣﯽ ﺧﻮاﻧﯿﺪ ﺑﻌﻀﯽ از ﺧﻮاص وﻓﺎﯾﺪه ﻫﺎ ي ﻣﻮﺟﻮد در ﻣ ﯿﻮه ﻫﺎ و ﺑﻌﻀﯽ ﺳﺒﺰﯾﺠﺎت ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ ﮐﻪ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﺧﻼﺻﻪ ﺑﯿﺎن ﺷﺪه است:

ﻣﯿﻮه درﻣﺎﻧﯽ ﺑﺎ ﺑﻬﺮه ﮔﯿﺮي از دﺳﺘﻮرﻫﺎي اﺳﻼﻣﯽ(9)

ﻣﯿﻮه درﻣﺎﻧﯽ ﺑﺎ ﺑﻬﺮه ﮔﯿﺮي از دﺳﺘﻮرﻫﺎي اﺳﻼمی
طب سنتی ایرانی-اسلامی در ضربان زندگی

ﮔﺮﯾﺐ ﻓﺮوت:

ﻣﯿﻮه درﻣﺎﻧﯽ ﺑﺎ ﺑﻬﺮه ﮔﯿﺮي از دﺳﺘﻮرﻫﺎي اﺳﻼمی
طب سنتی ایرانی-اسلامی در ضربان زندگی

ﮔﺮﯾﺐ ﻓﺮوت از ﻣﯿﻮه ﻫﺎي ﺧﻨﮏ اﺳﺖ .  C,P3,B2,B1A,B : از ﺟﻤﻠﻪ وﯾﺘﺎﻣ ﯿﻦ ﻫﺎي ﮔﺮﯾﭗ ﻓﺮوت ﻣﯽ ﺗﻮان ﺑﻪ ﻣﻮارد زﯾﺮ اﺷﺎره ﮐﺮد از ﺟﻤﻠﻪ ﻣﻮاد ﻣﻌﺪﻧﯽ ﻣﻮﺟﻮد در ﮔﺮﯾﭗ ﻓﺮوت ﻧ ﯿﺰ ﻣﯽ ﺗﻮان ﺑﻪ ﻣﻮارد زﯾﺮ اﺷﺎره ﮐﺮد :آﻫﻦ، ﭘﺘﺎﺳ ﯿﻢ ،ﻓﺴﻔﺮ ، ﮐﻠﺴ ﯿﻢ. اﯾﻦ ﻣﯿﻮه ﺗﺎﺑﺴﺘﺎﻧﯽ ﻧﯿﺰ ﻫﻤﺎﻧﻨﺪ ﺳﺎﯾﺮ ﻣﯿﻮه ﻫﺎ، داراي ﻓﻮاﯾﺪ ﺑﺴ ﯿﺎري اﺳﺖ ﮐﻪ از ﺟﻤﻠﻪ آﻧﻬﺎ ﻣﯽ ﺗﻮان ﺑﻪ ﻣﻮارد زﯾﺮ اﺷﺎره ﮐﺮد : ﮔﺮﯾﭗ ﻓﺮوت ﻗﺒﻞ از ﻏﺬا اﺷﺘﻬﺎ راﺗﺤﺮﯾﮏ ﮐﺮده، ﺗﺸﻨﮕﯽ را از ﺑ ﯿﻦ ﺑﺮده و ﻣﻮﺟﺐ ﻫﻀﻢ ﻏﺬا ﻣﯽ ﺷﻮد . ﻣﻮاد ﺳﻤﯽ را از ﺑﺪن دﻓﻊ،ﺗﺮﺷﺢ اﺳ ﯿﺪ ﻣﻌﺪه را ﮐﻢ و ﮐﻠﺴﺘﺮول ﺧﻮن را ﮐﺎﻫﺶ ﻣﯽ دﻫﺪ . ﮔﺮﯾﭗ ﻓﺮوت ﺧﻮن راﺗﺼﻔﯿﻪ ، ﻏﻠﻈﺖ آن را ﮐﺎﻫﺶ داده و رﮔﻬﺎ را از وﺟﻮد ﭼﺮﺑﯽ و ﻣﻮاد رﺳﻮﺑﯽ ﭘﺎك و ﮐﺒﺪ و ﮐﻠﯿﻪ را ﺷﺴﺘﺸﻮ ﻣﯿﺪﻫﺪ . از ﺳﻨﮓ ﮐﻠ ﯿﻪ ،ﻣﺜﺎﻧﻪ و ﺻﻔﺮا ﺟﻠﻮﮔ ﯿﺮي و ﺳﺮﻃﺎن را درﻣﺎن ﻣﯽ ﻧﻤﺎﯾﺪ. ﻗﻠﺐ را ﺗﻘﻮﯾﺖ ﮐﺮده و ﻣﻮﺟﺐ ﭘﯿﺸﮕ ﯿﺮي و درﻣﺎن ﺑﯿﻤﺎري ﻫﺎي ﻗﻠﺒﯽ و ﻋﺮوﻗﯽ ﻣﯽ ﺷﻮد . از ﮔﺮﯾﭗ ﻓﺮوت ﻣﯽ ﺗﻮان ﺑﻪ ﻋﻨﻮان داروي ﺧﻮاب آور ﻧﯿﺰ اﺳﺘﻔﺎده ﮐﺮد . ﻫﺮﭼﻨﺪ ﺳﺮﺷﺎر از اﻧﺮ ژي اﺳﺖ وﻟﯽ ﺑﺮاي ﮐﺎﻫﺶ وزن ﻣﻔﯿﺪ اﺳﺖ . در ﻧﻬﺎﯾﺖ آن ﮐﻪ ﺗﺸﻨﮕﯽ را ﺑﺮﻃﺮف و از ﺳﺮﻣﺎ ﺧﻮردﮔﯽ ﺟﻠﻮﮔ ﯿﺮي ﻣﯽ ﮐﻨﺪ . ﻫﺴﺘﻪ ﮔﺮﯾﭗ ﻓﺮوت ﻧ ﯿﺰ داراي ﻓﺎﯾﺪه ﻫﺎﯾﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ از ﺟﻤﻠﻪ آﻧﻬﺎ ﻣﯽ ﺗﻮان ﺑﻪ ﺿﺪﻋﻔﻮﻧﯽ ﮐﺮدن و درﻣﺎن ﻗﺎرچ اﺷﺎره ﮐﺮد . ﮔﻞ ﮔﺮﯾﭗ ﻓﺮوت ﻧﯿﺰ درﻣﺎن ﺗﺸﻨﺞ و ﻟﺮزش ﺑﻮده و ﻋﻔﻮﻧﺖ ﻫﺎي رﯾﻮي را درﻣﺎن ﻣﯽ ﻧﻤﺎﯾﺪ. ازﮔﺮﯾﭗ ﻓﺮوت ﻣﯽ ﺗﻮان ﺑﺮاي درﻣﺎن ﻧﺎرﺳﺎﯾﯽ ﻫﺎي ﮐﯿﺴﻪ ﺻﻔﺮا و ﺷﮑﻨﻨﺪﮔﯽ ﻣﻮي ﺳﺮاﺳﺘﻔﺎده ﮐﺮد.

ﮔﻼﺑﯽ:

ﻣﯿﻮه درﻣﺎﻧﯽ ﺑﺎ ﺑﻬﺮه ﮔﯿﺮي از دﺳﺘﻮرﻫﺎي اﺳﻼمی
طب سنتی ایرانی-اسلامی در ضربان زندگی

اﻣﺎم ﺻﺎدق )ع( ﻣﯽ ﻓﺮﻣﺎﯾﺪ: ﮔﻼﺑﯽ ﺑﺨﻮرﯾﺪ ،ﭼﺮا ﮐﻪ ﻗﻠﺐ را ﺟﻼ ﻣﯽ دﻫﺪ و دردﻫﺎي داﺧﻞ ﺑﺪن را ﺑﻪ ﺧﻮاﺳﺖ ﺧﺪاوﻧﺪ ﻣﺘﻌﺎل ﺳﺎﮐﺖ ﻣﯽ ﻧﻤﺎﯾﺪ. ﺷﺨﺼﯽ ﺧﺪﻣﺖ اﻣﺎم ﺻﺎدق )ع( آﻣﺪ واز ﺑﯿﻤﺎري ﻗﻠﺐ ﺷﮑﺎﯾﺖ ﮐﺮد، ﺣﻀﺮت در ﺟﻮاب ﻓﺮﻣﻮدﻧﺪ :ﮔﻼﺑﯽ ﺑﺨﻮر . ﮔﻼﺑﯽ از ﻣﯿﻮه ﻫﺎي ﮔﺮم اﺳﺖ . ﺑﺮگ ﮔﻼﺑﯽ ﺳﺮد وﺧﺸﮏ اﺳﺖ .   . ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ ,C2,B1A,B : ﮔﻼﺑﯽ ﺷﺎﻣﻞ وﯾﺘﺎﻣﯿﻦ ﻫﺎﯾﯽ ﭼﻮن ﮔﻼﺑﯽ ﺳﺮﺷﺎر از اﻣﻼح ﻣﻌﺪﻧﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ از ﺟﻤﻠﻪ آﻧﻬﺎ ﻣﯽ ﺗﻮان ﺑﻪ ﻣﻮارد زﯾﺮ اﺷﺎره ﮐﺮد : آﻫﻦ ،ﺗﺎﻧﻦ، ﺳﺪﯾﻢ ، ﻣﻨ ﯿﺰﯾﻢ، ﮐﻠﺴﯿﻢ، ﭘﺘﺎﺳﯿﻢ، ﮐﻠﺮ ، ﮔﻮﮔﺮد ،ﻓﺴﻔﺮ . ازوﯾﮋﮔﯽ ﻫﺎي درﻣﺎﻧﯽ آن ﻣﯽ ﺗﻮان ﺑﻪ ﻣﻮارد زﯾﺮ اﺷﺎره ﮐﺮد : ﮔﻼﺑﯽ ﺳﻢ ﻫﺎي ﺑﺪن را از ﺑﯿﻦ ﺑﺮده و ﺳﯿﺴﺘﻢ دﻓﺎﻋﯽ ﺑﺪن راﺗﻘﻮﯾﺖ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ. ﯾﮑﯽ از ﻣ ﯿﻮه ﻫﺎﯾﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ در ﭘﯿﺸﮕ ﯿﺮي و درﻣﺎن اﯾﺪز ﻣﻔﯿﺪ اﺳﺖ . ﻓﺸﺎرﺧﻮن را ﮐﺎﻫﺶ ﻣﯽ دﻫﺪ  . ﻣﻌﺪه را ﺗﻘﻮﯾﺖ و روده را ﭘﺎك ﻣﯽ ﮐﻨﺪ . ﻗﻨﺪ آن ﭼﻮن ﮔﻠﻮﮐﺰ اﺳﺖ ﺑﻪ ﺑﯿﻤﺎران ﻣﺒﺘﻼ ﺑﻪ ﻣﺮض ﻗﻨﺪ آﺳ ﯿﺒﯽ ﻧﻤﯽ رﺳﺎﻧﺪ . ﮔﻼﺑﯽ ﺳﻨﮓ ، ﻋﻔﻮﻧﺖ و ﺳﻮزش ﻣﺠﺎري ادرار و ﻣﺜﺎﻧﻪ را از ﺑ ﯿﻦ ﻣﯽ ﺑﺮد . ﺗﺮﺷﺢ ﺑﺰاق دﻫﺎن را زﯾﺎد ﮐﺮده و ﺑﻪ ﻫﻀﻢ ﻏﺬا ﮐﻤﮏ ﻣﯽ ﻧﻤﺎﯾﺪ. اﺳﯿﺪ اورﯾﮏ را ﺣﻞ ﻧﻤﻮده و روﻣﺎﺗﯿﺴﻢ، ﻧﻘﺮس ، درد ﻣﻔﺎﺻﻞ را درﻣﺎن و ﻋﻄﺶ را از ﺑ ﯿﻦ ﻣﯽ ﺑﺮد . ﺻﻮرت را ﻧﮑﻮ دل را آرام ﺑﺨﺶ اﺳﺖ ، ﻏﻢ وﻏﺼﻪ را از ﺑﯿﻦ ﻣﯽ ﺑﺮد وﺗﺐ را از ﺑ ﯿﻦ ﻣﯽ ﺑﺮد . ﺗﺸﻨﮕﯽ را ﺑﺮﻃﺮف ، اﻋﺼﺎب را آرام وﻗﻠﺐ و ﻣﻐﺰ را ﺗﻘﻮﯾﺖ و دل را ﭘﺎك ﻣﯽ ﮐﻨﺪ . ﺗﺨﻢ ﮔﻼﺑﯽ ﺑﺮاي درﻣﺎن ﮐﺮم ﻣﻌﺪه و روده ﻣﻔﯿﺪ اﺳﺖ . ﺷﯿﺮه ﮔﻼﺑ ﯽ، ﺗﺼﻔ ﯿﻪ ﮐﻨﻨﺪه ﺧﻮن اﺳﺖ ، ﺧﻮن ﺳﺎز اﺳﺖ و اﺳ ﯿﺪ اورﯾﮏ را از ﺑﯿﻦ ﻣﯽ ﺑﺮد . ﺧﺴﺘﮕﯽ ﺑﺪن را از ﺑ ﯿﻦ ﻣﯽ ﺑﺮد و ﺑﺮاي درﻣﺎن ﺳﻞ ﻣﻔﯿﺪ اﺳﺖ . ادرار را زﯾﺎد و در درﻣﺎن اﺳﻬﺎل ﻣﻔ ﯿﺪ اﺳﺖ.
ﺿﺮرﻫﺎ  ﭘﻮﺳﺖ ﮔﻼﺑﯽ ﻧﯿﺰ ﺳﺮﺷﺎر از اﻣﻼح ﻣﻌﺪﻧﯽ اﺳﺖ و دﯾﺮ ﻫﻀﻢ اﺳﺖ ﻟﺬا ﮐﺴﺎﻧ ﯽ ﮐﻪ ﺑﯿﻤﺎري ﻣﻌﺪه دارﻧﺪ، ﺑﺎﯾﺪ ﮔﻼﺑﯽ را ﺑﺪون ﭘﻮﺳﺖ ﺑﺨﻮرﻧﺪ . زﯾﺎده روي در ﮔﻼﺑﯽ ﺧﻮردن، ﺑﺮاي ﮐﺴﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﺳﺮد ﻣﺰاج ﻫﺴﺘﻨﺪ ﻧ ﯿﺰ ﺿﺮر دارد و آﻧﻬﺎ ﺑﺎﯾﺪ ﮔﻼﺑﯽ را ﺑﻪ ﻫﻤﺮاه زﻧﺠﺒ ﯿﻞ ﺑﺨﻮرﻧﺪ

ﮔﯿﻼس:

ﻣﯿﻮه درﻣﺎﻧﯽ ﺑﺎ ﺑﻬﺮه ﮔﯿﺮي از دﺳﺘﻮرﻫﺎي اﺳﻼمی
طب سنتی ایرانی-اسلامی در ضربان زندگی

ﮔﯿﻼس داراي ﻃﺒ ﯿﻌﺘﯽ ﺳﺮد اﺳﺖ . ,PP2A,C,E,B : ازوﯾﺘﺎﻣ ﯿﻦ ﻫﺎي ﮔﯿﻼس ﻣﯽ ﺗﻮان ﺑﻪ ﻣﻮارد زﯾﺮ اﺷﺎره ﮐﺮد ﻣﻮاد ﻣﻌﺪﻧﯽ ﻣﻮﺟﻮد درﮔﯿﻼس ﻋﺒﺎرت اﺳﺖ از :آﻫﻦ ،ﭘﺘﺎﺳ ﯿﻢ ،روي ، ﺳﺪﯾﻢ ، ﻓﺴﻔﺮ، ﻣﺲ، ﻣﻨﮕﻨﺰ، ﻣﻨ ﯿﺰﯾﻢ ،ﮐﻠﺮ ،ﮐﻠﺴ ﯿﻢ ، ﮔﻮﮔﺮد  .

از ﻓﺎﯾﺪه ﻫﺎي درﻣﺎﻧﯽ ﮔﯿﻼس ﻣﯽ ﺗﻮان ﺑﻪ ﻣﻮارد زﯾﺮ اﺷﺎره ﮐﺮد : ﮔﯿﻼس اﺷﺘﻬﺎ را زﯾﺎد ﮐﺮده و ﺑﻮي ﺑﺪ دﻫﺎن را از ﺑﯿﻦ ﻣﯽ ﺑﺮد و ﻣﻮﺟﺐ ﺗﻘﻮﯾﺖ ﭼﺸﻢ ﻣﯽ ﺷﻮد . ﻋﺼﺎره ﮔﯿﻼس در ﭘﯿﺸﮕ ﯿﺮي از ﭘﻮﺳﯿﺪﮔﯽ دﻧﺪان ﺗﺎﺛ ﯿﺮ ﺑﺴﺰاﯾﯽ دارد . اﻋﺼﺎب را آرام و ﻣﻌﺪه را ﺷﺴﺘﺸﻮ، ﻣﺠﺮاي ادرار و ﻟﻮﻟﻪ ﻫﺎي ﮔﻮارﺷﯽ را ﺿﺪ ﻋﻔﻮﻧﯽ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ . ادرارآور اﺳﺖ و ﺳﻤﻮم ﺑﺪن را ﻧﺎﺑﻮد و ﺧﻮن را ﺗﺼﻔ ﯿﻪ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ . ﮔﯿﻼس ﺷ ﯿﺮﯾﻦ ﯾﺒﻮﺳﺖ را درﻣﺎن ﻣﯽ ﮐﻨﺪ و ﻗﻨﺪ آن ﺑﻪ ﮐﺴﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﮔﺮﻓﺘﺎر دﯾﺎﺑﺖ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﺿﺮري ﻧﻤﯽ رﺳﺎﻧﺪ . ﻫﻤﭽﻨ ﯿﻦ ﺑﺮاي ﮐﺎﻫﺶ درد ﻣﻔﺎﺻﻞ، روﻣﺎﺗﯿﺴﻢ و ﻧﻘﺮس ﻣﻔﯿﺪ و ﻧﺎراﺣﺘﯽ ﻫﺎي ﮐﺒﺪ را درﻣﺎن ﻣﯽ ﻧﻤﺎﯾﺪ. اﻓﺮادي ﮐﻪ ﻣﺒﺘﻼ ﺑﻪ ﭼﺎﻗﯽ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﺑﺮاي ﻻﻏﺮ ﺷﺪن ﺑﺎﯾﺪ آن را ﻗﺒﻞ از ﻏﺬا ﺑﺨﻮرﻧﺪ . از ﺳﻨﮓ ﮐﻠ ﯿﻪ و ﺑﯿﻤﺎري ﻫﺎي ﻗﻠﺒﯽ ﭘﯿﺸﮕ ﯿﺮي ﻣﯽ ﻧﻤﺎﯾﺪ. ﺑﺪﺧﻮاﺑﯽ وﮐﻢ ﺧﻮاﺑﯽ را ﺑﺮﻃﺮف ﻣﯽ ﻧﻤﺎﯾﺪ. از وارﯾﺲ رگ ﻫﺎ ﭘﯿﺸﮕ ﯿﺮي ﻣﯽ ﻧﻤﺎﯾﺪ. ﮐﻠﺴﺘﺮول ﺧﻮن را ﮐﺎﻫﺶ ﻣﯽ دﻫﺪ . ﺳﺮدرد را ﺑﺮﻃﺮف و وزن را ﮐﺎﻫﺶ ﻣﯽ دﻫﺪ .
ﺿﺮرﻫﺎ  ﺑﺮاي ﻫﻀﻢ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﻪ ﺧﻮﺑﯽ ﺟﻮﯾﺪه ﺷﻮد . ﺧﻮردن ﺑﻌﺪ از ﻏﺬا ﻣﻮﺟﺐ ﻧﻔﺦ و ﺳﻮء ﻫﺎﺿﻤﻪ ﻣﯽ ﺷﻮد . ﺧﻮردن ﮔﯿﻼس ﻗﺒﻞ از ﻏﺬا ﺷﺨﺺ را ﺳ ﯿﺮ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ و ﺟﻠﻮي اﺷﺘﻬﺎ را ﻣﯽ ﮔﯿ ﺮد.

ﻟﯿﻤﻮ:

ﻣﯿﻮه درﻣﺎﻧﯽ ﺑﺎ ﺑﻬﺮه ﮔﯿﺮي از دﺳﺘﻮرﻫﺎي اﺳﻼمی
طب سنتی ایرانی-اسلامی در ضربان زندگی

اﺳﺖA,B,C ﻟﯿﻤﻮ ﺳﺮﺷﺎر از وﯾﺘﺎﻣ ﯿﻦ ﻫﺎ ي اﻣﻼح ﺑﺴ ﯿﺎري در ﻟﯿﻤﻮ ﻣﻮﺟﻮد اﺳﺖ ﮐﻪ از آن ﺟﻤﻠﻪ ﻣﯽ ﺗﻮان ﺑﻪ ﻣﻮارد زﯾﺮ اﺷﺎره ﮐﺮد : آﻫﻦ، آﻫﮏ، اﺳ ﯿﺪ ﺳ ﯿﺘﺮﯾﮏ ،ﭘﺘﺎﺳ ﯿﻢ ، ﻓﺴﻔﺮ ،ﮐﻠﺴ ﯿﻢ. ﻟﯿﻤﻮ داراي ﻓﻮاﯾﺪ ﺑﺴ ﯿﺎري اﺳﺖ ﮐﻪ از ﺟﻤﻠﻪ آﻧﻬﺎ ﻣﯽ ﺗﻮان ﺑﻪ ﻣﻮارد زﯾﺮ اﺷﺎره ﮐﺮد : ﻟﯿﻤﻮ ﺣﻠﻖ و ﺣﻨﺠﺮه را ﺷﺴﺘﺸﻮ داده و درﻣﺎن ﺳﺮدرد اﺳﺖ . ﻧﻪ ﺗﻨﻬﺎ ﺗﺐ را ﺑﺎ ﻟﯿﻤﻮ ﻣﯽ ﺗﻮان ﻣﻬﺎر ﮐﺮد ﺑﻠﮑﻪ ﺳﮑﺴﮑﻪ ، ﺳﻮزش ﻣﻌﺪه ، ﺣﺎﻟﺖ ﺗﻬﻮع، ﯾﺒﻮﺳﺖ و ﮐﺮم اﻧﮕﻠﯽ را ﻧ ﯿﺰ ﻣﯽ ﺗﻮان ﺑﻪ ﺧﻮردن ﻟﯿﻤﻮ درﻣﺎن ﻧﻤﻮد . دﺳﺘﮕﺎه اﯾﻤﻨﯽ ﺑﺪن را ﺗﻘﻮﯾﺖ ﮐﺮده و در درﻣﺎن ﺳﺮﻣﺎﺧﻮردﮔﯽ و ﺳﺮﻓﻪ ﺗﺎﺛ ﯿﺮ ﺑﺴﺰاﯾﯽ دارد . ﻟﯿﻤﻮ ﺗﻨﮕﯽ ﻧﻔﺲ را ﻧﺎﺑﻮد، روﻣﺎﺗﯿﺴﻢ، ﻋﺮق اﻟﻨﺴﺎء و ﻗﻨﺪ را درﻣﺎن وﺗﺐ را ﻣﯽ ﺑﺮد . آب ﻟﯿﻤﻮ ﺑﯿﻤﺎري ﻫﺎﯾﯽ ﭼﻮن ﺳ ﯿﻔﻠﯿﺲ، ﻏﻠﻈﺖ ﺧﻮن ، زﮐﺎم ، ﺳﺮﻣﺎﺧﻮردﮔ ﯽ، ذات اﻟﺮﯾﻪ، ﮔﻠﻮدرد، زﺧﻢ ﻫﺎي ﺗﺐ ﺧﺎل ﻋﺪم ﺗﻮاﻧﺎﯾﯽ ﺟﻨﺴﯽ را درﻣﺎن ﻣﯽ ﻧﻤﺎﯾﺪ. ﺑﺮاي ﭘﯿﺸﮕ ﯿﺮي و درﻣﺎن اﺧﺘﻼل ﻫﺎي ﻫﺎﺿﻤﻪ، ﻧﻔﺦ و دل ﺑﻪ ﻫﻢ ﺧﻮردﮔﯽ ﻧﯿﺰ ﻟﯿﻤﻮ ﺳﻬﻢ ﻗﺎﺑﻞ ﺗﻮﺟﻬﯽ دارد . ﮔﺬﺷﺘﻪ از ﻓﻮاﯾﺪ ﮔﺪﺷﺘﻪ ، ﻟﯿﻤﻮ ﺻﻔﺮا را ﺗﺤﺮﯾﮏ و آرﺗﺮوز، روﻣﺎﺗﯿﺴﻢ و ﻗﺎرچ را درﻣﺎن ﻣﯽ ﻧﻤﺎﯾﺪ. از ﻓﻠﺞ اﻃﻔﺎل ﺟﻠﻮﮔ ﯿﺮي ﻣﯽ ﻧﻤﺎﯾﺪ.
ﺑﻬﺘﺮﯾﻦ درﻣﺎن زﺧﻢ ﻣﻌﺪه اﺳﺖ و ﺳﻢ ﻫﺎي ﺑﺪن را ﺣﻞ ﻣﯽ ﻧﻤﺎﯾﺪ. ﻣﺎﻫﯿﭽﻪ ﻫﺎ را ﻧ ﯿﺰ ﺗﻘﻮﯾﺖ ﻣﯽ ﻧﻤﺎﯾﺪ.

 

منبع:

کتاب ﻣﯿﻮه درﻣﺎﻧﯽ ﺑﺎ ﺑﻬﺮه ﮔﯿﺮي از دﺳﺘﻮرﻫﺎي اﺳﻼﻣﯽ(نویسنده:عذرا سادات حکیم)

ﻣﯿﻮه درﻣﺎﻧﯽ ﺑﺎ ﺑﻬﺮه ﮔﯿﺮي از دﺳﺘﻮرﻫﺎي اﺳﻼﻣﯽ(8)

آﻧﭽﻪ در اﯾﻦ مقاله ﻣﯽ ﺧﻮاﻧﯿﺪ ﺑﻌﻀﯽ از ﺧﻮاص وﻓﺎﯾﺪه ﻫﺎ ي ﻣﻮﺟﻮد در ﻣ ﯿﻮه ﻫﺎ و ﺑﻌﻀﯽ ﺳﺒﺰﯾﺠﺎت ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ ﮐﻪ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﺧﻼﺻﻪ ﺑﯿﺎن ﺷﺪه است:

ﻣﯿﻮه درﻣﺎﻧﯽ ﺑﺎ ﺑﻬﺮه ﮔﯿﺮي از دﺳﺘﻮرﻫﺎي اﺳﻼﻣﯽ(8)
ﻣﯿﻮه درﻣﺎﻧﯽ ﺑﺎ ﺑﻬﺮه ﮔﯿﺮي از دﺳﺘﻮرﻫﺎي اﺳﻼﻣﯽ
طب سنتی ایرانی-اسلامی در ضربان زندگی

ﮐﺎﺳﻨﯽ:

ﻣﯿﻮه درﻣﺎﻧﯽ ﺑﺎ ﺑﻬﺮه ﮔﯿﺮي از دﺳﺘﻮرﻫﺎي اﺳﻼﻣﯽ
طب سنتی ایرانی-اسلامی در ضربان زندگی

اﻣﯿﺮاﻟﻤﻮﻣﻨﯿﻦ )ع( ﻣﯽ ﻓﺮﻣﺎﯾﺪ: ﺷﻤﺎ را ﺑﻪ ﮐﺎﺳﻨﯽ ﺳﻔﺎرش ﻣﯽ ﮐﻨﻢ، ﭼﺮاﮐﻪ آن از ﺑﻬﺸﺖ ﺧﺎرج ﺷﺪه اﺳﺖ  . اﻣﺎم ﺻﺎدق )ع( ﻣﯽ ﻓﺮﻣﺎﯾﺪ: ﮐﺎﺳﻨﯽ ﺑﻬﺘﺮﯾﻦ ﺳﺒﺰي ﻫﺎ اﺳﺖ . ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﺣﻀﺮت ﻣﯽ ﻓﺮﻣﺎﯾﺪ: ﺷﻤﺎ را ﺑﻪ ﮐﺎﺳﻨﯽ ﺳﻔﺎرش ﻣﯽ ﮐﻨﻢ، ﭼﺮا ﮐﻪ ﺷﻬﻮت را اﻓﺰاﯾﺶ ، ﻓﺮزﻧﺪ را ﻧﯿﮑﻮ و ﻓﺮزﻧﺪ ﭘﺴﺮ را اﻓ ﺰاﯾﺶ ﻣﯽ دﻫﺪ . اﻣﺎم رﺿﺎ )ع( ﻣﯽ ﻓﺮﻣﺎﯾﺪ: ﺷﻔﺎي ﻫﺰار درد در ﮐﺎﺳﻨﯽ اﺳﺖ ،ﻫﯿﭻ دردي در ﺑﺪن اﻧﺴﺎن ﻧﯿﺴﺖ ﻣﮕﺮ آن ﮐﻪ ﺑﻪ وﺳ ﯿﻠﻪ ﮐﺎﺳﻨﯽ از ﺑﯿﻦ ﻣﯽ رود . . اﺷﺎره ﮐﺮدC ﮐﺎﺳﻨﯽ داراي وﯾﺘﺎﻣ ﯿﻦ ﻫﺎﯾﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ از ﺟﻤﻠﻪ آﻧﻬﺎ ﻣﯽ ﺗﻮان ﺑﻪ وﯾﺘﺎﻣ ﯿﻦ از ﻓﺎﯾﺪه ﻫﺎي درﻣﺎﻧﯽ ﮐﺎﺳﻨﯽ ﻣﯽ ﺗﻮان ﺑﻪ ﻣﻮارد زﯾﺮ اﺷﺎره ﮐﺮد : ﮐﺎﺳﻨﯽ ﺑﺮاي ﺗﻤﺎم اﻋﻀﺎء داﺧﻠﯽ ﺑﺪن از ﺟﻤﻠﻪ ﻗﻠﺐ ، ﺟﮕﺮ و ﻣﻌﺪه ﻣﻔﯿﺪ اﺳﺖ . ﮐﺎﺳﻨﯽ ﺑﯿﻤﺎري ﻫﺎي ﻧﻘﺮس، ﯾﺮﻗﺎن، درد ﻣﻌﺪه را درﻣﺎن و ﺑﺮاي ﮐﺒﺪ ﻣﻔ ﯿﺪ و ﺑﻬﺘﺮﯾﻦ راه درﻣﺎن ﮐﻠﺴﺘﺮول ﺧﻮن و دﯾﺎﺑﺖ اﺳﺖ . دﺳﺘﮕﺎه ﻫﺎﺿﻤﻪ را ﺗﻘﻮﯾﺖ، ﺧﻮن را ﺗﺼﻔ ﯿﻪ و ﻃﺤﺎل را زه ﮐﺸﯽ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ . ﺗﺐ را ﻧﺎﺑﻮد ، ﺷﻬﻮت و ﻣﺰاج را ﺗﻘﻮﯾﺖ ﻣﯽ ﻧﻤﺎﯾﺪ. ﻣﺎدران ﺑﺎردار ﺑﺮاي زﯾﺒﺎﯾﯽ ﻓﺮزﻧﺪان ﺧﻮد ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﻨﺪ از ﺑﺮگ ﮐﺎﺳﻨﯽ ﺑﺨﻮرﻧﺪ .

ﮐﺎﻫﻮ :

ﻣﯿﻮه درﻣﺎﻧﯽ ﺑﺎ ﺑﻬﺮه ﮔﯿﺮي از دﺳﺘﻮرﻫﺎي اﺳﻼﻣﯽ
طب سنتی ایرانی-اسلامی در ضربان زندگی

ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ اﮐﺮم )ص( ﻣﯽ ﻓﺮﻣﺎﯾﺪ: ﮐﺎﻫﻮ ﺧﻮاب را ﺑﻪ ﻫﻤﺮاه ﻣﯽ آورد و ﻏﺬا را ﻧﯿﺰﻫﻀﻢ ﻣﯽ ﻧﻤﺎﯾﺪ. اﻣﺎم ﺻﺎدق )ع( ﻣﯽ ﻓﺮﻣﺎﯾﺪ: ﺷﻤﺎ را ﺑﻪ ﺧﻮردن ﮐﺎﻫﻮ ﺳﻔﺎرش ﻣﯽ ﮐﻨﻢ ﭼﺮا ﮐﻪ ﺧﻮن راﺗﺼﻔ ﯿﻪ ﻣﯽ ﻧﻤﺎﯾﺪ. ﮐﺎﻫﻮ ﺟﺰﯾﯽ از ﺳﺒﺰي ﻫﺎي ﺳﺮد و ﺗﺮ اﺳﺖ . . اﺳﺖ,C3,B2,B1A,B ﮐﺎﻫﻮ داراي وﯾﺘﺎﻣ ﯿﻦ ﻫﺎ ي اﯾﻦ ﺳﺒﺰي ﺷﺎﻣﻞ ﺑﺴﯿﺎري از اﻣﻼح اﺳﺖ ﮐﻪ از ﺟﻤﻠﻪ آﻧﻬﺎ ﻣﯽ ﺗﻮان ﺑﻪ ﻣﻮارد زﯾﺮ اﺷﺎره ﮐﺮد : آﻫﻦ، ارﺳﻨﯿﮏ، ﭘﺘﺎﺳﯿﻢ، ﺳﺪﯾﻢ،روي ، ﻓﺴﻔﺮ، ﮐﻠﺴﯿﻢ ، ﻣﺲ ، ﻣﻨ ﯿﺰﯾﻢ و ﻣﻨﮕﻨﺰ . از ﻓﻮاﯾﺪ درﻣﺎﻧﯽ آن ﻣﯽ ﺗﻮان ﺑﻪ ﻣﻮارد زﯾﺮ اﺷﺎره ﮐﺮد :

ﺑﺮاي درﻣﺎن آﻓﺘﺎب ﺳﻮﺧﺘﮕﯽ ﺑﺮاي ﺗﻨظﯿﻢ ﻓﺸﺎر ﺧﻮن،ﺑﺮاي درﻣﺎن ﯾﺒﻮﺳﺖ و روﻣﺎﺗﯿﺴﻢ ﺗﺎﺛﯿﺮ ﺑﺴﺰاﯾﯽ دارد. ﯾﺮﻗﺎن را درﻣﺎن و ﻣﺴﮑﻨﯽ ﺑﺮاي دﻟﻬﺮه و ﺑﯿﻤﺎري ﻫﺎي اﻋﺼﺎب اﺳﺖ .
ﮐﺎﻫﻮ ﺧﻮاب آور اﺳﺖ و ﺑﯽ ﺧﻮاﺑﯽ را درﻣﺎن ﻣﯽ ﮐﻨﺪ، آرام ﺑﺨﺶ اﺳﺖ وﺧﺴﺘﮕﯽ را از ﺑﯿﻦ ﻣﯽ ﺑﺮد . اﺷﺘﻬﺎ آور اﺳﺖ و ﺑﻪ ﻫﻀﻢ ﻏﺬا ﻧ ﯿﺰ ﮐﻤﮏ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ . ﺗﻮان ﺟﻨﺴﯽ را اﻓﺰاﯾﺶ ﻣﯽ دﻫﺪ . ﻫﺮ ﭼﻨﺪ ﺑﺮگ ﻫﺎي ﮐﺎﻫﻮ ﺑﺮاي ﮐﺴﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﺗﻨﮕﯽ ﻧﻔﺲ ﺗﻮﺻ ﯿﻪ ﻧﻤﯽ ﺷﻮد، وﻟﯽ ﻣﻐﺰآن داروﯾﯽ اﺳﺖ ﺑﺮاي ﺗﻨﮕﯽ ﻧﻔﺲ . از ﻋﺼﺎره آن ﺑﺮاي ﻣﺤﺎﻓﻈﺖ و رﻃﻮﺑﺖ ﭘﻮﺳﺖ اﺳﺘﻔﺎده ﻣﯽ ﺷﻮد . ﻧﻪ ﺗﻨﻬﺎ ﺧﻮن را ﺗﺼﻔ ﯿﻪ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ ﺑﻠﮑﻪ ﺧﻮن ﺳﺎز ﻧ ﯿﺰ ﻫﺴﺖ . ﮐﺎﻫﻮ درد ﻣﻌﺪه را ﺗﺴﮑ ﯿﻦ ﻣﯽ دﻫﺪ وﺑﺮاي ﺿﻌﻒ اﻋﺼﺎب ﻣﻔﯿﺪ اﺳﺖ . ﻣﻠﯿﻦ اﺳﺖ و ادرار آور،زﺧﻢ ﻫﺎي ﻣﺠﺎري ادرار و ﻣﺜﺎﻧﻪ را ﻧ ﯿﺰ ﺑﻬﺒﻮد ﻣﯽ ﺑﺨﺸﺪ ﮐﺎﻫﻮي ﭘﺨﺘﻪ ﺷ ﯿﺮ زﻧﺎن را اﻓﺰاﯾﺶ ﻣﯽ دﻫﺪ و درد ﺳﯿﻨﻪ را ﮐﺎﻫﺶ ﻣﯽ دﻫﺪ . ﮐﺎﻫﻮ اﺛﺮ ﺿﺪ ﺗﺸﻨﺞ دارد . ﺗﺨﻢ ﮐﺎﻫﻮ ﻧ ﯿﺰ داراي ﻃﺒ ﯿﻌﺘﯽ ﺳﺮد وﺧﺸﮏ اﺳﺖ . ﺗﺨﻢ ﮐﺎﻫﻮ ﻧ ﯿﺰ ﺧﻮاب آور اﺳﺖ ، زﮐﺎم را درﻣﺎن و درد ﺳﯿﻨﻪ را ﺑﻬﺒﻮد ﻣﯽ ﺑﺨﺸﺪ .ﺧﻮردن ﺗﺨﻢ ﮐﺎﻫﻮ ﺑﺮاي ﻣﺠﺎري ادرار ﻣﻔ ﯿﺪ اﺳﺖ .

ﺿﺮرﻫﺎ:

اﮔﺮ در ﺧﻮردن اﯾﻦ ﮔﯿﺎه ﮔﻮارا زﯾﺎده روي ﻧﮑﻨ ﯿﺪ، ﻫﯿﭻ آﺳ ﯿﺒﯽ ﺑﻪ ﺑﺪن ﺷﻤﺎ ﻧﺨﻮاﻫﺪ رﺳ ﯿﺪ.

ﮐﺸﻤﺶ:

ﻣﯿﻮه درﻣﺎﻧﯽ ﺑﺎ ﺑﻬﺮه ﮔﯿﺮي از دﺳﺘﻮرﻫﺎي اﺳﻼﻣﯽ
طب سنتی ایرانی-اسلامی در ضربان زندگی

ﭘﯿﺎﻣﺒﺮاﮐﺮم) ص (درﺑﺎره ﻓﺎﯾﺪه ﻫﺎي ﮐﺸﻤﺶ ﻣﯽ ﻓﺮﻣﺎﯾﺪ: ﺷﻤﺎ را ﺑﻪ ﮐﺸﻤﺶ ﺳﻔﺎرش ﻣﯽ ﮐﻨﻢ، زﯾﺮا ﺻﻔﺮا را ﻇﺎﻫﺮ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ، ﺑﻠﻐﻢ را از ﺑﯿﻦ ﻣﯽ ﺑﺮد، اﻋﺼﺎب را ﺗﻘﻮﯾﺖ و ﺧﺴﺘﮕﯽ راﺑﺮﻃﺮف ﻣ ﯽ ﻧﻤﺎﯾﺪ، اﺧﻼق را ﻧﯿﮑﻮ، دل را ﭘﺎك ﻣﯽ ﮐﻨﺪ و ﻏﻢ و ﻏﺼﻪ را زاﯾﻞ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ . ﻫﻤﭽﻨ ﯿﻦ ﺣﻀﺮت در ﺟﺎي دﯾﮕﺮ ﻣﯽ ﻓﺮﻣﺎﯾﺪ: ﺷﻤﺎ را ﺑﻪ ﮐﺸﻤﺶ ﺳﻔﺎرش ﻣﯽ ﮐﻨﻢ ، ﭼﺮا ﮐﻪ آن ﺻﻔﺮا را ﺑﺮﻃﺮف ﻣﯽ ﮐﻨﺪ ،ﺑﻠﻐﻢ را ﻣﯽ ﺧﻮرد، ﺑﺪن را ﺳﺎﻟﻢ ﻣﯽ ﻧﻤﺎﯾﺪ، اﺧﻼق را ﻧﯿﮑﻮ ﻣﯽ ﮔﺮداﻧﺪ، اﻋﺼﺎب را ﺗﻘﻮﯾﺖ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ وﻻﻏﺮي را از ﺑ ﯿﻦ ﻣﯽ ﺑﺮد . ﺣﻀﺮت در ﺟﺎي دﯾﮕﺮﻣﯽ ﻓﺮﻣﺎﯾﺪ: ﺑﻬﺘﺮﯾﻦ ﭼ ﯿﺰي ﮐﻪ روزه دار ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ ﺑﺎ آن اﻓﻄﺎر ﻧﻤﺎﯾﺪ، ﮐﺸﻤﺶ ، ﺧﺮﻣﺎ و ﯾﺎ ﭼ ﯿﺰ ﺷ ﯿﺮﯾﻦ دﯾﮕﺮ اﺳﺖ . ﮐﺸﻤﺶ ﺳﺮﺷﺎر از ﻧﯿﺮو اﺳﺖ و ﺳﯿﻨﻪ را ﻧﺮم ﻣﯽ ﻧﻤﺎﯾﺪ. ﮐﺸﻤﺶ ﺗﻘﺮﯾﺒﺎً ﻫﻤﻪ ﻓﺎﯾﺪه ﻫﺎي اﻧﮕﻮر ﺗﺎزه را در ﺧﻮد ﻧﮕﻪ ﻣﯽ دارد . ﮐﺸﻤﺶ ﺑﺮاي ﺳﯿﻨﻪ ﻣﻔﯿﺪ اﺳﺖ و درد ﺳﯿﻨﻪ را ﺗﺴﮑ ﯿﻦ ﻣﯽ دﻫﺪ . ﻗﻨﺪ ﮐﺸﻤﺶ ازاﻧﮕﻮر ﺑﯿﺸﺘﺮ اﺳﺖ و ﻧﯿﺮوي ﺑﯿﺸﺘﺮي ﺑﻪ ﺑﺪن اﻧﺴﺎن ﻣﯽ ﺑﺨﺸﺪ .

ﮐﻠﻢ:

ﻣﯿﻮه درﻣﺎﻧﯽ ﺑﺎ ﺑﻬﺮه ﮔﯿﺮي از دﺳﺘﻮرﻫﺎي اﺳﻼﻣﯽ
طب سنتی ایرانی-اسلامی در ضربان زندگی

ﮐﻠﻢ داري اﻣﻼح ﻓﺮاواﻧﯽ از ﺟﻤﻠﻪ ﮐﻠﺴﯿﻢ، آﻫﮏ ، ﯾﺪ ، ﺳﻮﻟﻔﺎت ، اﮐﺴﯿﺪﻫﺎي آﻫﻦ و ﮔﻮﮔﺮد اﺳﺖ . ﮐﻠﺴ ﯿﻢ داراي ﺳﻪ ﮔﻮﻧﻪ اﺳﺖ: ﮐﻠﻢ ﺳﺒﺰ، ﮐﻠﻢ ﻗﺮﻣﺰ، ﮐﻠﻢ ﻗﻤﺮي .
ﮐﻠﻢ داراي ﻓﺎﯾﺪه ﻫﺎي ﺑﺴﯿﺎري اﺳﺖ ﮐﻪ از ﺟﻤﻠﻪ آﻧﻬﺎ ﻣﯽ ﺗﻮان ﺑﻪ ﻣﻮارد زﯾﺮ اﺷﺎره ﮐﺮد:

ﭼﻬﺮه را ﻧﮑﻮ و روﺷﻦ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ . ﮐﻠﻢ ﺻﺪا را ﺻﺎف ﻣﯽ ﮐﻨﺪ و ﭘﺨﺘﻪ آن ، دردرﻣﺎن ﺳﺮﻓﻪ ﻫﺎي ﻗﺪﯾﻤ ﯽ، زاﻧﻮ و ﮐﻤﺮ درد ﻣﻔ ﯿﺪ اﺳﺖ . ﮐﻠﻢ ﺧﻮاب آور اﺳﺖ و ﭘﺨﺘﻪ آن ﺳﺮدرد را ﺗﺴﮑ ﯿﻦ ﻣﯽ دﻫﺪ . ﮐﻠﻢ ﭘﺨﺘﻪ ﺑﺪن را از ﻋﺮق زﯾﺎد ﺗﻤ ﯿﯿﺰ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ . ﺑﺮگ ﮐﻠﻢ ﺳﻮﺧﺘﻪ، ﺳﻔ ﯿﺪ ﮐﻨﻨﺪه دﻧﺪان ﻫﺎي زرد اﺳﺖ . ﺧﻮردن ﻣﺪاوم ﮐﻠﻢ ﻣﻮﺟﺐ از ﺑ ﯿﻦ رﻓﺘﻦ ﺳﻨﮓ ﻫﺎي ادراري اﺳﺖ . ﮐﻠﻢ از ﺳﺒﺰي ﻫﺎي ﺗﺼﻔ ﯿﻪ ﮐﻨﻨﺪه ﺧﻮن و درﻣﺎن ﮐﻢ ﺧﻮﻧﯽ ﺑﻪ ﺷﻤﺎر ﻣﯽ رود . ﮐﻠﻢ زﺧﻢ ﻫﺎي ﺑﻮاﺳ ﯿﺮ وﺳﻨﮕ ﯿﻨﯽ ﮔﻮارش را درﻣﺎن ﻣﯽ ﮐﻨﺪ . ﻫﻤﭽﻨ ﯿﻦ در درﻣﺎن ﺑﯿﻤﺎري ﻫﺎي اﺳﻬﺎل ،ﮐﺒﺪ ،ﺳﻞ ، ﺳﺴﺘﯽ اﺳﺘﺨﻮان و ﯾﺮﻗﺎن ﻣﻔ ﯿﺪ اﺳﺖ . از ﮐﻠﻢ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان آرام ﮐﻨﻨﺪه درد ﻫﻢ اﺳﺘﻔﺎده ﻣﯽ ﺷﻮد . ﺷﯿﺮه ﮐﻠﻢ ﺧﺎم، درﻣﺎن ﻓﻘﺮ آﻫﻦ اﺳﺖ و ﻣﺨﺎط ﻣﻌﺪه و روده ﻫﺎ را ﺗﻤ ﯿﯿﺰ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ . ﺗﺨﻢ ﮐﻠﻢ، ﮐﺮم دﺳﺘﮕﺎه ﮔﻮارش ،ﮐﻢ ﺧﻮﻧﯽ و ﺧﻮن رﯾﺰي ﻟﺜﻪ را درﻣﺎن وﺑ ﯿﻨﺎﯾﯽ و ﻧﻮر ﭼﺸﻢ را اﻓﺰاﯾﺶ ﻣﯽ دﻫﺪ . ﺑﻪ ﻃﻮر ﺧﻼﺻﻪ ﮐﻠﻢ را ﻣﯽ ﺗﻮان درﻣﺎن ﻫﻤﻪ دردﻫﺎ ﻧﺎﻣﯿﺪ و از آن ﺑﺮاي درﻣﺎن ﺗﻤﺎم اﻋﻀﺎي ﺑﺪن اﺳﺘﻔﺎده ﮐﺮد .

ﺿﺮرﻫﺎيﮐﻠﻢ:

ﮐﻠﻢ ﺑﺮاي ﮐﺴﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﮔﻮاﺗﺮ، ﺑﻮاﺳﯿﺮو ﺧﺎرش ﺑﺪن ﻣﺒﺘﻼ ﻫﺴﺘﻨﺪ ، ﺗﻮﺻ ﯿﻪ ﻧﻤﯽ ﺷﻮد .

ﮐﯿﻮي:

ﻣﯿﻮه درﻣﺎﻧﯽ ﺑﺎ ﺑﻬﺮه ﮔﯿﺮي از دﺳﺘﻮرﻫﺎي اﺳﻼﻣﯽ
طب سنتی ایرانی-اسلامی در ضربان زندگی

ﮐﯿﻮي ﺳﺮﺷﺎر از وﯾﺘﺎﻣ ﯿﻦ ﻫﺎي ,C,D,E3,B2,B1A,B ﻻزم ﺑﺪن اﺳﺖ ﮐﻪ از ﺟﻤﻠﻪ آﻧﻬﺎ ﻣﯽ ﺗﻮان ﺑﻪ ﻣﻮارد زﯾﺮ اﺷﺎره ﮐﺮد از اﻣﻼح ﻣﻌﺪﻧﯽ ﻣﻮﺟﻮد در ﮐﯿﻮي ﻣﯿﺘﻮان ﺑﻪ آﻫﻦ، ﭘﺘﺎﺳﯿﻢ ،روي ،ﺳﻮﻟﻔﺎت، ﻓﺴﻔﺮ، ﻓﻮﻟﯿﮏ اسید، ﻣﺲ، ﻣﻨﯿﺰﯾﻢ ،ﮐﻠﺴﯿﻢ وﮐﻠﺮ اﺷﺎره ﮐﺮد . ازﻓﺎﯾﺪه ﻫﺎي درﻣﺎﻧﯽ ﮐﯿﻮي ﻣﯽ ﺗﻮان ﺑﻪ ﻣﻮارد زﯾﺮ اﺷﺎره ﮐﺮد : ﮐﯿﻮي از ﺿﻌﻒ ﺑﯿﻨﺎﯾﯽ ﭘﯿﺸﮕﯿﺮي و ﺳﯿﺴﺘﻢ ﺣﻔﺎﻇﺘﯽ ﺑﺪن را ﺗﻘﻮﯾﺖ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ . ﻏﺬاﻫﺎي ﺳﻨﮕﯿﻦ را ﻫﻀﻢ، وزن را ﮐﺎﻫﺶ و ﺧﻮن را رﻗﯿﻖ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ . از ﺳﺮﻣﺎﺧﻮردﮔﯽ ، ﻓﺸﺎر و ﭼﺮﺑﯽ ﺧﻮن، ورم ﻟﻮزاﻟﻤﻌﺪه وروﻣﺎﺗﯿﺴﻢ ﺟﻠﻮﮔﯿﺮي ﻣﯿﮑﻨﺪ .ادرارآوراﺳﺖ و ﮐﻠﺴﺘﺮول ﺧﻮن را ﮐﺎﻫﺶ ﻣﯿﺪﻫﺪ . از ﺳﮑﺘﻪ ﻗﻠﺒﯽ پیشگیری ﻣﯽ ﮐﻨﺪ.

 

ﮔﺮدو:

ﻣﯿﻮه درﻣﺎﻧﯽ ﺑﺎ ﺑﻬﺮه ﮔﯿﺮي از دﺳﺘﻮرﻫﺎي اﺳﻼﻣﯽ
طب سنتی ایرانی-اسلامی در ضربان زندگی

ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ اﮐﺮم )ص (در ﻣﻮرد ﻓﺎﯾﺪه ﮔﺮدو ﻣﯽ ﻓﺮﻣﺎﯾﺪ: ﭘﻨﯿﺮ و ﮔﺮدو ﻫﺮ دو درد ﻣﯽ ﺑﺎﺷﻨﺪ وﻟﯽ ﻫﻨﮕﺎﻣﯽ ﮐﻪ ﺑﺎ ﻫﻢ ﺟﻤﻊ ﻣﯽ ﺷﻮﻧﺪ، ﺗﺒﺪﯾﻞ ﺑﻪ دواء ﻣﯽ ﮔﺮدد . اﻣﺎم ﺻﺎدق )ع( ﻧﯿﺰ دراﯾﻦ ﺑﺎره ﻣﯽ ﻓﺮﻣﺎﯾﺪ: ﭘﻨﯿﺮ و ﮔﺮدو ﻫﻨﮕﺎﻣﯽ ﮐﻪ ﺑﺎ ﻫﻢ ﺟﻤﻊ ﺷﻮﻧﺪ دواء ﻫﺴﺘﻨﺪ وﻫﻨﮕاﻣﯽ ﮐﻪ از ﻫﻢ ﺟﺪا ﺷﻮﻧﺪ درد ﻣﯽ ﺷﻮﻧﺪ . ﮔﺮدو ﻃﺒﯿﻌﺘﯽ ﮔﺮم و ﺧﺸﮏ دارد . ﮔﺮدو ﻧﯿﺰ داراي وﯾﺘﺎﻣﯿﻦ ﻫﺎﯾﯽ از ﻗﺒﯿﻞ : C3,B2,B1A B می باشد.

از اﻣﻼح ﻣﻌﺪﻧﯽ ﮔﺮدو ﻣﯽ ﺗﻮان ﺑﻪ آﻫﻦ، ﭘﺘﺎﺳﯿﻢ، ﺳﺪﯾﻢ، ﻓﺴﻔﺮ، ﮐﻠﺴﯿﻢ و ﻣﺲ اﺷﺎره ﮐﺮد . ﮔﺮدو ﻧﯿﺰ داراي ﻓﺎﯾﺪه ﻫﺎي درﻣﺎﻧﯽ ﺑﺴﯿﺎر اﺳﺖ ﮐﻪ از ﺟﻤﻠﻪ آﻧﻬﺎ ﻣﯽ ﺗﻮان ﺑﻪ ﻣﻮارد زﯾﺮ اﺷﺎره ﮐﺮد : ﻣﻐﺰ و ﺣﻮاس را ﺗﻘﻮﯾﺖ، ﺧﻮن راﺗﺼﻔیه، ﺑﻪ ﺟﺬب آﻫﻦ ﮐﻤﮏ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ و ﮐﻢ ﺧﻮﻧﯽ را درﻣﺎن ﻣﯽ ﻧﻤﺎﯾﺪ. ﮔﺮدو ورم ﻣﻌﺪه و روده، ﺑﯿﻤﺎري ﻫﺎي رﯾﻮي و دل ﭘﯿﭽﻪ را درﻣﺎن ﻧﻤﻮده و ﺧﺴﺘﮕﯽ را ﻧﯿﺰ از ﺑﯿﻦ ﻣﯽ ﺑﺮد . از ﺳﻨﮓ ﮐﻠﯿﻪ و ﮐﯿﺴﻪ ﺻﻔﺮا ﭘﯿﺸﮕﯿﺮي و آﭘﺎﻧﺪﯾﺲ را ﺗﻘﻮﯾﺖ ﻣﯽ ﻧﻤﺎﯾﺪ. ﻧﯿﺮوي ﺟﻨﺴﯽ را ﻧﯿﺰ ﺗﻘﻮﯾﺖ و ﺗﺤﺮﯾﮏ ﻣﯽ ﻧﻤﺎﯾﺪ. در درﻣﺎن ورم ﻟﻮزه و ﻟﺜﻪ ﻧﻘﺶ ﺑﺴﯿﺎر ي را ﺑﻪ ﻋﻬﺪه دارد . ﭘﻮﺳﺖ ﺗﺎزه ﮔﺮدو، ﺳﺒﺐ ﺗﻘﻮﯾﺖ دﻧﺪان وﻟﺜﻪ ﻣﯽ ﺷﻮد . دم ﮐﺮده ﺑﺮگ درﺧﺖ ﮔﺮدو ﺑﺮاي درﻣﺎن ورم ﻣﻔﺎﺻﻞ، ﺗﺮﺷﺤﺎت زﻧﺎﻧﻪ و ﺳﻞ ﻣﻔﯿﺪ اﺳﺖ . ﺟﻮﺷﺎﻧﺪه ﺑﺮگ درﺧﺖ ﮔﺮدو ﺳﺮﻣﺎ زدﮔﯽ ، ﺳﺮدرد و ﺑﯿﻤﺎري ﻫﺎي ﭘﻮﺳﺘﯽ را ﺑﻬﺒﻮد ﻣﯽ ﺑﺨﺸﺪ . ﺑﺮگ ﺗﺎزه درﺧﺖ ﮔﺮدو، ﺣﺸﺮاﺗﯽ ﻧﻈﯿﺮ ﺳﺎس و ﺑﯿﺪ را از ﺑﯿﻦ ﻣﯽ ﺑﺮد .
ﺿﺮرﻫﺎ  زﯾﺎده روي در ﺧﻮردن ﮔﺮدو ﻣﻮﺟﺐ ورم ﻟﻮزه و زﺧﻢ ﺷﺪن دﻫﺎن ﻣﯽ ﺷﻮد . از ﻣﻐﺰ ﮔﺮدو ﮐﻬﻨﻪ ﻧﺒﺎﯾﺪ اﺳﺘﻔﺎده ﮐﺮد ﭼﺮا ﮐﻪ ﺑﺎ ﺗﻐﯿﯿﺮ رﻧﮓ آن ، ﺧﻮاﺻﺶ ﻧﯿﺰ ﺗﻐﯿﯿﺮ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ و ﻃﻌﻤﺶ ﺗﻨﺪ ﻣﯽ ﺷﻮد.

منبع:

کتاب ﻣﯿﻮه درﻣﺎﻧﯽ ﺑﺎ ﺑﻬﺮه ﮔﯿﺮي از دﺳﺘﻮرﻫﺎي اﺳﻼﻣﯽ(نویسنده:عذرا سادات حکیم)

ﻣﯿﻮه درﻣﺎﻧﯽ ﺑﺎ ﺑﻬﺮه ﮔﯿﺮي از دﺳﺘﻮرﻫﺎي اﺳﻼﻣﯽ(7)

آﻧﭽﻪ در اﯾﻦ مقاله ﻣﯽ ﺧﻮاﻧﯿﺪ ﺑﻌﻀﯽ از ﺧﻮاص وﻓﺎﯾﺪه ﻫﺎ ي ﻣﻮﺟﻮد در ﻣ ﯿﻮه ﻫﺎ و ﺑﻌﻀﯽ ﺳﺒﺰﯾﺠﺎت ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ ﮐﻪ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﺧﻼﺻﻪ ﺑﯿﺎن ﺷﺪه است:

ﻣﯿﻮه درﻣﺎﻧﯽ ﺑﺎ ﺑﻬﺮه ﮔﯿﺮي از دﺳﺘﻮرﻫﺎي اﺳﻼﻣﯽ(7)
ﻣﯿﻮه درﻣﺎﻧﯽ ﺑﺎ ﺑﻬﺮه ﮔﯿﺮي از دﺳﺘﻮرﻫﺎي اﺳﻼﻣﯽ
طب سنتی ایرانی-اسلامی در ضربنان زندگی

ﺳﻨﺠﺪ:

ﻣﯿﻮه درﻣﺎﻧﯽ ﺑﺎ ﺑﻬﺮه ﮔﯿﺮي از دﺳﺘﻮرﻫﺎي اﺳﻼﻣﯽ
طب سنتی ایرانی-اسلامی در ضربان زندگی

 

ﺳﻨﺠﺪ ﻃﺒﯿﻌﺘﯽ ﮔﺮم وﺧﺸﮏ دارد . ﺳﻨﺠﺪ ﻧﯿﺰ داراي ﻓﺎﯾﺪه ﻫﺎي ﺑﺴ ﯿﺎري اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﻌﻀﯽ از آﻧﻬﺎ اﺷﺎره ﺧﻮاﻫ ﯿﻢ ﮐﺮد : ﺳﻨﺠﺪ ﮔﻮﺷﺖ را ﺑﺮ اﺳﺘﺨﻮان ﻣﯽ روﯾﺎﻧﺪ و اﻧﺴﺎن را ﭼﺎق ﻣﯽ ﮐﻨﺪ . ﻣﻘﻮي و ﻣﻔﺮح اﺳﺖ ، ﺧﻮن رﯾﺰي را ﻣﺘﻮﻗﻒ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ . ﭘﻮﺳﺖ را ﺗﻘﻮﯾﺖ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ؛ ﺑﺮاي ﺑﯿﻤﺎري ﻫﺎي ﮐﺒﺪ ي ﯾﺮﻗﺎن و زردي ﻣﻔ ﯿﺪ اﺳﺖ . ﻣﺎﻧﻊ از ﺗﮑﺮر ادرار ﻣﯽ ﺷﻮد و ﮐﻠ ﯿﻪ ﻫﺎ را ﮔﺮم ﻧﮕﻪ ﻣﯽ دارد . ﺿﺪ ﺗﻬﻮع اﺳﺖ و ﺻﻔﺮا را از ﺑﯿﻦ ﻣﯽ ﺑﺮد؛ ﻗﺎﺑﺾ اﺳﺖ وﺑﺮاي ﻣﺘﻮﻗﻒ ﮐﺮدن اﺳﻬﺎل ﻣﻔ ﯿﺪ اﺳﺖ . ﺳﻨﺠﺪ ﻣﯿﻮه اي ﺿﺪ درد اﺳﺖ و ﺑﺮاي ﺗﺴﮑ ﯿﻦ اﺳﺘﻔﺎده ﻣﯽ ﺷﻮد . ﺳﻨﺠﺪ ﻗﻠﺐ را ﺗﻘﻮﯾﺖ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ، ﺗﺐ و ﻟﺮزﻫﺎي ﺳﺮد، زﺧﻢ رﯾﻪ ﺑﯿﻤﺎري ﻫﺎي ﺳﯿﻨﻪ ﻣﺜﻞ ﺗﻨﮕﯽ ﻧﻔﺲ را از ﺑ ﯿﻦ ﻣﯽ ﺑﺮد .  ﺳﻨﺠﺪ ﺑﺮاي ﭘﯿﺸﮕ ﯿﺮي و درﻣﺎن ﺑﯿﻤﺎرﯾﻬﺎﯾﯽ ﭼﻮن :زﺧﻢ روده،ﺳﺮﻓﻪ ﻫﺎي ﺑﺪ، ﺳﺮدرد ، اﺳﻬﺎل ﻫﺎي ﺻﻔﺮاوي وﻋﻮارض ﻗﯽ ﻣﻔﯿﺪ اﺳﺖ . ﺳﻨﺠﺪ ﺑﯿﻤﺎرﯾﻬﺎي ﻟﺜﻪ ودﻧﺪان ،زﺧﻢ ﻣﻌﺪه و اﺳﻬﺎل را ﺑﻬﺒﻮد ﻣﯿﺒﺨﺸﺪ .آرد ﺳﻨﺠﺪ و ﻫﺴﺘﻪ آن ،ﺑﺮاي ﺑﻬﺒﻮد ﺑﯿﻤﺎري آرﺗﺮوز ﻣﻔ ﯿﺪ اﺳﺖ . از ﺷﯿﺮه ﮔﻞ ﺳﻨﺠﺪ ﺑﺮاي درﻣﺎن ﺗﺐ ﻫﺎي ﺳﺨﺖ اﺳﺘﻔﺎده ﻣﯽ ﺷﻮد . ﺟﻮﺷﺎﻧﺪه ﮔﻞ ﺳﻨﺠﺪ، ﺑﺮاي ﺑﯿﻤﺎري ﻫﺎي دﻣﺎﻏﯽ ﻧﻈ ﯿﺮ ﻓﻠﺞ ، ﮐﺰاز ﻣﻔ ﯿﺪ اﺳﺖ . ﻫﻤﭽﻨ ﯿﻦ در درﻣﺎن ﺑﯿﻤﺎري ﻫﺎي ﻗﻠﺒ ﯽ، ﺗﻨﮕﯽ ﻧﻔﺲ و زﺧﻢ ﻫﺎي رﯾﻮي ﺑﺴ ﯿﺎر ﻣﻔ ﯿﺪ اﺳﺖ .ﺑﺮاي ﺗﻘﻮﯾﺖ ﻣﻌﺪه ،ﮐﺒﺪ ،درﻣﺎن ﯾﺮﻗﺎن و ﺑﺎز ﮐﺮدن ﮔﺮﻓﺘﮕﯽ ﻫﺎ ﻣﻔﯿﺪ اﺳﺖ . ﻋﺮق ﺷﮑﻮﻓﻪ ﺳﻨﺠﺪ ﺿﺪ ﻧﻔﺦ اﺳﺖ وﺑﺮاي ﻣﻌﺪه ﻣﻔﯿﺪ اﺳﺖ

ﺷﻠﯿﻞ:

ﻣﯿﻮه درﻣﺎﻧﯽ ﺑﺎ ﺑﻬﺮه ﮔﯿﺮي از دﺳﺘﻮرﻫﺎي اﺳﻼﻣﯽ
طب سنتی ایرانی-اسلامی در ضربان زندگی

. ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ A,C ﺷﻠ ﯿﻞ ﺳﺮﺷﺎر از وﯾﺘﺎﻣﯿﻦ ﻫﺎ ي ازﻓﺎﯾﺪه ﻫﺎي درﻣﺎﻧﯽ ﺷﻠ ﯿﻞ ﻣﯽ ﺗﻮان ﺑﻪ ﻣﻮارد زﯾﺮ اﺷﺎره ﮐﺮد : ﮔﺮﻣﺎزدﮔﯽ را از ﺑﯿﻦ ﻣﯽ ﺑﺮد و ﺷﺨﺺ ﮔﺮﻣﺎزده را درﻣﺎن ﻣﯽ ﻧﻤﺎﯾﺪ. در درﻣﺎن ﺑﯿﻤﺎري ﻫﺎﯾﯽ ﭼﻮن : ﺳﺮﻃﺎن، دﯾﺎﺑﺖ، ﻗﻠﺒﯽ و ﻋﺮوﻗﯽ ﮐﻪ از ﺧﻄﺮﻧﺎك ﺗﺮﯾﻦ ﺑﯿﻤﺎري ﻫﺎ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﻣﯽ ﺗﻮان از ﺷﻠ ﯿﻞ اﺳﺘﻔﺎده ﮐﺮد . ﺷﻠ ﯿﻞ ﺳﻼﻣﺖ ﭘﻮﺳﺖ را ﺣﻔﻆ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ . ﺳﯿﺴﺘﻢ اﯾﻤﻨﯽ ﺑﺪن را ﺗﻘﻮﯾﺖ ﻣﯽ ﻧﻤﺎﯾﺪ. از ﻓﺎﯾﺪه ﻫﺎي دﯾﮕﺮ ﺷﻠ ﯿﻞ ﻣﯽ ﺗﻮان ﺑﻪ ﺣﻔﻆ ﺳﻼﻣﺖ دﻧﺪان واﺳﺘﺨﻮان اﺷﺎره ﮐﺮد .

ﺷﻠﻐﻢ:

ﻣﯿﻮه درﻣﺎﻧﯽ ﺑﺎ ﺑﻬﺮه ﮔﯿﺮي از دﺳﺘﻮرﻫﺎي اﺳﻼﻣﯽ
طب سنتی ایرانی-اسلامی در ضربان زندگی

اﻣﺎم ﺻﺎدق )ع( ﻓﺮﻣﺎﯾﺪ: ﻫﯿﭻ اﻧﺴﺎﻧﯽ ﻧﯿﺴﺖ ﻣﮕﺮ آن ﮐﻪ رﯾﺸﻪ ﺟﺬام دراو وﺟﻮد دارد، ﺷﻠﻐﻢ را در ﻓﺼﻠﺶ ﺑﺨﻮرﯾﺪ ﺗﺎ ﺟﺬام از ﺷﻤﺎ دور ﺷﻮد . ﺷﻠﻐﻢ داراي ﻃﺒ ﯿﻌﺘﯽ ﮔﺮم وﺗﺮ اﺳﺖ .   ,C3,B2,B1A,B : ﺷﻠﻐﻢ داراي ﺑﺴ ﯿﺎري از وﯾﺘﺎﻣﯿﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ از ﺟﻤﻠﻪ آﻧﻬﺎ ﻣﻮارد زﯾﺮ اﺳﺖ ﻣﻮاد ﻣﻌﺪﻧﯽ ﺷﻠﻐﻢ را ﻣﯽ ﺗﻮان ﺑﻪ ﻣﻮاد زﯾﺮ اﺷﺎره ﮐﺮد :آﻫﻦ، ارﺳﻨﯿﮏ ، ﭘﺘﺎﺳﯿﻢ، روﺑ ﯿﺪﯾﻢ، ﺳﺪﯾﻢ ، ﻓﺴﻔﺮ، ﮐﻠﺴ ﯿﻢ ، ﮔﻮﮔﺮد و ﯾﺪ. از ﻓﺎﯾﺪه ﻫﺎي درﻣﺎﻧﯽ ﺷﻠﻐﻢ ﻣﯽ ﺗﻮان ﺑﻪ ﻣﻮارد زﯾﺮ اﺷﺎره ﮐﺮد : ﻗﺒﻞ ار ﻫﺮ ﭼ ﯿﺰ ﺑﻬﺘﺮ اﺳﺖ ﺑﺪاﻧ ﯿﺪ ﺷﻠﻐﻢ ﺧﺎم، ﺧﻮاﺻﺶ ﺑﯿﺸﺘﺮ از ﭘﺨﺘﻪ ﺷﺪه آن اﺳﺖ؛ اﻟﺒﺘﻪ اﯾﻦ در ﺻﻮرﺗﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﻌﺪه ﺷﻤﺎ را ﻧﺎراﺣﺖ ﻧﮑﻨﺪ . ﺷﻠﻐﻢ اﺷﺘﻬﺎ را ﺗﺤﺮﯾﮏ ، ﻧﻮر ﭼﺸﻢ و ﻗﻮه ﺑ ﯿﻨﺎﯾﯽ را اﻓﺰاﯾﺶ داده و ﺷﺐ ﮐﻮري را درﻣﺎن ﻣﯽ ﻧﻤﺎﯾﺪ. ﺷﻠﻐﻢ ﻣﻌﺪه را ﺿﺪﻋﻔﻮﻧﯽ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ وﻧﺎﺷﺘﺎ ﺧﻮردن آن ﺑﺮاي ﭘﻬﻠﻮ وﺳﯿﻨﻪ ﻣﻔ ﯿﺪ اﺳﺖ .در درﻣﺎن و ﭘﯿﺸﮕ ﯿﺮي از زﮐﺎم، ﺳﺮﻣﺎﺧﻮردﮔ ﯽ، ﺳﻨﮓ ﻫﺎي ﮐﻠ ﯿﻪ، ﻣﺜﺎﻧﻪ و ﮐﺒﺪ ﻣﻔ ﯿﺪ و ﺳﺮدي را ﻣﯽ ﺑﺮد .ﺳﺮﻓﻪ را ﺑﺮﻃﺮف ، ﺳﯿﻨﻪ، ﻣﻌﺪه و روده را ﻧﺮم ﻣﯽ ﻧﻤﺎﯾﺪ. ﻧﻪ ﺗﻨﻬﺎ ﺧﻮن ﺳﺎز اﺳﺖ و ﮐﻢ ﺧﻮﻧﯽ را درﻣﺎن ﻣﯽ ﻧﻤﺎﯾﺪ، ﺑﻠﮑﻪ ﻓﺸﺎر ﺧﻮن را ﺗﻨﻈﯿﻢ، ﺣﺎﻓﻈﻪ را ﺗﻘﻮﯾﺖ و ﻣﻮﺟﺐ رﺷﺪ و اﺳﺘﺤﮑﺎم اﺳﺘﺨﻮان ﻫﺎ ﻣﯽ ﺷﻮد .ﺷﻠﻐﻢ ﺑﺮاي رﺷﺪ وﻧﻤﻮ اﺳﺘﺨﻮان ﻣﻔ ﯿﺪ اﺳﺖ .ﺷﻠﻐﻢ ﺿﻌﻒ ﺟﻨﺴﯽ را ﺑﺮﻃﺮف ورﺣﻢ را ﭘﺮورش ﻣﯽ دﻫﺪ و ﻧﻮزاد ﻣﺎدري ﮐﻪ در دوران ﺑﺎرداري ﺷﻠﻐﻢ ﺧﻮرده اﺳﺖ، ﺑﻪ آﺳﺎﻧ ﯽ دﻧﺪان در ﻣﯽ آورد، اﺳﺘﺨﻮان ﻫﺎﯾﺶ زود ﻣﺤﮑﻢ ﻣﯽ ﺷﻮد و زودﺗﺮ راه ﻣﯽ رود، ﺳﺨﻦ ﻣﯽ ﮔﻮﯾﺪ و در ﻣﻘﺎﺑﻞ ﺑﯿﻤﺎري ﻫﺎ ﻣﻘﺎوﻣﺖ ﺑﯿﺸﺘﺮي ﺧﻮاﻫﺪ داﺷﺖ . ﺷﻠﻐﻢ، ﻏﺬاي ﻣﻐﺰ، اﻋﺼﺎب ، ﻣﻮﻫﺎ، ﺧﻮن وﭘﻮﺳﺖ اﺳﺖ و اﻋﺼﺎب را ﻧﯿﺮو ﻣﯿﺒﺨﺸﺪ و دردرﻣﺎن ﺑﺴ ﯿﺎري از ﺑﯿﻤﺎرﯾﻬﺎي ﭘﻮﺳﺘﯽ ﻣﻮﺛﺮ اﺳﺖ . ﺧﻮردن ﺷﻠﻐﻢ ﯾﮑﯽ از راه ﻫﺎي ﭘﯿﺸﮕ ﯿﺮي از ﺑﯿﻤﺎري ﻫﺎي ﺗﻨﻔﺴﯽ اﺳﺖ . ﺷﻠﻐﻢ از ﺟﺬام ﺟﻠﻮﮔ ﯿﺮي ﮐﺮده وﺑﻪ ﻫﻤﺮاه ﮔﻮﺷﺖ ﺷﻬﻮت را اﻓﺰاﯾﺶ ﻣﯽ دﻫﺪ .آب ﺷﻠﻐﻢ ﻗﻨﺪ ﺧﻮن را ﮐﺎﻫﺶ ﻣﯽ دﻫﺪ؛ ﻗﺮﻗﺮه ﮐﺮدن آن ﮔﻠﻮ درد را ﺗﺴﮑ ﯿﻦ ﻣﯽ دﻫﺪ، ﻫﻤﭽﻨ ﯿﻦ ﺟﻮش ﺻﻮرت را درﻣﺎن ﻣﯽ ﻧﻤﺎﯾﺪ

ﺿﺮرﻫﺎ:

ﺷﻠﻐﻢ ﺑﺮاي ﮐﺴﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﻣﻌﺪه ﺿﻌ ﯿﻔﯽ دارﻧﺪ، دﯾﺮ ﻫﻀﻢ ﺑﻮده و ﻧﻔﺦ ﻣﻌﺪه را ﺑﻪ ﻫﻤﺮاه دارد .

ﻃﺎﻟﺒﯽ:

ﻣﯿﻮه درﻣﺎﻧﯽ ﺑﺎ ﺑﻬﺮه ﮔﯿﺮي از دﺳﺘﻮرﻫﺎي اﺳﻼﻣﯽ
طب سنتی ایرانی-اسلامی در ضربان زندگی

ﻃﺎﻟﺒﯽ ﻧﯿﺰ از ﻣﯿﻮه ﻫﺎي ﺧﻨﮏ اﺳﺖ    ,C6,B5,B3,B2,B1A,B : ﻃﺎﻟﺒﯽ داراي وﯾﺘﺎﻣ ﯿﻦ ﻫﺎﯾﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ از ﺟﻤﻠﻪ آﻧﻬﺎ ﻣﯽ ﺗﻮان ﺑﻪ ﻣﻮارد زﯾﺮ اﺷﺎره ﮐﺮد از اﻣﻼح ﻣﻌﺪﻧﯽ ﻃﺎﻟﺒﯽ ﻧﯿﺰ ﻣﯽ ﺗﻮان ﺑﻪ اﯾﻦ ﻣﻮارد اﺷﺎره ﮐﺮد:

اﺳﯿﺪ ﻓﻮﻟﯿﮏ، ﭘﺘﺎﺳﯿﻢ، ﻓﯿﺒﺮ، ﻣﻨ ﯿﺰﯾﻢ و ﯾﺪ. از ﻓﻮاﯾﺪ درﻣﺎﻧﯽ ﻃﺎﻟﺒﯽ ﻣﯽ ﺗﻮان ﺑﻪ ﻣﻮارد زﯾﺮ اﺷﺎره ﮐﺮد : ﻃﺎﻟﺒﯽ اﺷﺘﻬﺎ را اﻓﺰاﯾﺶ و ﺗﺸﻨﮕﯽ را از ﺑ ﯿﻦ ﻣﯽ ﺑﺮد . در ﺑﻬﺒﻮد ﺑ ﯿﻨﺎﯾﯽ و ﺣﻔﻆ ﺳﻼﻣﺖ، ﺷﻔﺎﻓﯿﺖ و ﻟﻄﺎﻓﺖ ﭘﻮﺳﺖ ﻧﻘﺶ ﺑﺴﺰاﯾﯽ دارد . از اﯾﻦ ﻣﯿﻮه ﺗﺎﺑﺴﺘﺎﻧﯽ ﻣﯽ ﺗﻮان ﺑﺮاي اﻓﺰاﯾﺶ وزن ﮐﻮدﮐﺎن و درﻣﺎن ﻻﻏﺮي اﺳﺘﻔﺎده ﮐﺮد . ﯾﮑﯽ از راه ﻫﺎي ﭘﯿﺸﮕ ﯿﺮي و درﻣﺎن آﺳﻢ و ﺣﻤﻼت ﺗﻨﻔﺴﯽ را ﻣﯽ ﺗﻮان اﺳﺘﻔﺎده از ﻃﺎﻟﺒﯽ داﻧﺴﺖ . ﻋﻼوه ﺑﺮ ﻓﺎﯾﺪه ﻫﺎي ﺑﯿﺎن ﺷﺪه، ﻃﺎﻟﺒﯽ ﻧﻪ ﺗﻨﻬﺎ ﮐﻠﺴﺘﺮول ﺧﻮن را ﮐﺎﻫﺶ ﻣﯽ دﻫﺪ، ﺑﻠﮑﻪ از اﺑﺘﻼ ﺑﻪ ﺑﯿﻤﺎري ﻫﺎي ﻗﻠﺒﯽ وﻋﺮوﻗﯽ ﺑﻪ ﻣﻘﺪار ﭼﺸﻤﮕ ﯿﺮي ﺟﻠﻮﮔ ﯿﺮي ﻣﯽ ﻧﻤﺎﯾﺪ. ﻃﺎﻟﺒﯽ در درﻣﺎن ﮐﻢ ﺧﻮﻧﯽ ﻧﯿﺰ ﻧﻘﺶ ﻗﺎﺑﻞ ﺗﻮﺟﻬﯽ دارد و ﻣﺎﻧﻊ از اﺑﺘﻼ ﺳﺎﻟﻤﻨﺪان ﺑﻪ آب ﻣﺮوارﯾﺪ ﻣﯽ ﺷﻮد . ﻃﺎﻟﺒﯽ ادرار آور اﺳﺖ وﺑﻪ ﮐﺴﺎﻧﯽ ﮐﻪ از ﺑﯿﻤﺎرﯾﻬﺎي ﺑﻮاﺳ ﯿﺮ، ﯾﺒﻮﺳﺖ، ﺳﻞ رﯾﻮي ،ﻧﻘﺮس و روﻣﺎﺗﯿﺴﻢ رﻧﺞ ﻣﯿﺒﺮﻧﺪ ﮐﻤﮏ ﻓﺮاواﻧﯽ ﻣﯿﮑﻨﺪ .
ﺿﺮرﻫﺎ  زﯾﺎده روي در ﺧﻮردن ﻃﺎﻟﺒﯽ ﺑﺮاي ﻣﺒﺘﻼﯾﺎن ﺑﻪ دﯾﺎﺑﺖ و ﮐﺴﺎﻧﯽ ﮐﻪ ورم روده و ﻣﻌﺪه دارﻧﺪ ، ﻣﻀﺮ اﺳﺖ .

ﻋﺴﻞ:

ﻣﯿﻮه درﻣﺎﻧﯽ ﺑﺎ ﺑﻬﺮه ﮔﯿﺮي از دﺳﺘﻮرﻫﺎي اﺳﻼﻣﯽ
طب سنتی ایرانی-اسلامی در ضربان زندگی

ﻋﺴﻞ ﺗﻨﻬﺎ ﻏﺬاﯾﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺧﺪاوﻧﺪ ﻣﺘﻌﺎل در ﻗﺮآن ﮐﺮﯾﻢ در ﻣﻮرد آن ﻣﯽ ﻓﺮﻣﺎﯾﺪ: ﻓﯿﻪ ﺷﻔﺎء ﻟﻠﻨﺎس . اﻣﯿﺮ ﻣﻮﻣﻨﺎن ﻋﻠﯽ )ع( درﺑﺎره عسلﻣﯽ ﻓﺮﻣﺎﯾﺪ: ﻫﯿﭻ ﭼ ﯿﺰ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﻋﺴﻞ، ﺷﻔﺎي ﺑﯿﻤﺎر ﻧﺨﻮاﻫﺪ ﺑﻮد . اﻣﺎم رﺿﺎ )ع( در ﻣﻮرد درﻣﺎن زﮐﺎم ﻣﯽ ﻓﺮﻣﺎﯾﺪ: ﻫﺮﮐﺲ ﻣﯽ ﺧﻮاﻫﺪ در زﻣﺴﺘﺎن ﮔﺮﻓﺘﺎر زﮐﺎم ﻧﺸﻮد، ﻫﺮ روز ﺳﻪ ﻟﻘﻤﻪ ﻋﺴﻞ ﺑﻪ ﻫﻤﺮاه ﻣﻮم ﺑﺨﻮرد . . ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ a,b,c,d,e,k ﻋﺴﻞ داراي وﯾﺘﺎﻣ ﯿﻦ ﻫﺎﯾﯽ از ﺟﻤﻠﻪ ﻫﻤﭽﻨ ﯿﻦ اﻧﻮاع ﻣﻮاد ﻣﻌﺪﻧﯽ از ﺟﻤﻠﻪ  :ﭘﺘﺎﺳ ﯿﻢ ، ﮐﻠﺴ ﯿﻢ ، آﻫﻦ ، ﻓﺴﻔﺮ ، ﻣﻨ ﯿﺰﯾﻢ،   ﯾﺪ و ﻣﻨﮕﻨﺰ ،روي ، ﻣﺲ ،ﺳﺪﯾﻢ و اﻧﻮاع اﺳﯿﺪﻫﺎ در ﻋﺴﻞ وﺟﻮد دارد . در ﻋﺴﻞ ﺗﻤﺎم وﯾﺘﺎﻣ ﯿﻦ ﻫﺎ و ﻓﻠﺰاﺗﯽ ﮐﻪ ﻣﻮرد ﻧﯿﺎز ﺑﺪن اﺳﺖ وﺟﻮد دارد . آﯾﺎ ﻣﯽ داﻧﺴﺘ ﯿﺪ ﻋﺴﻞ ﻏﺬاﯾﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ اﮔﺮ ﺳﺎل ﻫﺎ ﺑﻤﺎﻧﺪ، ﻓﺎﺳﺪ ﻧﻤﯽ ﺷﻮد؟ ﻋﺴﻞ ﺑﯿﻤﺎري ﻫﺎﯾﯽ ﭼﻮن ﮐﻢ ﺧﻮﻧﯽ را درﻣﺎن ﻣﯽ ﮐﻨﺪ . ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ درﻣﺎن ﺑﯿﻤﺎري ﻫﺎﯾﯽ ﻧﻈ ﯿﺮ ﺑﯿﻤﺎري رﯾﻪ و ﭘﻮﮐﯽ اﺳﺘﺨﻮان اﺳﺖ . از ﺧﺎﺻﯿﺖ ﻫﺎي ﻋﺴﻞ ﺑﻪ ﺗﺎﺛ ﯿﺮ ﺑﺎور ﻧﮑﺮدﻧﯽ آن در رﺷﺪ اﻋﻀﺎء ﺑﺪن ﻣﯽ ﺗﻮان اﺷﺎره ﮐﺮد . ﻋﺴﻞ ﻣﺠﺎري ادرار را ﺿﺪ ﻋﻔﻮﻧﯽ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ . ﻋﺴﻞ از ﻣﻮادي ﺗﺸﮑ ﯿﻞ ﺷﺪه اﺳﺖ ﮐﻪ در ﭘﯿﺶ ﮔﯿﺮي و درﻣﺎن روﻣﺎﺗﯿﺴﻢ ﺗﺎﺛ ﯿﺮ ﺑﺴﺰاﯾﯽ دارد .

ﻗﻨﺪي ﮐﻪ در ﻋﺴﻞ وﺟﻮد دارد، ﻗﻠﺐ را ﺗﻘﻮﯾﺖ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ و ﻓﺸﺎرﺧﻮن را درﻣﺎن ﻣﯽ ﮐﻨﺪ؛ ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﺑﺮاي ﮐﺒﺪ ﻣﻔ ﯿﺪ اﺳﺖ و ﺑﯿﻤﺎر ي ﻫﺎي ﮐﺒﺪي را درﻣﺎن ﻣﯽ ﮐﻨﺪ .ﻋﺴﻞ ﻣﺮض ﻫﺎي رﯾﻪ، زﺧﻢ ﻣﻌﺪه و روده اﺛﻨﯽ ﻋﺸﺮ را درﻣﺎن ﻣﯽ ﮐﻨﺪ.

 

منبع:

کتاب ﻣﯿﻮه درﻣﺎﻧﯽ ﺑﺎ ﺑﻬﺮه ﮔﯿﺮي از دﺳﺘﻮرﻫﺎي اﺳﻼﻣﯽ(نویسنده:عذرا سادات حکیم)

ﻣﯿﻮه درﻣﺎﻧﯽ ﺑﺎ ﺑﻬﺮه ﮔﯿﺮي از دﺳﺘﻮرﻫﺎي اﺳﻼﻣﯽ(6)

آﻧﭽﻪ در اﯾﻦ مقاله ﻣﯽ ﺧﻮاﻧﯿﺪ ﺑﻌﻀﯽ از ﺧﻮاص وﻓﺎﯾﺪه ﻫﺎ ي ﻣﻮﺟﻮد در ﻣ ﯿﻮه ﻫﺎ و ﺑﻌﻀﯽ ﺳﺒﺰﯾﺠﺎت ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ ﮐﻪ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﺧﻼﺻﻪ ﺑﯿﺎن ﺷﺪه است:

ﻣﯿﻮه درﻣﺎﻧﯽ ﺑﺎ ﺑﻬﺮه ﮔﯿﺮي از دﺳﺘﻮرﻫﺎي اﺳﻼﻣﯽ(6)

زردآﻟﻮ:

ﻣﯿﻮه درﻣﺎﻧﯽ ﺑﺎ ﺑﻬﺮه ﮔﯿﺮي از دﺳﺘﻮرﻫﺎي اﺳﻼﻣﯽ
طب سنتی ایرانی-اسلامی در ضربان زندگی

زردآﻟﻮ ﺧﻮد ﻃﺒﯿﻌﺘﯽ ﺳﺮد دارد وﻟﯽ ﻫﺴﺘﻪ آن ﻃﺒﯿﻌﺘﯽ ﮔﺮم دارد . زردآﻟﻮ ﺳﺮﺷﺎر از وﯾﺘﺎﻣﯿﻦهایی چون A,B,C است. از اﻣﻼح ﻣﻌﺪﻧﯽ زردآﻟﻮ ﻣﯽ ﺗﻮان ﺑﻪ ﻣﻮارد زﯾﺮ اﺷﺎره ﮐﺮد:

آﻫﻦ ،ﭘﺘﺎﺳﯿﻢ، ﺳﺪﯾﻢ، روي ،ﻓﺴﻔﺮ،ﻣﺲ ، ﻣﻨﯿﺰﯾﻢ، ﮐﻠﺴﯿﻢ، ﮔﻮﮔﺮد. زردآﻟﻮ ﻧﯿﺰ ﻫﻤﺎﻧﻨﺪ دﯾﮕﺮ ﻣﯿﻮه ﻫﺎ داراي ﻓﻮاﯾﺪ درﻣﺎﻧﯽ ﺑﺴﯿﺎري اﺳﺖ ﮐﻪ از ﺟﻤﻠﻪ آﻧﻬﺎ ﻣﯽ ﺗﻮان ﺑﻪ ﻣﻮارد زﯾﺮ اﺷﺎره ﮐﺮد : زردآﻟﻮ ﺑﻮي ﺑﺪن دﻫﺎن را از ﺑﯿﻦ ﺑﺮده و ﺗﺸﻨﮕﯽ را ﺑﺮﻃﺮف و ﭘﻮﺳﺖ را ﺟﻮان ﻣﯽ ﻧﻤﺎﯾﺪ. زردآﻟﻮ ﺑﯽ ﺧﻮاﺑ ﯽ، ﻓﺮاﻣﻮﺷ ﯽ و ﺧﺴﺘﮕﯽ را درﻣﺎن ﻣﯽ ﮐﻨﺪ، آرام ﺑﺨﺶ و ﻧﺸﺎط آور اﺳﺖ . ﻫﻤﭽﻨ ﯿﻦ در درﻣﺎن ﺑﯿﻤﺎري ﻫﺎي روﺣﯽ ، رواﻧﯽ و ﻋﺼﺒﯽ ﻣﻔ ﯿﺪ اﺳﺖ . زردآﻟﻮ ﺑﯿﻤﺎري ﻫﺎي ﻗﻠﺒﯽ ، اﻟﺘﻬﺎب ﻣﻌﺪه ، ورم ﻣﻔﺎﺻﻞ وﻧﺮﻣﯽ اﺳﺘﺨﻮان را درﻣﺎن ﻣﯽ ﮐﻨﺪ . زردآﻟﻮ ﻧﻪ ﺗﻨﻬﺎ ﻓﺸﺎرﺧﻮن را ﺗﻨﻈ ﯿﻢ و ﺧﻮن را ﺗﺼﻔ ﯿﻪ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ، ﺑﻠﮑﻪ ﮐﻢ ﺧﻮﻧﯽ را ﻧ ﯿﺰ درﻣﺎن ﻣﯽ ﻧﻤﺎﯾﺪ. ﻋﻼوه ﺑﺮاﯾﻦ ﻓﺎﯾﺪه ﻫﺎ، درﻣﺎن ﺗﺐ و دﻓﻊ ﮐﻨﻨﺪه ﺻﻔﺮا و اﺳﯿﺪ ﻣﻌﺪه ﻧ ﯿﺰ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ . ﻫﺴﺘﻪ زردآﻟﻮ، ﺳﺮﻣﺎﺧﻮردﮔﯽ را درﻣﺎن ، ﺑﺪن را ﺗﻘﻮﯾﺖ و ﻧﯿﺮوي ﺟﻨﺴﯽ را اﻓﺰاﯾﺶ داده وداروي ﺳﯿﻨﻪ اﺳﺖ .   . ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ و ﻧﻔﺦ را از ﺑﯿﻦ ﻣﯽ ﺑﺮد A ﻫﺴﺘﻪ زردآﻟﻮ، داراي ﭼﺮﺑﯽ، ﻗﻨﺪ و وﯾﺘﺎﻣﯿﻦ
ﺿﺮرﻫﺎ  زردآﻟﻮ ﻧﻔﺦ آور اﺳﺖ ، اﻣﺎ اﮔﺮ ﺑﻪ ﻫﻤﺮاه ﻣﻐﺰ ﻫﺴﺘﻪ آن ﺧﻮرده ﺷﻮد ﭼﻨ ﯿﻦ ﺿﺮري را ﻧﺨﻮاﻫﺪ داﺷﺖ . زردآﻟﻮ دﯾﺮ ﻫﻀﻢ اﺳﺖ وﺑﻪ ﮐﺴﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﺳﻮزش ﻣﻌﺪه و ﺑﯿﻤﺎري ﻫﺎي ﮐﺒﺪي دارﻧﺪ ﺗﻮﺻ ﯿﻪ ﻧﻤﯽ ﺷﻮد .

زﯾﺘﻮن:

ﻣﯿﻮه درﻣﺎﻧﯽ ﺑﺎ ﺑﻬﺮه ﮔﯿﺮي از دﺳﺘﻮرﻫﺎي اﺳﻼﻣﯽ
طب سنتی ایرانی-اسلامی در ضربان زندگی

زﯾﺘﻮن از ﻣﯿﻮه ﻫﺎﯾﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ درﻗﺮآن ﺑﻪ آن ﻗﺴﻢ ﺧﻮرده ﺷﺪه اﺳﺖ و اﻣﺎم ﺻﺎدق )ع( درﺑﺎره آن ﻣﯽ ﻓﺮﻣﺎﯾﺪ: زﯾﺘﻮن ﺑﺎد را از ﺑﯿﻦ ﻣﯽ ﺑﺮد، و آب را زﯾﺎد ﻣﯽ ﻧﻤﺎﯾﺪ. ﻫﻤﭽﻨ ﯿﻦ در ﺣﻀﻮر ﺣﻀﺮت ﺷﺨﺼﯽ ﮔﻔﺖ: زﯾﺘﻮن ﺑﺎدآور اﺳﺖ ، ﺣﻀﺮت در ﺟﻮاب ﻓﺮﻣﻮد : زﯾﺘﻮن ﺑﺎد را از ﺑﯿﻦ ﻣﯽ ﺑﺮد . زﯾﺘﻮن از ﻣﯿﻮه ﻫﺎﯾﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺧﺪاوﻧﺪ ﻣﺘﻌﺎل در ﻗﺮآن ﮐﺮﯾﻢ ﺑﻪ آﻧﻬﺎ ﻗﺴﻢ ﻣﯽ ﺧﻮرد . زﯾﺘﻮن داراي ﻃﺒ ﯿﻌﺘﯽ ﮔﺮم اﺳﺖ .اﻟﺒﺘﻪ زﯾﺘﻮن ﻧﺎرس ﺳﺮد اﺳﺖ .

زﯾﺘﻮن داراي وﯾﺘﺎﻣﯿﻦ ﻫﺎ يA,E اﺳﺖ از اﻣﻼح ﻣﻮﺟﻮد در زﯾﺘﻮن ﻣﯽ ﺗﻮان ﺑﻪ آﻫﻦ و ﺳﺪﯾﻢ اﺷﺎره ﮐﺮد.

از ﺟﻤﻠﻪ ﻓﺎﯾﺪه ﻫﺎي زﯾﺘﻮن ﻣﯽ ﺗﻮان ﺑﻪ ﺧﺎﺻﯿﺖ ﻗﺎﺑﺾ ﺑﻮدن آن اﺷﺎره ﮐﺮد . دم ﮐﺮده ﺑﺮگ زﯾﺘﻮن، ﭘﺎﯾﯿﻦ آورﻧﺪه ﻓﺸﺎر ﺧﻮن اﺳﺖ  . روﻏﻦ زﯾﺘﻮن ﻧﺮم ﮐﻨﻨﺪه و ﺻﻔﺮا ﺑﺮ اﺳﺖ . ﻫﻤﭽﻨ ﯿﻦ ﮐﺮم ﻣﻌﺪه را ﻣﯽ ﮐﺸﺪ و ﺳﻨﮓ ﮐﻠ ﯿﻪ وﺳﻨﮓ ﮐﯿﺴﻪ ﺻﻔﺮا را دﻓﻊ ﻣﯽ ﻧﻤﺎﯾﺪ؛ ﺳﺮﻓﻪ ﻫﺎي ﺧﺸﮏ را ﺑﺮﻃﺮف و ﺧﺎرش ﺣﺎﺻﻞ از ﮔﺰﯾﺪﮔﯽ ﺣﺸﺮات را ﻧﺎﺑﻮد ﻣﯽ ﻧﻤﺎﯾﺪ. زﯾﺘﻮن از ﺑﯿﻤﺎري ﻫﺎي ﻗﻠﺒﯽ و ﺳﺮﻃﺎن ﺟﻠﻮﮔ ﯿﺮي ﻣﯽ ﮐﻨﺪ . روﻏﻦ زﯾﺘﻮن ﺑﻬﺘﺮﯾﻦ روﻏﻦ ﺑﺮاي ﭘﺨﺖ ﻏﺬا اﺳﺖ ﭼﺮا ﮐﻪ در اﺛﺮ ﺣﺮارت ﺧﺮاب ﻧﻤﯽ ﺷﻮد . روﻏﻦ زﯾﺘﻮن ﺑﺮاي ﻫﯿﭻ ﮐﺲ ﺿﺮر ﻧﺪارد و ﻫﻤﻪ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﻨﺪ از آن اﺳﺘﻔﺎده ﮐﻨﻨﺪ .دم ﮐﺮده ﺑﺮگ درﺧﺖ زﯾﺘﻮن ﺗﺐ ﺑﺮ اﺳﺖ و روﻣﺎﺗﯿﺴﻢ وﻧﻘﺮس را از ﺑ ﯿﻦ ﻣﯽ ﺑﺮد . ﺟﻮﯾﺪن ﺑﺮگ درﺧﺖ زﯾﺘﻮن ﺑﺮاي از ﺑ ﯿﻦ ﺑﺮدن زﺧﻢ ﻫﺎي دﻫﺎن ﻣﻔ ﯿﺪ اﺳﺖ .ﭘﻤﺎد ﻣﯿﻮه ﻧﺎرس زﯾﺘﻮن، ﺑﺮاي درﻣﺎن ﺳﻮﺧﺘﮕﯽ ﻣﻔ ﯿﺪ اﺳﺖ .

ﺳﯿﺐ:

ﻣﯿﻮه درﻣﺎﻧﯽ ﺑﺎ ﺑﻬﺮه ﮔﯿﺮي از دﺳﺘﻮرﻫﺎي اﺳﻼﻣﯽ
طب سنتی ایرانی-اسلامی در ضربان زندگی

اﻣﺎم ﺻﺎدق )ع( درﺑﺎره ﺳﯿﺐ ﻣﯽ ﻓﺮﻣﺎﯾﺪ: ﺳﯿﺐ ﺳﺒﺐ ﺗﺮﺷﺢ ﻣﻌﺪه ﻣﯽ ﺷﻮد . ﻫﻤﭽﻨ ﯿﻦ ﺣﻀﺮت در ﺟﺎي دﯾﮕﺮ ﻣﯽ ﻓﺮﻣﺎﯾﺪ: ﺑﻪ ﮐﺴﯽ ﮐﻪ ﺗﺐ دارد ،ﺳﯿﺐ ﺑﺪﻫ ﯿﺪ؛ ﭼﺮا ﮐﻪ ﭼ ﯿﺰي ﺑﻬﺘﺮ از آن ﻧﯿﺴﺖ . ﺑﺎز ﺣﻀﺮت در ﺟﺎي دﯾﮕﺮ ﻣﯽ ﻓﺮﻣﺎﯾﺪ: اﮔﺮ ﻣﺮدم ﻣﯽ داﻧﺴﺘﻨﺪ ﭼﻪ ﻓﺎﯾﺪه ﻫﺎﯾﯽ در ﺳﯿﺐ ﻫﺴﺖ، ﺑﯿﻤﺎري ﻫﺎي ﺧﻮد را ﺟﺰ ﺑﺎ ﺳﯿﺐ درﻣﺎن ﻧﻤﯽ ﮐﺮدﻧﺪ . ﻫﻤﭽﻨ ﯿﻦ ﺣﻀﺮت درﺑﺎره درﻣﺎن ﺷﺨﺺ ﻣﺴﻤﻮم ﻣﯽ ﻓﺮﻣﺎﯾﺪ: ﺑﺮاي ﺷﺨﺺ ﻣﺴﻤﻮم، داروﯾﯽ ﻣﻔﯿﺪﺗﺮ از آرد ﺳﯿﺐ ﻧﻤﯽ ﺷﻨﺎﺳﻢ . ﺷﺨﺼﯽ ﺑﻪ ﻧﺎم اﺑﻮ ﯾﻮﺳﻒ رواﯾﺖ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ : ﻣﺮدم ﻣﮑﻪ ﮔﺮﻓﺘﺎر وﺑﺎ ﺷﺪﻧﺪ و ﻣﻦ ﻧ ﯿﺰ ﻣﺒﺘﻼ ﺷﺪم،ﻧﺎﻣﻪ اي ﺧﺪﻣﺖ اﻣﺎم ﻣﻮﺳﯽ ﮐﺎﻇﻢ )ع(ﻧﻮﺷﺘﻢ و راه ﭼﺎره ﺧﻮاﺳﺘﻢ، ﺣﻀﺮت در ﺟﻮاب ﻧﻮﺷﺘﻨﺪ : ﺳﯿﺐ ﺑﺨﻮر، ﺧﻮردم و ﻋﺎﻓﯿ ﺖ ﯾﺎﻓﺘﻢ . ﺳﯿﺐ ﺷ ﯿﺮﯾﻦ ﮔﺮم و ﺗﺮ وﺳﯿﺐ ﺗﺮش ، ﺳﺮد وﺧﻨﮏ اﺳﺖ . ﺳﯿﺐ داراي وﯾﺘﺎﻣﯿﻦ ﻫﺎي ﺑﺴ ﯿﺎري اﺳﺖ ﮐﻪ از ﺟﻤﻠﻪ آﻧﻬﺎ ﻣﯽ ﺗﻮان ﺑﻪ  : . اﺷﺎره ﮐﺮد,C,E3,B2,B1A,B ﻫﻤﭽﻨ ﯿﻦ داراي ﺑﺴ ﯿﺎري از ﻣﻮاد ﻣﻌﺪﻧﯽ از ﺟﻤﻠﻪ آﻧﻬﺎ ﻣﯽ ﺗﻮان ﺑﻪ ﻣﻮارد زﯾﺮ اﺷﺎره ﮐﺮد : آﻫﻦ، آﻫﮏ ، ارﺳﻨﯿﮏ، اﺳ ﯿﺪ ﻓﺮﻣﯿﮏ، اﺳ ﯿﺪ ﻓﺴﻔﺮﯾﮏ، ﺑﺮم، ﭘﺘﺎﺳﯿﻢ، ﺗﺎﻧﻦ، ﻓﺴﻔﺮ،ﻣﺲ ، ﻣﻨ ﯿﺰﯾﻢ، ﻣﻨﮕﻨﺰ، ﮐﻠﺴﯿﻢ، ﮐﻠﺮ و ﮔﻮﮔﺮد . ﺳﯿﺐ داراي ﻓﺎﯾﺪه ﻫﺎي ﺑﺴﯿﺎري اﺳﺖ ﮐﻪ از ﺟﻤﻠﻪ آن درﻣﺎن ﭼﺸﻢ درد ،درد ﮔﻮش، ﮐﭽﻠﯽ ، ﺳ ﯿﺎه ﺳﺮﻓﻪ ، ﺳﯿﻨﻪ درد و زﮐﺎم ﻣﯿﺒﺎﺷﺪ .
٢٠
ﻻزم ﺑﻪ ذﮐﺮ اﺳﺖ ﮐﻪ ﮐﻠﻤﻪ ﭘﻤﺎد از ﭘﻮم ﺑﻪ ﻣﻌﻨﺎي ﺳﯿﺐ ﺑﺮداﺷﺖ ﺷﺪه اﺳﺖ .ﺧﻮردن ﺳﯿﺐ ، از ﺳﺮﻣﺎﺧﻮردﮔﯽ وﻋﻔﻮﻧﺖ ﻫﺎي ﺗﻨﻔﺴ ﯽ ﭘﯿﺶ ﮔﯿﺮي و ﺑﺮاي ﻣﺠﺎري ﺗﻨﻔﺴﯽ ﺑﺴ ﯿﺎر ﻣﻔ ﯿﺪ اﺳﺖ . ﺑﻮﯾﺪن ﺳﯿﺐ ، ﻧﺸﺎط و ﺧﻮﺷﺤﺎﻟﯽ را ﺑﻪ ﻫﻤﺮاه ﻣﯽ آورد وﺑﺮاي ﻃﭙﺶ ﻗﻠﺐ،  ، ﺗﻨﮕﯽ ﻧﻔﺲ و ﺗﻘﻮﯾﺖ ﻣﻌﺪه ﻣﻔ ﯿﺪ و اﺷﺘﻬﺎ را اﻓﺰاﯾﺶ ﻣﯽ دﻫﺪ .ﺑﺮاي ﭘﯿﺶ ﮔﯿﺮي از ﯾﺒﻮﺳﺖ و وﺑﺎ ﻣﻔﯿﺪ اﺳﺖ .ﺑﺮاي درﻣﺎن ﺣﺼﺒﻪ اي ورم روده اﻃﻔﺎل ، اﺳﻬﺎل ﺧﻮﻧﯽ و ورم و درد ﻣﻔﺎﺻﻞ ﻣﻔﯿﺪ اﺳﺖ  .ﻧﻪ ﺗﻨﻬﺎ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﻫﺎي دﺳﺘﮕﺎه ﮔﻮارش را ﺗﻨﻈ ﯿﻢ ، از ﺳﻮء ﻫﺎﺿﻤﻪ ﭘﯿﺶ ﮔﯿﺮي و دﻫﺎن را ﺿﺪﻋﻔﻮﻧﯽ ﻣ ﯽ ﮐﻨﺪ .روﻣﺎﺗﯿﺴﻢ و ﺑﯿﻤﺎري ﻫﺎي رﯾﻮي،ﮐﺒﺪ ، ﮐﻠﯿﻪ از ﺟﻤﻠﻪ ﺳﻨﮓ ﮐﻠ ﯿﻪ و ﻣﺠﺎري ادرار، ﺗﺐ ﺧﺎل و ﻧﻘﺮس را درﻣﺎن ﻣﯽ ﮐﻨﺪ . ﻟﺜﻪ را ﺗﻘﻮﯾﺖ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ ، ﺑﻪ ﺧﺼﻮص اﮔﺮ ﺑﻌﺪ از ﻏﺬا ﺧﻮرده ﺷﻮد . ﺳﯿﺐ ﻓﺸﺎرﺧﻮن را ﻧ ﯿﺰ ﮐﺎﻫﺶ ﻣﯽ دﻫﺪ .ﺗﺐ ﺣﺎﺻﻞ از ﺳﺮﻣﺎ ﺧﻮردﮔﯽ ، ﻫﻮا زدﮔ ﯽ، درﯾﺎ زدﮔﯽ،دل ﭘﯿﭽﻪ و ﭼﺎﻗ ﯽ را درﻣﺎن ﻣﯽ ﮐﻨﺪ . اﻋﻀﺎﯾﯽ ﭼﻮن اﻋﺼﺎب و ﻣﻐﺰ را ﺗﻘﻮﯾﺖ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ وﺑﺮاي ﺳﯿﻨﻪ ﺑﺴ ﯿﺎر ﻣﻔ ﯿﺪ اﺳﺖ .ﺳﻢ وﺑﺎ و ﻋﻘﺮب را از ﺑﯿﻦ ﻣﯽ ﺑﺮد، ﺗﺮﺷﺢ ﻏﺪه ﻫﺎ ي ﺑﺰاق و ﻣﻌﺪه را ﻣﻌﺘﺪل ﻣﯽ ﻧﻤﺎﯾﺪ. ﻣﺠﺮاﻫﺎي ﺳﯿﻨﻪ، ﻣﻌﺪه و ادرار را ﺑﺎز و زه ﮐﺸﯽ ﻣﯽ ﻧﻤﺎﯾﺪ. ﺳﯿﺐ ﺑﺮاي اﻓﺮاد ﮐﻢ ﺗﺤﺮك ﺑﺴ ﯿﺎر ﻣﻔ ﯿﺪ اﺳﺖ  .ﺧﻮردن ﺳﯿﺐ ﻫﻨﮕﺎم ﺻﺒﺢ ﻧﺎﺷﺘﺎ ﺧﻮن را ﺗﺼﻔ ﯿﻪ و ﻫﻨﮕﺎم ﺷﺐ ﻗﺒﻞ از ﺧﻮاب ﯾﺒﻮﺳﺖ را از ﺑﯿﻦ ﻣﯽ ﺑﺮد . ﮐﺎر ﻓﮑﺮي را ﺗﺤﺮﯾﮏ ﻧﻤﻮده و ﺧﻮاب آور اﺳﺖ . آب ﺳﯿﺐ ﺑﺮاي ﺗﻘﻮﯾﺖ ﻗﻠﺐ، ﻣﻌﺪه ، ﮐﺒﺪ، ﺟﮕﺮ و دﻓﻊ وﺳﻮاس ﻣﻔﯿﺪ اﺳﺖ . ﺑﯿﺸﺘﺮﯾﻦ وﯾﺘﺎﻣﯿﻦ ﻫﺎي ﺳﯿﺐ در ﭘﻮﺳﺖ وزﯾﺮ ﭘﻮﺳﺖ آن ﻧﻬﻔﺘﻪ اﺳﺖ . ﺳﯿﺐ ﺗﺮش ﺑﺮاي ﮐﺴﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﻣﺰاج ﮔﺮﻣﯽ دارﻧﺪ ﻣﻔ ﯿﺪ اﺳﺖ . ﻗﺎﺑﺾ اﺳﺖ ،ﺣﺎﻟﺖ اﺳﺘﻔﺮاغ و دل ﺑﻬﻢ ﺧﻮردﮔﯽ را از ﺑﯿﻦ ﻣﯽ ﺑﺮد، ﻧﻘﺮس و ﺑﯿﻤﺎري ﻫﺎي ﻋﺼﺒﯽ را ﻧ ﯿﺰ درﻣﺎن ﻣﯽ ﮐﻨﺪ .ﭘﺨﺘﻪ آن درﻣﺎن اﺳﻬﺎل ﺧﻮﻧﯽ اﺳﺖ .
ﺿﺮرﻫﺎ  زﯾﺎده روي در ﺧﻮردن ﺳﯿﺐ ﻧﺮﺳﯿﺪه در ﻓﺼﻞ ﺑﻬﺎر و ﻫﻤﭽﻨ ﯿﻦ ﺳﯿﺐ ﺗﺮش، ﺑﯿﻤﺎري ﻫﺎﯾﯽ را ﺑﻪ ﻫﻤﺮاه ﻣﯽ آورد.

ﺳﯿﺮ:

ﻣﯿﻮه درﻣﺎﻧﯽ ﺑﺎ ﺑﻬﺮه ﮔﯿﺮي از دﺳﺘﻮرﻫﺎي اﺳﻼﻣﯽ
طب سنتی ایرانی-اسلامی در ضربان زندگی

درﺳﺖ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺳ ﯿﺮ ﺑﻮي ﭼﻨﺪان ﺧﻮش آﯾﻨﺪي ﻧﺪارد وﺑﻌﻀﯽ ﺑﻪ ﺟﻬﺖ اﯾﻦ ﺑﻮ از آن دوري ﻣﯽ ﺟﻮﯾﻨﺪ، اﻣﺎ داراي ﻓﺎﯾﺪه ﻫﺎي ﺷﮕﻔﺖ ﺑﺴ ﯿﺎري اﺳﺖ . از ﻓﺎﯾﺪه ﻫﺎي درﻣﺎﻧﯽ و داروﯾﯽ ﺳ ﯿﺮ ﻣﯽ ﺗﻮان ﺑﻪ ﻣﻮارد زﯾﺮ اﺷﺎره ﻧﻤﻮد : ﺳﯿﺮ ﺧﻮن را رﻗ ﯿﻖ ﻧﻤﻮده واز ﻏﻠﻈﺖ و ﻟﺨﺘﻪ ﺷﺪن آن ﺟﻠﻮﮔ ﯿﺮي ﻣﯽ ﻧﻤﺎﯾﺪ؛ رگ ﻫﺎ را ﺷﻞ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ و ﻓﺸﺎرﺧﻮن را ﮐﺎﻫﺶ ﻣﯽ دﻫﺪ و ﺑﻪ ﻫﻤ ﯿﻦ ﺟﻬﺖ اﺳﺖ ﮐﻪ از ﺑﺮوز ﺳﮑﺘﻪ و ﺑﯿﻤﺎري ﻫﺎي ﻗﻠﺒﯽ ﭘﯿﺸﮕ ﯿﺮي ﻣﯽ ﻧﻤﺎﯾﺪ. ﮐﻠﺴﺘﺮول ﺧﻮن را ﭘﺎﯾﯿﻦ ﻣﯽ آورد؛ ﮐﺴﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ ﺑﯿﻤﺎري ﻫﺎﯾﯽ ﻧﻈ ﯿﺮ ﻣﺮض ﻗﻨﺪ )دﯾﺎﺑﺖ ( ﻣﺒﺘﻼ ﻫﺴﺘﻨﺪ، ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﻨﺪ ﺑﺎ ﻣﺼﺮف ﺳ ﯿﺮ ﭼﺮﺑﯽ ﺧﻮن ﺧﻮد را ﮐﺎﻫﺶ دﻫﻨﺪ . ﻣﺼﺮف ﺳﯿﺮ،ﺑﺪن را از اﺑﺘﻼ ﺑﻪ ﻋﻔﻮﻧﺘﻬﺎ و ﺑﯿﻤﺎري ﻫﺎي ﻗﺎرﭼﯽ و ﺑﺎﮐﺘﺮﯾﺎﯾﯽ ﺣﻔﻆ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ، ﭼﺮا ﮐﻪ ﺑﺴ ﯿﺎري از ﻣﻮﺟﻮدات ﻣﯿﮑﺮوﺳﮑﻮﭘ ﯽ ﺑﻪ ﺳﯿﺮﺣﺴﺎﺳﯿﺖ دارﻧﺪ . ﻫﻤﭽﻨ ﯿﻦ ﺳ ﯿﺮ ﺑﺪن را از اﺑﺘﻼ ﺑﻪ ﺳﺮﻃﺎن ﻫﺎ ﻧ ﯿﺰ ﻣﺼﻮن ﻣﯽ ﻧﻤﺎﯾﺪ؛ رﺷﺪ ﺳﺮﻃﺎن ﺳﯿﻨﻪ را ﺑﻪ ﺗﺄﺧ ﯿﺮ اﻧﺪاﺧﺘﻪ و ﺗﻌﺪاد ﺗﻮﻣﻮرﻫﺎي ﺳﺮﻃﺎﻧ ﯽ را ﮐﺎﻫﺶ ﻣﯽ دﻫﺪ .

از دﯾﮕﺮ ﻓﺎﯾﺪه ﻫﺎي ﺳ ﯿﺮ ﻣﯽ ﺗﻮان ﮐﺎﻫﺶ اﺣﺘﻤﺎل اﺑﺘﻼ ﺑﻪ ﺳﺮﻃﺎن ﻫﺎي ﻣﻌﺪه و ﺷﮑﻢ را ﻧ ﯿﺰ ﻧﺎم ﺑﺮد . ﺳﯿﺮ ﮔﯿﺎﻫﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﮔﺎم ﻫﺎي ﻣﺜﺒﺘﯽ در ﺟﻬﺖ ﺑﻬﺒﻮد ﺑﯿﻤﺎري ﻫﺎي ﻗﻠﺒﯽ و ﻋﺮوﻗﯽ ﺑﺮﻣﯽ دارد . ﺳﯿﺮرا ﺑﻪ ﺷ ﯿﻮه ﻫﺎي ﺑﺴ ﯿﺎري ﻣﯿﺘﻮان اﺳﺘﻔﺎده ﻧﻤﻮدﮐﻪ ﻫﺮﯾﮏ داراي ﻓﺎﯾﺪه ﻫﺎي ﺑﺴ ﯿﺎري اﺳﺖ ﮐﻪ ﻫ ﯿﭽﮕﺎه ازاﺛﺮات اوﻟ ﯿﻪ آن ﻧﻤﯽ ﮐﺎﻫﺪ . ﺧﻮاص ﺳ ﯿﺮ ﺑﺎ ﭘﺨﺘﻦ، ﺳﺮخ ﮐﺮدن،ﺗﺮﺷﯽ درﺳﺖ ﮐﺮدن از ﺑ ﯿﻦ ﻧﻤﯽ رود ﺑﻠﮑﻪ راه ﻫﺎي اﺳﺘﻔﺎده از آن را آﺳﺎن ﻣﯽ ﻧﻤﺎﯾﺪ. ﺑﻪ ﺗﺎزﮔﯽ در ﺳﯿﺴﺘﻢ درﻣﺎن ﻧ ﯿﺰ از ﻗﺮص ﻫﺎي ﺳ ﯿﺮ اﺳﺘﻔﺎده ﻣﯽ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ ﮐﻪ اﺛﺮات اﺳﺘﻔﺎده از آن ﭼﻨﺪ ﺑﺮاﺑﺮ اﺳﺘﻔﺎده از داروﻫﺎي ﺷ ﯿﻤﯿﺎﯾﯽ اﺳﺖ ، ﮔﺬﺷﺘﻪ از آن ﮐﻪ ﺿﺮرﻫﺎي داروﻫﺎي ﺷ ﯿﻤﯿﺎﯾﯽ را ﻧﯿﺰ ﻧﺪارد.

ﺳﺮﮐﻪ:

ﻣﯿﻮه درﻣﺎﻧﯽ ﺑﺎ ﺑﻬﺮه ﮔﯿﺮي از دﺳﺘﻮرﻫﺎي اﺳﻼﻣﯽ
طب سنتی ایرانی-اسلامی در ضربان زندگی

اﻣﯿﺮﻣﻮﻣﻨﺎن ،ﺣﻀﺮت ﻋﻠﯽ اﺑﻦ اﺑﯽ ﻃﺎﻟﺐ )ع( ﻣﯽ ﻓﺮﻣﺎﯾﺪ: ﺳﺮﮐﻪ ﺧﻮرﺷﺖ ﻧﯿﮑﻮﯾﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺻﻔﺮا را درﻫﻢ ﻣﯽ ﺷﮑﻨﺪ و ﻗﻠﺐ را زﻧﺪه ﻣﯽ ﮐﻨﺪ . اﻣﺎم ﺻﺎدق )ع( ﻣﯽ ﻓﺮﻣﺎﯾﺪ:  . ﻟﺜﻪ را ﻣﺤﮑﻢ، ﮐﺮم ﻣﻌﺪه را ﻧﺎﺑﻮد و ﻋﻘﻞ را ﺗﻘﻮﯾﺖ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ ، ﺳﺮﮐﻪ ﻗﻠﺐ را ﻧﻮراﻧﯽ ﺳﺮﮐﻪ از زﯾﺎد ﺷﺪن اوره و ﭼﺮﺑﯽ ﺧﻮن ﺟﻠﻮﮔ ﯿﺮي ﻣﯽ ﮐﻨﺪ . ﺳﺮﮐﻪ ﺗﺮﺷﺢ ﻫﺎي ﻣﻌﺪه را زﯾﺎد ﻣﯽ ﮐﻨﺪ ﺗﺎ ﻣﻮاد ﻏﺬاﯾﯽ ﺟﺬب ﺷﻮد . ﻫﻤﭽﻨ ﯿﻦ ﺳﺮﮐﻪ ، ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﺳﻠﻮل ﻫﺎي ﮐﺒﺪ را زﯾﺎد ﻣﯽ ﻧﻤﺎﯾﺪ ﺗﺎ ﺑﯿﻤﺎري ﻫﺎﯾﯽ ﭼﻮن ﺗﻠﺨﯽ دﻫﺎن ، ﺧﺴﺘﮕﯽ و اﺳﺘﻔﺮاغ دﻓﻊ ﺷﻮد . ﺳﺮﮐﻪ ﺑﻪ ﻫﻀﻢ ﻏﺬا ﮐﻤﮏ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ.

 

منبع:

کتاب ﻣﯿﻮه درﻣﺎﻧﯽ ﺑﺎ ﺑﻬﺮه ﮔﯿﺮي از دﺳﺘﻮرﻫﺎي اﺳﻼﻣﯽ(نویسنده:عذرا سادات حکیم)

ﻣﯿﻮه درﻣﺎﻧﯽ ﺑﺎ ﺑﻬﺮه ﮔﯿﺮي از دﺳﺘﻮرﻫﺎي اﺳﻼﻣﯽ(5)

آﻧﭽﻪ در اﯾﻦ ﮐﺘﺎب ﻣﯽ ﺧﻮاﻧﯿﺪ ﺑﻌﻀﯽ از ﺧﻮاص وﻓﺎﯾﺪه ﻫﺎ ي ﻣﻮﺟﻮد در ﻣ ﯿﻮه ﻫﺎ و ﺑﻌﻀﯽ ﺳﺒﺰﯾﺠﺎت ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ ﮐﻪ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﺧﻼﺻﻪ ﺑﯿﺎن ﺷﺪه است:

ﻣﯿﻮه درﻣﺎﻧﯽ ﺑﺎ ﺑﻬﺮه ﮔﯿﺮي از دﺳﺘﻮرﻫﺎي اﺳﻼﻣﯽ(5):
ﻣﯿﻮه درﻣﺎﻧﯽ ﺑﺎ ﺑﻬﺮه ﮔﯿﺮي از دﺳﺘﻮرﻫﺎي اﺳﻼﻣﯽ
طب سنتی ایرانی-اسلامی در ضربان زندگی

ﺧﺮما:

ﻣﯿﻮه درﻣﺎﻧﯽ ﺑﺎ ﺑﻬﺮه ﮔﯿﺮي از دﺳﺘﻮرﻫﺎي اﺳﻼﻣﯽ
طب سنتی ایرانی-اسلامی در ضربان زندگی

ﺧﺮﻣﺎ ﻣﯿﻮه اي ﮔﺮم اﺳﺖ . ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ اﮐﺮم )ص (درﺑﯿﺎن ﻓﺎﯾﺪه ﻫﺎي ﺧﺮﻣﺎ ﻣﯽ ﻓﺮﻣﺎﯾﺪ: در ﺧﺮﻣﺎ ﻧﻪ ﻓﺎﯾﺪه اﺳﺖ : از ﺷﯿﻄﺎن ﺟﻠﻮﮔ ﯿﺮي ﻣﯽ ﮐﻨﺪ، ﭘﺸﺖ را ﻗﻮي ﻣﯽ ﮐﻨﺪ، ﻗﻮه ﺑﺎه را زﯾﺎد ﻣﯽ ﮐﻨﺪ، ﺷﻨﻮاﯾﯽ و ﺑ ﯿﻨﺎﯾﯽ را ﻗﻮت ﻣﯽ ﺑﺨﺸﺪ، اﻧﺴﺎن را ﺑﻪ ﺧﺪا ﻧﺰدﯾﮏ و از ﺷﯿﻄﺎن دور ﻣﯽ ﻧﻤﺎﯾﺪ، ﻏﺬا را ﻫﻀﻢ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ ، دردﻫﺎ را ﻧﺎﺑﻮد و دﻫﺎن را ﺧﻮﺷﺒﻮ ﻣﯽ ﻧﻤﺎﯾﺪ. ﻫﻤﭽﻨ ﯿﻦ ﺣﻀﺮت در ﺟﺎي دﯾﮕﺮ ﻣﯽ ﻓﺮﻣﺎﯾﺪ: ﺧﺎﻧﻪ اي ﮐﻪ درآن ﺧﺮﻣﺎ ﻧﺒﺎﺷﺪ ، اﻫﻞ آن ﮔﺮﺳﻨﻪ اﻧﺪ . ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ اﮐﺮم )ص (ﺧﻄﺎب ﺑﻪ زن ﺣﺎﻣﻠﻪ ، در ﺑﯿﺎن ﻓﺎﯾﺪه ﺧﺮﻣﺎ ﻣﯽ ﻓﺮﻣﺎﯾﺪ: در ﻣﺎه آﺧﺮ ﺑﺎردار ي، ﺧﺮﻣﺎ ﺑﺨﻮرد ﺗﺎ ﮐﻮدﮐﺶ ﺑﺮدﺑﺎر و ﭘﺎﮐﯿﺰه ﺷﻮد .

ﺧﺮﻣﺎ ﺳﺮﺷﺎر از اﻧﺮژي و وﯾﺘﺎﻣﯿﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ از ﺟﻤﻠﻪ وﯾﺘﺎﻣ ﯿﻦ ﻫﺎي آن ﻣﯽ ﺗﻮان ﺑﻪ ﻣﻮارد زﯾﺮ اﺷﺎره ﮐﺮد , C,PP2,B1A,B. ﺧﺮﻣﺎ داراي اﻣﻼح ﺑﺴ ﯿﺎري اﺳﺖ ﮐﻪ از ﺟﻤﻠﻪ آﻧﻬﺎ ﻣﯽ ﺗﻮان ﺑﻪ ﻣﻮارد زﯾﺮ اﺷﺎره ﮐﺮد : آﻫﻦ ،ﭘﺘﺎﺳﯿﻢ ،ﻓﺴﻔﺮ، ﺳﺪﯾﻢ،ﮐﻠﺴﯿﻢ، ﻣﺲ،منیزیم ، ﮐﻠﺮ و ﮔﻮﮔﺮد . ﺧﺮﻣﺎ درﻣﺎن ﺑﺴﯿﺎري از ﺑﯿﻤﺎري ﻫﺎ اﺳﺖ ﮐﻪ در رواﯾﺖ ﻫﺎي ﺑﺴ ﯿﺎري ﺑﻪ ﻓﺎﯾﺪه ﻫﺎي ﺧﻮردن آن اﺷﺎره ﺷﺪه اﺳﺖ . ﺧﺮﻣﺎ اﺳﺘﺨﻮان ﻫﺎ را ﭘﺎﯾﺪار و ﻣﺤﮑﻢ ﻣﯽ ﻧﻤﺎﯾﺪ، ﺑﺎﻋﺚ ﺗﻘﻮﯾﺖ اﻋﺼﺎب ﺷﺪه و ﺧﺴﺘﮕﯽ را ﺑﺮﻃﺮف ﻣﯽ ﻧﻤﺎﯾﺪ، ﻗﻮه ﺑ ﯿﻨﺎﯾﯽ و ﺷﻨﻮاﯾﯽ را ﻗﻮت ﺑﺨﺸﯿﺪه، زﺧﻢ ﻣﻌﺪه را درﻣﺎن ﻣﯽ ﻧﻤﺎﯾﺪ، ﮔﺮﺳﻨﻪ را ﺳ ﯿﺮ و ﺳﺮﻣﺎ را ﺑﺮﻃﺮف ﻣﯽ ﻧﻤﺎﯾﺪ. ﻫﻤﭽﻨ ﯿﻦ زﮐﺎم را درﻣﺎن و اﺷﺘﻬﺎ را ﺗﺤﺮﯾﮏ ﻣﯽ ﻧﻤﺎﯾﺪ. ﺧﺮﻣﺎ ﻣﯿﻮه اي اﺳﺖ ﮐﻪ از ﻓﻠﺞ اﻃﻔﺎل، ﺳﺮﻃﺎن ﮔﻠﻮدرد و ﺑﯿﻤﺎري ﻫﺎي رﯾﻮي ﺟﻠﻮﮔ ﯿﺮي ﻣﯽ ﮐﻨﺪ . ﻣﻨﯿﺰﯾﻢ را ﺑﺮاي ﻣﻐﺰ ﺳﺎﻟﻤﻨﺪان ﺟﺬب ﻣﯽ ﮐﻨﺪ، ﻗﻮه ﺑﺎه را ﺗﻘﻮﯾﺖ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ، ﻫﻀﻢ و ﺟﺬب ﻏﺬا را آﺳﺎن ﻣﯽ ﻧﻤﺎﯾﺪ، ﺧﻮن را ﺗﺼﻔ ﯿﻪ ﻣ ﯽ ﮐﻨﺪ .ﻋﻼوه ﺑﺮآن ﮐﻪ از ﺟﻤﻊ ﺷﺪن ﭼﺮﺑﯽ ﺟﻠﻮﮔ ﯿﺮي ﻣﯽ ﮐﻨﺪ ،ﺣﺮارت ﻻزم ﺑﺪن را ﻧ ﯿﺰ ﺗﺄﻣ ﯿﻦ ﻣﯽ ﻧﻤﺎﯾﺪ.

ﺧﺮﻣﺎﻟﻮ:

ﻣﯿﻮه درﻣﺎﻧﯽ ﺑﺎ ﺑﻬﺮه ﮔﯿﺮي از دﺳﺘﻮرﻫﺎي اﺳﻼﻣﯽ
طب سنتی ایرانی-اسلامی در ضربان زندگی

ﺧﺮﻣﺎﻟﻮ ﺳﺮﺷﺎر از وﯾﺘﺎﻣ ﯿﻦ ﻫﺎ يC3,B2,B1A,B می باشد. از ﻣﻮاد ﻣﻌﺪﻧﯽ ﻣﻮﺟﻮد در ﺧﺮﻣﺎﻟﻮ ﻣﯽ ﺗﻮان ﺑﻪ ﻣﻮارد زﯾﺮ اﺷﺎره ﮐﺮد : آﻫﻦ ،ﭘﺘﺎﺳﯿﻢ ، ﻓﺴﻔﺮ، ﻣﻨﯿﺰﯾﻢ،ﮐﻠﺴﯿﻢ ، ﮔﻮﮔﺮد . از ﺟﻤﻠﻪ ﻓﺎﯾﺪه ﻫﺎي ﺧﺮﻣﺎﻟﻮ اﯾﻦ ﻣﻮارد اﺳﺖ:

ﺧﺮﻣﺎﻟﻮ اﺷﺘﻬﺎآور اﺳﺖ وﺑﺮاي رﺷﺪ ﮐﻮدﮐﺎن ﺑﺴ ﯿﺎر ﻣﻔ ﯿﺪ اﺳﺖ .ﻫﻤﭽﻨ ﯿﻦ ﻧﻪ ﺗﻨﻬﺎ ﺧﻮن ﺳﺎز اﺳﺖ ﺑﻠﮑﻪ ﭼﺮﺑﯽ ﺧﻮن را از ﺑ ﯿﻦ ﻣﯽ ﺑﺮد وﻗﻨﺪ آن ﺑﺮاي ﺑﯿﻤﺎران دﯾﺎﺑﺘﯽ ﺿﺮري ﻧﺪارد؛ ﻫﻢ زود ﻫﻀﻢ ﺑﻮده و ﻫﻢ ﻣﻌﺪه را ﺗﻘﻮﯾﺖ ﻣ ﯽ ﻧﻤﺎﯾﺪ. ﺑﺮاي درﻣﺎن آﻓﺖ ﻫﺎي دﻫﺎن، ﮔﻠﻮ درد، ﻧﻘﺮس ، ﺑﯿﻤﺎري ﻫﺎي ﮐﺒﺪ و ﮐﻠ ﯿﻪ ﻧﯿﺰ ﻣﯽ ﺗﻮان از اﯾﻦ ﻣﯿﻮه ارزش ﻣﻨﺪ اﺳﺘﻔﺎده ﮐﺮد .از آب ﺧﺮﻣﺎﻟﻮ ﻧ ﯿﺰ ﻣﯽ ﺗﻮان ﺑﺮاي درﻣﺎن زﺧﻢ ﻫﺎ اﺳﺘﻔﺎده ﮐﺮد.

ﺿﺮرﻫﺎي ﺧﺮﻣﺎﻟﻮ:

زﯾﺎده روي در ﺧﻮردن ﺧﺮﻣﺎﻟﻮ ﺳﺒﺐ اﺑﺘﻼ ﺑﻪ ﯾﺒﻮﺳﺖ ﻣﯽ ﺷﻮد، ﭼﺮا ﮐﻪ ﺧﺮﻣﺎﻟﻮ ﻣﻘﺪار ﮐﻤﯽ ﺗﺎﻧﻦ دارد.

ﺧﯿﺎر:

ﻣﯿﻮه درﻣﺎﻧﯽ ﺑﺎ ﺑﻬﺮه ﮔﯿﺮي از دﺳﺘﻮرﻫﺎي اﺳﻼﻣﯽ
طب سنتی ایرانی-اسلامی در ضربان زندگی

ﺧﯿﺎر از ﻣﯿﻮه ﻫﺎي ﺳﺮد اﺳﺖ . ﺧﯿﺎر داراي ﺑﺴﯿﺎري از وﯾﺘﺎﻣﯿﻦ ﻫﺎ ازﺟﻤﻠﻪ آ،ب وث اﺳﺖ  . ﺧﯿﺎر داراي اﻣﻼح ﻣﻌﺪﻧﯽ ﺑﺴﯿﺎري اﺳﺖ ﮐﻪ از ﺟﻤﻠﻪ آﻧﻬﺎ ﻣﯽ ﺗﻮان ﺑﻪ ﻣﻮارد زﯾﺮ اﺷﺎره ﮐﺮد : آﻫﮏ،ﭘﺘﺎﺳﯿﻢ،ﺳﺪﯾﻢ، ﻣﻨﮕﻨﺰ،ﮐﻠﺮ ، ﮐﻠﺴ ﯿﻢ و ﮔﻮﮔﺮد . روﻏﻦ داﻧﻪ ﺧﯿﺎر، داراي اﺳ ﯿﺪ ﻫﺎي ﭼﺮب اﺷﺒﺎع ﺷﺪه واﺷﺒﺎع ﻧﺸﺪه اﺳﺖ  . از ﻓﻮاﯾﺪ درﻣﺎﻧﯽ آن ﻣﯽ ﺗﻮان ﺑﻪ ﻣﻮارد زﯾﺮ اﺷﺎره ﮐﺮد : از آن ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﺗﺼﻔ ﯿﻪ ﮐﻨﻨﺪه ﺧﻮن ﻧﺎم ﻣﯽ ﺑﺮﻧﺪ . ﺣﻞ ﮐﻨﻨﺪه اﺳ ﯿﺪ اورﯾﮏ اﺳﺖ . اﺛﺮ آرام ﮐﻨﻨﺪﮔﯽ و ﺧﻮاب آوري را ﺑﻪ ﻫﻤﺮاه دارد . آب ﺧ ﯿﺎر ﺑﺮاي درﻣﺎن ﯾﺮﻗﺎن ﺑﺴﯿﺎر ﻣﻔﯿﺪ اﺳﺖ .
ﺧﯿﺎر ﻧﺎزك و ﻧﺎرس ﺑﺮاي ﻣﺒﺘﻼﯾﺎن ﺑﻪ ﻣﺮض ﻗﻨﺪ ﻣﻔﯿﺪ اﺳﺖ و ﺑﻌﻀﯽ از ﺗﺐ ﻫﺎ را درﻣﺎن ﻣﯽ ﮐﻨﺪ . ﺧﻮردن ﺧﯿﺎر ، ﻃﺮاوت وﺳﻼﻣﺘﯽ را ﺑﺮاي ﭘﻮﺳﺖ ﺑﻪ ارﻣﻐﺎن ﻣﯽ آورد . اﻧﻮاع ﺧﯿﺎرﻫﺎ ﺑﺮاي درﻣﺎن ﺑﯿﻤﺎري ﻫﺎﯾﯽ از ﺟﻤﻠﻪ ﺻﻔﺮا، اﻟﺘﻬﺎب ، دﻓﻊ ﺳﻨﮓ ﻣﺜﺎﻧﻪ، ﺣﺮارت ﻫﺎي داﺧﻠﯽ و ﻓﺸﺎر ﺧﻮن ﻣﻔﯿﺪ اﺳﺖ . ﭘﻮﺳﺖ ﺧﯿﺎر، داراي ﻣﻘﺪار ﻓﺮاواﻧﯽ ﮐﻠﺮوﻓ ﯿﻞ و وﯾﺘﺎﻣﯿﻦ ث اﺳﺖ ﮐﻪ ﻫﻢ ﺧﻮن ﺳﺎز اﺳﺖ و ﻫﻢ ﻣﻮﺟﺐ ﺗﻘﻮﯾﺖ ﻋﻀﻠﻪ ﻗﻠﺐ ﻣﯽ ﺷﻮد . ﺗﺨﻢ ﺧﯿﺎر، ﺑﺮﻃﺮف ﮐﻨﻨﺪه ﺻﻔﺮا و درﻣﺎن ﺗﺐ ﻫﺎي ﮔﺮم اﺳﺖ . اﯾﻦ ﻣﯿﻮه ﺑﺎ ارزش ﺑﻪ ﮐﺴﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﻣﻌﺪه ﻫﺎي ﺿﻌ ﯿﻔﯽ دارﻧﺪ زﯾﺎد ﺗﻮﺻ ﯿﻪ ﻧﻤﯽ ﺷﻮد .
ﺿﺮرﻫﺎ  ﺧﯿﺎر ﻫﻨﮕﺎﻣﯽ ﮐﻪ ﮐﺎﻣﻼً رﺳﯿﺪه ﺷﻮد، ﻣﺰه ﺗﺮﺷﯽ ﺑﻪ ﺧﻮد ﻣﯽ ﮔﯿﺮد ﮐﻪ ﺗﺮس را در اﻧﺴﺎن زﻧﺪه ﻣﯽ ﮐﻨﺪ .

رﯾﺤﺎن:

ﻣﯿﻮه درﻣﺎﻧﯽ ﺑﺎ ﺑﻬﺮه ﮔﯿﺮي از دﺳﺘﻮرﻫﺎي اﺳﻼﻣﯽ
طب سنتی ایرانی-اسلامی در ضربان زندگی

رﯾﺤﺎن از ﺟﻤﻠﻪ ﺳﺒﺰي ﻫﺎي ﭘﺮﻃﺮف دار اﺳﺖ ﮐﻪ در ﻣﯿﺎن ﺳﺒﺰي ﻫﺎي ﺧﻮردن ﺣﺮف اول را ﻣﯽ زﻧﺪ.رﯾﺤﺎن ﻏﺬا را ﮔﻮارا و اﺷﺘﻬﺎ را اﻓﺰاﯾﺶ ﻣﯽ دﻫﺪ . رﯾﺤﺎن ﺑﺮاي درﻣﺎن ﺳﺮﮔﯿﺠﻪ، ﺳﺮﻓﻪ و ﺳ ﯿﺎه ﺳﺮﻓﻪ ﻣﻔ ﯿﺪ اﺳﺖ . ﻫﻤﭽﻨ ﯿﻦ در اﻓﺰاﯾﺶ ﺷ ﯿﺮ زﻧﺎن ﻧ ﯿﺰ ﻧﻘﺶ ﺑﺴﺰاﯾﯽ دارد . ﺧﻮردن رﯾﺤﺎن اﻧﺴﺎن را از اﺑﺘﻼ ﺑﻪ ﺑﯿﻤﺎري ﺟﺬام اﯾﻤﻦ ﻣﯽ ﻧﻤﺎﯾﺪ. ﺑﻮﺋ ﯿﻦ ﺑﻮي رﯾﺤﺎن ﻟﻪ ﮐﺮده ﺑﺮاي رﻓﻊ ﺳﺮدرد ﻣﻔ ﯿﺪ اﺳﺖ . دم ﮐﺮده ﺷ ﯿﺮﯾﻦ آن ﺑﻌﺪ از ﻫﺮ ﻏﺬا ، ﺳﺮدردﻫﺎي ﻣﯿﮕﺮﻧﯽ و ﻋﺼﺒﯽ را درﻣﺎن ﻣﯽ ﻧﻤﺎﯾﺪ. ﻫﻤﭽﻨ ﯿﻦ ﺑﺮاي درﻣﺎن ﻗﻠﻨﺞ و رﻓﻊ اﺳﻬﺎل ﻧ ﯿﺰ ﺑﺴ ﯿﺎر ﻣﻔ ﯿﺪ اﺳﺖ . دم ﮐﺮده ﺳﺮد آن ﺗﺐ را ﻗﻄﻊ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ و داروﯾﯽ ﻣﻮﺛﺮ ﺑﺮاي درﻣﺎن ﮔﺮﯾﭗ اﺳﺖ .از دﯾﮕﺮ ﺧﻮاص رﯾﺤﺎن دور ﮐﺮدن ﺣﺸﺮات اﺳﺖ ﺑﻪ اﯾﻦ ﻣﻌﻨﯽ ﮐﻪ اﮔﺮ ﮔﻠﺪان رﯾﺤﺎن را ﺟﻠﻮي درب و ﯾﺎ ﭘﻨﺠﺮه ﺑﮕﺬارﯾﺪ ﺣﺸﺮات را ﻓﺮاري ﻣﯽ دﻫﺪ .

رﯾﻮاس:

ﻣﯿﻮه درﻣﺎﻧﯽ ﺑﺎ ﺑﻬﺮه ﮔﯿﺮي از دﺳﺘﻮرﻫﺎي اﺳﻼﻣﯽ
طب سنتی ایرانی-اسلامی در ضربان زندگی

رﯾﻮاس داراي ﻃﺒﯿﻌﺘﯽ ﺳﺮد اﺳﺖ . اﺷﺎره ﻧﻤﻮد .ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ رﯾﻮاس داراي اﻣﻼح ﻣﻌﺪﻧﯽ ﭘﺘﺎﺳﯿﻢ، ﺳﺪﯾﻢ و A ,C از ﺟﻤﻠﻪ وﯾﺘﺎﻣ ﯿﻦ ﻫﺎي رﯾﻮاس ﻣﯽ ﺗﻮان ﺑﻪ وﯾﺘﺎﻣﯿﻦ ﻫﺎ ي ﮐﻠﺴ ﯿﻢ ﻧﯿﺰ ﻫﺴﺖ . از ﺟﻤﻠﻪ ﻓﺎﯾﺪه ﻫﺎي درﻣﺎﻧﯽ رﯾﻮاس ﻣﯽ ﺗﻮان ﺑﻪ ﻣﻮارد زﯾﺮ اﺷﺎره ﻧﻤﻮد:

ﺣﻔﺮه دﻫﺎن را ﭘﺎك ﻣﯽ ﮐﻨﺪ و آن را ﺑﺮاي ﭼﺸﯿﺪن ﻏﺬاي ﺑﻌﺪي آﻣﺎده ﻣﯽ ﻧﻤﺎﯾﺪ. اﺷﺘﻬﺎ را ﺗﺤﺮﯾﮏ ﻧﻤﻮده و ﺑﺮاي ﺗﻘﻮﯾﺖ ﻣﻌﺪه و ﮐﺒﺪ ﻣﻔ ﯿﺪ اﺳﺖ . ﻗﻠﺐ و اﻋﺼﺎب را ﺗﻘﻮﯾﺖ ﻣﯽ ﻧﻤﺎﯾﺪ. ﺑﺮاي ﺑﯿﻤﺎر ﺗﺐ دار ﻣﻔﯿﺪ اﺳﺖ . ﯾﺮﻗﺎن، ﺳﺴﺘﯽ و وﺳﻮاس را درﻣﺎن ﻣﯽ ﻧﻤﺎﯾﺪ، ﺻﻔﺮا و ﺣﺼﺒﻪ را از ﺑﯿﻦ ﻣﯽ ﺑﺮد .ﻗﺎﺑﺾ اﺳﺖ ودل ﺑﻪ ﻫﻢ ﺧﻮردﮔﯽ را درﻣﺎن ﻣﯽ ﻧﻤﺎﯾﺪ. ﻋﻤﻠﮑﺮد روده ﻫﺎ را ﺗﻨﻈ ﯿﻢ ﮐﺮده، ﯾﺒﻮﺳﺖ و ﺑﻮاﺳ ﯿﺮ را درﻣﺎن ﻣﯽ ﻧﻤﺎﯾﺪ. ﻋﻤﻠﮑﺮد دﺳﺘﮕﺎه ﮔﻮارش را ﻓﻌﺎل ﮐﺮده و ﺧﻮن رﯾﺰي ﻣﻌﺪه و روده رادرﻣﺎن ﻣﯽ ﻧﻤﺎﯾﺪ؛ اﺧﺘﻼﻻت ﻗﺎﻋﺪﮔﯽ را از ﺑﯿﻦ ﻣﯽ ﺑﺮد . ورم ﭼﺸﻢ ، ﺳﻮﺧﺘﮕﯽ و زﺧﻢ ﻫﺎي ﭼﺮﮐﯽ ﺳﻄﺤﯽ را درﻣﺎن ﻣﯽ ﻧﻤﺎﯾﺪ.

ﺟﺮاﺣﺖ ﻫﺎي ﻧﺎﺷﯽ از ﺿﺮﺑﻪ ﻫﺎ وﺻﺪﻣﺎت ﺟﺴﻤﺎﻧﯽ را ﺗﺴﮑﯿﻦ ﻣﯽ دﻫﺪ . ﻣﻮﺟﺐ ﺗﺮﺷﺢ ﻣﻌﺪه و ﮐﺒﺪ ﻣﯽ ﺷﻮد و ﮐﺮم را از ﺑﯿﻦ ﻣﯽ ﺑﺮد. ﺳﺒﺐ ﺟﺬب ﭼﺮﺑﯽ از روده ﻣﯽ ﺷﻮد .

ﺿﺮرﻫﺎ:

رﯾﻮاس ﺑﺮاي ﮐﺴﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ ﺑﯿﻤﺎري ﻫﺎي ﺳﻨﮓ ﮐﻠﯿﻪ و ﻣﺜﺎﻧﻪ ﻣﺒﺘﻼ ﻫﺴﺘﻨﺪ، ﺧﻄﺮﻧﺎك اﺳﺖ . ﺷﯿﺮ ﻣﺎدراﻧﯽ ﮐﻪ رﯾﻮاس ﻣﯽ ﺧﻮرﻧﺪ، در ﮐﻮدﮐﺎن ﻣﻨﺠﺮ ﺑﻪ اﺳﻬﺎل ﻣﯽ ﺷﻮد.

 

منبع:

کتاب ﻣﯿﻮه درﻣﺎﻧﯽ ﺑﺎ ﺑﻬﺮه ﮔﯿﺮي از دﺳﺘﻮرﻫﺎي اﺳﻼﻣﯽ(نویسنده:عذرا سادات حکیم)