ﻣﯿﻮه درﻣﺎنی ﺑﺎ ﺑﻬﺮه ﮔﯿﺮی از دﺳﺘﻮرﻫﺎی اﺳﻼمی – قسمت دوم

در قسمت قبل مقدمه ای از میوه درمانی را برایتان گفتیم. حال در این مقاله می خواهیم شرح مفصلی درباره درمان بیماری ها با میوه برایتان ارائه دهیم.

درمان بیماری ها با میوه

درمان بیماری ها با میوه – آﻟﺒﺎﻟﻮ :

آلبالو

آﻟﺒﺎﻟﻮ داراي ﻃﺒﯿﻌﺘﯽ ﺳﺮد اﺳﺖ و دارای ویتامین های A,C,E می باشد. آﻟﺒﺎﻟﻮ داراي اﻣﻼﺣﯽ ﻣﻌﺪﻧﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ از ﺟﻤﻠﻪ آﻧﻬﺎ ﻣﯽ ﺗﻮان ﺑﻪ ﭘﺘﺎﺳﯿﻢ و آﻫﻦ، ﺳﺪﯾﻢ، روي، ﻣﺲ وﻣﻨﯿﺰﯾﻢ اﺷﺎره ﮐﺮد .

آﻟﺒﺎﻟﻮ اﻋﺼﺎب را آرام ، اﺷﺘﻬﺎ را اﻓﺰاﯾﺶ و درﻣﺎن ﻻﻏﺮي اﺳﺖ . ﺗﺸﻨﮕﯽ را ﺑﺮﻃﺮف و ﺧﺎرش ﭘﻮﺳﺘﯽ را از ﺑﯿﻦ ﻣﯽ ﺑﺮد. ﺑﯿﻤﺎري ﻫﺎي ﻗﻠﺒﯽ، ﻏﻠﻈﺖ و ﻓﺸﺎرﺧﻮن را ﮐﺎﻫﺶ ﻣﯽ دﻫد. در ﭘﯿﺸﮕﯿﺮي و درﻣﺎن ﭘﻮﺳﯿﺪﮔﯽ دﻧﺪان ﻣﻮﺛﺮ اﺳﺖ. ﮐﻠﺴﺘﺮول را ﮐﺎﻫﺶ ،ﮐﻢ ﺧﻮاﺑﯽ را درﻣﺎن و از وارﯾﺲ رگ ﻫﺎ ﭘﯿﺸﮕﯿﺮي ﻣﯽ ﮐﻨﺪ.

ﻗﺎﺑﺾ اﺳﺖ واﺳﻬﺎل را از ﺑﯿﻦ ﻣﯽ ﺑﺮد . ﺻﻔﺮا و ﺳﻨﮓ ﮐﻠﯿﻪ را از ﺑﯿﻦ ﻣﯽ ﺑﺮد . ﺑﺮاي ﮐﺴﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﭼﺮﺑﯽ و ﻣﺰاج ﮔﺮﻣﯽ دارﻧﺪ، ﻣﻔﯿﺪ اﺳﺖ . آﻟﺒﺎﻟﻮ، وزن را ﮐﺎﻫﺶ ﻣﯽ دﻫﺪ و ﮐﺴﺎﻧﯽ ﮐﻪ اﻓﺰاﯾﺶ وزن دارﻧﺪ ﺑﺮاي ﮐﺎﻫﺶ وزن ، ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﻨﺪ آﻟﺒﺎﻟﻮ ﺑﺨﻮرﻧﺪ . آﻟﺒﺎﻟﻮ ﻗﺪرت ﺑﺎروري ﻣﺮدﻫﺎ را اﻓﺰاﯾﺶ ﻣﯽ دﻫﺪ. ﺳﺮدرد ودرد ﻣﻔﺎﺻﻞ را ﮐﺎﻫﺶ ﻣﯽ دﻫﺪ.

در درﻣﺎن ﻧﻘﺮس، روﻣﺎﺗﯿﺴﻢ و اﻟﺘﻬﺎب ورم ﻣﻌﺪه ﺑﺴﯿﺎر ﻣﻔﯿﺪ اﺳﺖ . ﻧﺎرﺳﺎﯾﯽ ﻫﺎي ﮐﺒﺪ، ﺳﻮء ﻫﺎﺿﻤﻪ و ﺣﺎﻟﺖ ﺗﻬﻮع را درﻣﺎن ﻣﯽ ﮐﻨﺪ . آﻟﺒﺎﻟﻮ ﻧﻪ ﺗﻨﻬﺎ ﻧﯿﺮو ﺑﺨﺶ اﺳﺖ ﺑﻠﮑﻪ ﺧﻮن ﺳﺎز ﻧﯿﺴﺖ ﻫﺴﺖ و ﮐﻢ ﺧﻮﻧﯽ را ﻧﯿﺰ درﻣﺎن ﻣﯽ ﻧﻤﺎﯾﺪ. آﻟﺒﺎﻟﻮ ﺿﺪ ﻋﻔﻮﻧﯽ ﮐﻨﻨﺪه روده اﺳﺖ و ورم ﻣﻌﺪه را ﮐﺎﻫﺶ ﻣﯽ دﻫﺪ .

آﻟﺒﺎﻟﻮ ﻧﻪ ﺗﻨﻬﺎ ﭼﺮﺑﯽ ﺧﻮن را ﭘﺎﯾﯿﻦ ﻣﯽ آورد، ﺑﻠﮑﻪ ﻗﻨﺪ ﺧﻮن را ﻧﯿﺰ ﮐﺎﻫﺶ ﻣﯽ دﻫﺪ؛ ﭘﺲ ﮐﺴﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﺑﯿﻤﺎري ﻫﺎي ﻧﻈﯿﺮ دﯾﺎﺑﺖ دارﻧﺪاز اﯾﻦ ﺟﻬﺖ ﺑﺎ ﺧﯿﺎﻟﯽ راﺣﺖ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﻨﺪ آﻟﺒﺎﻟﻮ ﺑﺨﻮرﻧﺪ . همچنین آﻟﺒﺎﻟﻮ ادرارآور اﺳﺖ وﺑﺮاي درﻣﺎن ورم ﮐﻠﯿﻪ ﻣﻔﯿﺪ اﺳﺖ .

درمان بیماری ها با میوه – آﻟﻮ :

آلو

آﻟﻮ داراي ﻃﺒﯿﻌﯽ ﺳﺮداﺳﺖ.  از ﺟﻤﻠﻪ وﯾﺘﺎﻣ ﯿﻦ ﻫﺎي آﻟﻮ ﻣﯽ ﺗﻮان A,C اشاره کرد. آﻟﻮ ﺷﺎﻣﻞ ﺑﻌﻀﯽ از ﻣﻮاد ﻣﻌﺪﻧﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ از ﺟﻤﻠﻪ آﻧﻬﺎ ﻣﯽ ﺗﻮان ﺑﻪ : آﻫﻦ،ﭘﺘﺎﺳﯿﻢ ،ﺳﺪﯾﻢ، ﻓﺴﻔﺮ، ﻣﻨﯿﺰﯾﻢ، ﮐﻠﺴﯿﻢ و ﮐﺮﺑﻮﻫﯿﺪرات اﺷﺎره ﮐﺮد . آﻟﻮ داراي ﻓﺎﯾﺪه ﻫﺎي داروﯾﯽ ﺑﺴﯿﺎر اﺳﺖ ﮐﻪ از ﺟﻤﻠﻪ آﻧﻬﺎ ﻣﯽ ﺗﻮان ﺑﻪ ﻣﻮارد زﯾﺮ اﺷﺎره ﮐﺮد :

آﻟﻮ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﻫﺎي ذﻫﻨﯽ را ﺗﻘﻮﯾﺖ و ﻓﮑﺮ را ﺑﺎز ﻣﯽ ﻧﻤﺎﯾﺪ.
ﻓﺸﺎرﺧﻮن را ﺗﻨﻈﯿﻢ ، ﻗﻨﺪﺧﻮن را ﮐﻨﺘﺮل،ﮐﻢ ﺧﻮﻧﯽ را درﻣﺎن وﺿﻌﻒ، ﻧﺎﺗﻮاﻧﯽ و ﺧﺴﺘﮕﯽ ﺟﺴﻤﯽ را از ﺑﯿﻦ ﻣﯽ ﺑﺮد .
آﻟﻮ ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﭼﺮﺑﯽ را ﻧﯿﺰ ﮐﺎﻫﺶ ﻣﯽ دﻫﺪ .
ﭘﯿﺸﮕ ﯿﺮي ازﺑﯿﻤﺎري ﻫﺎي ﻗﻠﺒﯽ، ﻋﺮوﻗﯽ ، ﮔﻮارﺷﯽ و ﺳﺮﻃﺎن راﺑﻪ ﻋﻬﺪه دارد .
دﺳﺘﮕﺎه ﻫﺎﺿﻤﻪ را ﺗﻨﻈﯿﻢ و ﺗﻘﻮﯾﺖ ﻧﻤﻮده و ﺗﻬﻮع را از ﺑﯿﻦ ﻣﯽ ﺑﺮد .
اﻧﮕﻞ ﻫﺎي ﻣﻌﺪه و ﺳﻢ ﻫﺎي دﺳﺘﮕﺎه ﮔﻮارش را از ﺑﯿﻦ ﻣﯽ ﺑﺮد.
آﻟﻮ ﻧﻪ ﺗﻨﻬﺎ ﺿﺪ ﻋﻔﻮﻧﯽ ﮐﻨﻨﺪه اﺳﺖ، ﺑﻠﮑﻪ ﺗﺐ ﻫﺎي روده اي و ﺳﻮء ﻫﺎﺿﻤﻪ را ﻧﯿﺰ درﻣﺎن ﻣﯽ ﻧﻤﺎﯾﺪ.
آﻟﻮ در درﻣﺎن ﺑﯿﻤﺎري ﻫﺎﯾﯽ ﭼﻮن ﺑﻮاﺳﯿﺮ، ﺗﺼﻠﺐ ﺷﺮاﯾﯿﻦ، روﻣﺎﺗﯿﺴﻢ، ﺳﺮ درد، ﯾﺒﻮﺳﺖ و ﻧﻘﺮس ﻧﻘﺶ ﺑﺴﺰاﯾﯽ دارد .
آﻟﻮي ﺳﯿﺎه ،ﺣﺮارت دروﻧﯽ ﺑﺪن را ﮐﺎﻫﺶ داده و ﺧﺎرش ﺑﺪن را از ﺑﯿﻦ ﻣﯽ ﺑﺮد.

درمان بیماری ها با میوه – آﻧﺎﻧﺎس :

آناناس آﻧﺎﻧﺎس داراي وﯾﺘﺎﻣﯿﻦ ﻫﺎي C6,B2,B1A,B و ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ داراي ﺑﺴﯿﺎري از اﻣﻼح ﻣﻔﯿﺪ ﺑﺪن اﺳﺖ ﮐﻪ از ﺟﻤﻠﻪ آﻧﻬﺎ ﻣﯽ ﺗﻮان ﺑﻪ ﻣﻮارد زﯾﺮ اﺷﺎره ﮐﺮد :
آﻫﻦ،ﭘﺘﺎﺳﯿﻢ ،ﺳﺪﯾﻢ، ﻓﺴﻔﺮ، ﮐﻠﺴﯿﻢ، ﻣﻨﯿﺰﯾﻢ و ﻣﻨﮕﻨﺰ .
از ﻓﺎﯾﺪه ﻫﺎي ﻗﺎﺑﻞ ذﮐﺮ آﻧﺎﻧﺎس ﻣﯽ ﺗﻮان ﺑﻪ ﻣﻮارد زﯾﺮ اﺷﺎره ﮐﺮد :
اﻧﺮژي ﺑﺴﯿﺎري را ﺑﺮاي ﺑﺪن ﺗﺄﻣﯿﻦ ﻣﯽ ﻧﻤﺎﯾﺪ.
اﺳﺘﺨﻮان را ﻣﺤﮑﻢ، ﺳﻠﻮل ﻫﺎي ﺳﺮﻃﺎﻧﯽ را ﻧﺎﺑﻮد، ﻏﺬا را ﻫﻀﻢ و در اﻧﻌﻘﺎد ﺧﻮن ﺗﺄﺛﯿﺮ ﺑﻪ ﺳﺰاﯾﯽ دارد.
ﺳﯿﺴﺘﻢ اﯾﻤﻨﯽ ﺑﺪن را ﺗﻘﻮﯾﺖ، ﻣﺴﻤﻮﻣﯿﺖ را از ﺑﯿﻦ ﺑﺮده واﻟﺘﻬﺎب را ﻧﺎﺑﻮد ﻣﯽ ﻧﻤﺎﯾﺪ.
از ﺗﻮﻣﻮرﻫﺎي رﯾﻪ، روده، ﺳﯿﻨﻪ و ﺗﺨﻤﺪان ﭘﯿﺸﮕﯿﺮي ﻣﯽ ﻧﻤﺎﯾﺪ.
ﭼﺸﻢ را در ﺑﺮاﺑﺮ از ﺑ ﯿﻦ رﻓﺘﻦ ﺑﯿﻨﺎﯾﯽ ، ﺑﯿﻤﻪ ﻣﯽ ﻧﻤﺎﯾﺪ.

درمان بیماری ها با میوه – اﺳﻔﻨﺎج :

اسفناج

ﺑﻬﺘﺮﯾﻦ ﻓﺼﻞ ﺑﺮاي ﺗﻬ ﯿﻪ اﺳﻔﻨﺎج ﭘﺎﯾﯿﺰ اﺳﺖ .ﻫﺮ ﭼﻨﺪ در ﻓﺼﻞ ﻫﺎي دﯾﮕﺮ ﺳﺎل ﻧﯿﺰ در دﺳﺘﺮس اﺳﺖ. اﺳﻔﻨﺎج وﯾﺘﺎﻣﯿﻦ ﻫﺎي ﺑﺴﯿﺎري ﮐﻪ از ﺟﻤﻠﻪ آﻧﻬﺎ A.C.E.K است را در خود جای داده است. از ﻣﻮاد ﻣﻌﺪﻧﯽ اﺳﻔﻨﺎج ﻧﯿﺰ ﻣﯽ ﺗﻮان ﺑﻪ آﻫﻦ،ﮐﻠﺴﯿﻢ و ﻣﻨﯿﺰﯾﻢ اﺷﺎره ﮐﺮد.

اﺳﻔﻨﺎج از ﺳﺒﺰي ﻫﺎﯾﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻓﺎﯾﺪه ﻫﺎي درﻣﺎﻧﯽ ﺑﺴﯿﺎري دارد ﮐﻪ از ﺟﻤﻠﻪ آﻧﻬﺎ ﻣﯽ ﺗﻮان ﺑﻪ ﻣﻮارد زﯾﺮ اﺷﺎره ﮐﺮد : اﺳﻔﻨﺎج در اﺳﺘﺤﮑﺎم اﺳﺘﺨﻮان ﻫﺎ ﻧﻘﺶ ﺑﺴﺰاﯾﯽ دارد و آﻧﻬﺎ را از ﭘﻮﮐﯽ ﺣﻔﻆ ﻣﯽ ﻧﻤﺎﯾﺪ. اﺳﻔﻨﺎج ﻗﺪرت ﺑﯿﻨﺎﯾﯽ را ﺗﻘﻮﯾﺖ ﮐﺮده و از ﺑﺮوز ﺑﯿﻤﺎري ﻫﺎي ﭼﺸﻤﯽ ﻣﺎﻧﻨﺪ آب ﻣﺮوارﯾﺪ ﺟﻠﻮﮔﯿﺮي ﻣﯽ ﻧﻤﺎﯾﺪ. از اﮐﺴﯿﺪه ﺷﺪن ﮐﻠﺴﺘﺮول ﺧﻮن ﺟﻠﻮﮔﯿﺮي ﻣﯽ ﮐﻨﺪ ﮐﻪ در ﻧﺘﯿﺠﻪ از ﺑﺴﺘﻪ ﺷﺪن رگ ﻫﺎ، ﺣﻤﻠﻪ ﻗﻠﺒﯽ ﺳﮑﺘﻪ ﺟﻠﻮﮔﯿﺮي ﻣﯽ ﻧﻤﺎﯾﺪ. ﻓﺸﺎرﺧﻮن را ﻧﯿﺰ ﮐﺎﻫﺶ ﻣﯽ دﻫﺪ . ﺗﻌﺪاد ﺣﻤﻠﻪ ﻫﺎي ﻣﯿﮕﺮﻧﯽ را در ﺑﯿﻤﺎراﻧﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ ﻣﯿﮕﺮن ﻣﺒﺘﻼ ﻫﺴﺘﻨﺪ،ﮐﺎﻫﺶ ﻣﯽ دﻫﺪ .
اﺳﻔﻨﺎج از ﻣﻐﺰ در ﺑﺮاﺑﺮ اﺳﺘﺮس و ﻫﯿﺠﺎن ﻣﺤﺎﻓﻈﺖ ﻣﯽ ﻧﻤﺎﯾﺪ و از ﮐﻨﺪ ﺷﺪن ﻋﻤﻠﮑﺮد آن ﺟﻠﻮﮔﯿﺮي ﻣﯽ ﻧﻤﺎﯾﺪ. ﻣﻌﺪه و روده را ﺗﻘﻮﯾﺖ ﻣﯽ ﻧﻤﺎﯾﺪ. ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻋﺎﻣﻞ ﺿﺪ ﺳﺮﻃﺎن ﻋﻤﻞ ﻧﻤﻮده و از ﺑﺮوز ﺑﺴﯿﺎري از ﺳﺮﻃﺎن ﻫﺎ ﺟﻠﻮﮔﯿﺮي ﻣﯽ ﮐﻨﺪ ﮐﻪ از ﺟﻤﻠﻪ آﻧﻬﺎ ﻣﯽ ﺗﻮان ﺑﻪ ﻣﻮارد زﯾﺮ اﺷﺎره ﮐﺮد :
از ﺑﺮوز ﺳﺮﻃﺎن ﻫﺎي ﺳﯿﻨﻪ و روده ﺑﺰرگ ﺟﻠﻮﮔﯿﺮي ﮐﺮده وﺳﺮﻃﺎن ﭘﻮﺳﺖ را ﮐﺎﻫﺶ ﻣﯽ دﻫﺪ . ﺗﻘﺴﯿﻢ ﺳﻠﻮﻟﯽ ﺳﻠﻮل ﻫﺎي ﺳﺮﻃﺎﻧﯽ ﺷﮑﻢ را ﮐﻨﺪ ﺗﺮ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ واز ﺗﮑﺜﯿﺮ ﺳﻠﻮﻟﻬﺎي ﺳﺮﻃﺎن ﭘﺮﺳﺘﺎت ﺟﻠﻮﮔﯿﺮي ﻣﯽ ﻧﻤﺎﯾﺪ. اﺳﻔﻨﺎج ﺿﺪ اﻟﺘﻬﺎب اﺳﺖ ﺑﻪ اﯾﻦ ﻣﻌﻨﯽ ﮐﻪ از آﺳﻢ ،ورم و اﻟﺘﻬﺎب ﻣﻔﺎﺻﻞ ﭘﯿﺸﮕﯿﺮي و آﻧﻬﺎ را درﻣﺎن ﻣﯽ ﻧﻤﺎﯾﺪ. اﺳﻔﻨﺎج ﭘﺨﺘﻪ ﻣﻨﺒﻊ ﺧﻮﺑﯽ از آﻫﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ زﻧﺎن راﻣﺨﺼﻮﺻﺎً در دوران ﻗﺎﻋﺪﮔﯽ ﯾﺎري ﻣﯽ رﺳﺎﻧﺪ .

درمان بیماری ها با میوه – اﻧﺎر :

انار

ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ اﮐﺮم در ﻣﻮرد درمان بیماری ها با میوه  اﻧﺎر ﻣﯽ ﻓﺮﻣﺎﯾﺪ: ﻫﺮﮐﺲ اﻧﺎر ﺑﺨﻮرد، ﺧﺪاوﻧﺪ ﻗﻠﺒﺶ را ﻧﻮراﻧﯽ ﻣﯽ ﻓﺮﻣﺎﯾﺪ و وﺳﻮﺳﻪ ﺷﯿﻄﺎن را ﭼﻬﺎر روز از او دور ﻣﯽ دارد . ﺣﻀﺮت در ﺟﺎي دﯾﮕﺮ دراﯾﻦ ﺑﺎره ﻣﯽ ﻓﺮﻣﺎﯾﺪ: ﻫﺮﮐﺲ اﻧﺎري را ﺑﺨﻮرد ﺗﺎ ﺗﻤﺎم ﺷﻮد، ﺧﺪاوﻧﺪ ﻗﻠﺒﺶ را ﭼﻬﻞ روز ﻧﻮراﻧﯽ ﻣﯽ ﻓﺮﻣﺎﯾﺪ. ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﺣﻀﺮت در ﺟﺎي دﯾﮕﺮ ﻣﯽ ﻓﺮﻣﺎﯾﺪ: اﻧﺎر ﺑﺎ ﭘﻮﺳﺖ ﺑﺨﻮرﯾﺪ، ﭼﺮا ﮐﻪ ﺷﮑﻢ را ﭘﯿﺮاﺳﺘﻪ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ .

ﺷﺨﺼﯽ ﺑﻪ ﻧﺎم ﺻﻌﺼﻌﻪ، ﻫﻨﮕﺎﻣﯽ ﮐﻪ ﻧﺼﻒ اﻧﺎري ﻧﺰد اﻣ ﯿﺮ ﻣﻮﻣﻨﺎن ﺣﻀﺮت ﻋﻠﯽ ﺑﻮد، ﺧﺪﻣﺖ اﯾﺸﺎن رﺳﯿﺪ؛ ﺣﻀﺮت ﻣﻘﺪاري از آن را ﺑﻪ او داد و ﻓﺮﻣﻮد : آن را ﺑﺎ ﭘﻮﺳﺖ ﺑﺨﻮر، ﭼﺮا ﮐﻪ زردي دﻧﺪان را زاﯾﻞ ، ﺑﻮي ﺑﺪ دﻫﺎن را ﺑﺮﻃﺮف و ﻏﻢ و ﻏﺼﻪ را ﻧﺎﺑﻮد ﻣﯽ ﮐﻨﺪ . ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﺣﻀﺮت در ﺟﺎي دﯾﮕﺮ ﻣﯽ ﻓﺮﻣﺎﯾﺪ: ﺑﻪ ﮐﻮدﮐﺎن ﺧﻮد اﻧﺎر ﺑﺨﻮراﻧﯿﺪ، ﭼﺮا ﮐﻪ زﺑﺎن آﻧﻬﺎ را زودﺗﺮ ﺑﻪ ﺻﺤﺒﺖ ﺑﺎز ﻣﯽ ﻧﻤﺎﯾﺪ.
اﻣﺎم ﺻﺎدق ﻣﯽ ﻓﺮﻣﺎﯾﺪ: ﺷﻤﺎ راﺑﻪ اﻧﺎر ﺳﻔﺎرش ﻣﯽ ﮐﻨﻢ، ﭼﺮا ﮐﻪ ﮔﺮﺳﻨﻪ آن را ﻧﻤﯽ ﺧﻮرد ﻣﮕﺮ آن ﮐﻪ ﺳﯿﺮ ﺷﻮد و ﺳﯿﺮ ﻧﻤﯽ ﺧﻮرد ﻣﮕﺮ آن ﮐﻪ اﺷﺘﻬﺎﯾﺶ زﯾﺎد ﻣﯽ ﺷﻮد . ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﺣﻀﺮت در ﺟﺎي دﯾﮕﺮ ﻣﯽ ﻓﺮﻣﺎﯾﺪ: ﺑﻪ ﻓﺮزﻧﺪان ﺧﻮد اﻧﺎر ﺑﺨﻮراﻧﯿﺪ، ﭼﺮا ﮐﻪ ﺟﻮاﻧﯽ را ﺳﺮﻋﺖ ﻣﯽ ﺑﺨﺸﺪ . اﻧﺎر ﻣﯿﻮه ﺳﺮد و ﺗﺮ اﺳﺖ و ﭘﻮﺳﺖ آن ﺳﺮد و ﺧﺸﮏ اﺳﺖ و ﺑﺴﯿﺎر ﻗﺎﺑﺾ ﻫﺴﺘﻨﺪ . اﻧﺎر داراي ﺑﺴﯿﺎري از وﯾﺘﺎﻣﯿﻦ ﻫﺎ اﺳﺖ ﮐﻪ از ﺟﻤﻠﻪ آﻧﻬﺎ ﻣﯽ ﺗﻮان ﺑﻪ ﻣﻮارد زﯾﺮ اﺷﺎره ﮐﺮد :

B1,B2,B3,C از اﻣﻼح ﻣﻮﺟﻮد در اﻧﺎر، ﻣﯽ ﺗﻮان ﺑﻪ : آﻫﻦ ،ﭘﺘﺎﺳﯿﻢ ، ﮐﻠﺴﯿﻢ و ﺳﺪﯾﻢ اﺷﺎره ﮐﺮد . اﻧﺎر ﻓﺎﯾﺪه ﻫﺎي درﻣﺎﻧﯽ ﺑﺴﯿﺎري دارد ﮐﻪ از ﺟﻤﻠﻪ آﻧﻬﺎ ﻣﻮارد زﯾﺮ اﺳﺖ : اﻧﺎر ﺷﯿﺮﯾﻦ ادرار آور اﺳﺖ و ﺑﺮاي دﻓﻊ اوره و ﮐﻠﺴﺘﺮول ﻣﻔﯿﺪ اﺳﺖ . اﻧﺎر ﺷﯿﺮﯾﻦ ﮐﺒﺪ و ﮐﻠﯿﻪ را ﺗﻘﻮﯾﺖ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ و در ﺗﻌﺎدل ﻣﺎﯾﻌﺎت ﺑﺪن ﺑﻪ ﺧﺼﻮص ﺧﻮن، ﻧﻘﺶ ﻣﻬﻤﯽ را اﯾﻔﺎ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ .اﻧﺎر ﺷﯿﺮﯾﻦ ﺑﺮا ي درﻣﺎن ﯾﺮﻗﺎن ﻣﻔﯿﺪ اﺳﺖ

ﻧﻪ ﺗﻨﻬﺎ ﺧﻮن را ﺗﺼﻔﯿﻪ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ ﺑﻠﮑﻪ ﺧﻮن ﺳﺎز ﻧﯿﺰ ﻫﺴﺖ و ﻓﺸﺎر ﺧﻮن را ﮐﺎﻫﺶ ﻣﯽ دﻫﺪ . رﻧﮓ ﺻﻮرت را ﺷﺎداب، ﮔﺮﻓﺘﮕﯽ ﺻﺪا را ﺑﺎز و ﻏﻢ و ﻏﺼﻪ را ﺑﺮﻃﺮف ﻣﯽ ﮐﻨﺪ . ﺑﺮ وزن ﻣﯽ اﻓﺰاﯾﺪ. ﺗﺮﺷﺢ ﺻﻔﺮا را زﯾﺎد ﻣﯽ ﮐﻨﺪ و ﯾﺒﻮﺳﺖ را درﻣﺎن ﻣﯽ ﮐﻨﺪ . اﻧﺎر درﻣﺎن ﺿﻌﻒ اﻋﺼﺎب اﺳﺖ و ﺑﻪ ﺑﺪن ﻧﯿﺮو ﻣﯽ ﺑﺨﺸﺪ .

از ﻓﻮاﯾﺪ اﯾﻦ ﻣﯿﻮه ﺑﻬﺸﺘﯽ ﻣﯽ ﺗﻮان ﺑﻪ اﺷﺘﻬﺎآور ﺑﻮدن آن اﺷﺎره ﮐﺮد .آب اﻧﺎر اﺳﻬﺎل را از ﺑﯿﻦ ﻣﯽ ﺑﺮد،ﻣﻌﺪه و روده ﻫﺎ را ﭘﺎك ﻣﯽ ﮐﻨﺪ .ﻗﻠﺐ و ﻣﻌﺪه را ﺗﻘﻮﯾﺖ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ و دﻣﺎي ﺑﺪن را ﭘﺎﯾﯿﻦ ﻣﯽ آورد .ﺳﻮء ﻫﺎﺿﻤﻪ را درﻣﺎن و ﻏﺬا را ﻫﻀﻢ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ .اﻧﺎر ﻗﻨﺪﻫﺎي زاﯾﺪ را دﻓﻊ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ .از ﮔﻞ ، ﭘﻮﺳﺖ ، ﺑﺮگ درﺧﺖ اﻧﺎر و ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ داﻧﻪ ﻫﺎي آن اﺳﺘﻔﺎده ﻫﺎي داروﯾﯽ ﻣﯽ ﺷﻮد .

ﺿﺮرﻫﺎ:

ﮐﺴﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﺳﺮد ﻣﺰاج ﻫﺴﺘﻨﺪ، ﻧﺒﺎﯾﺪ در ﺧﻮردن اﻧﺎر زﯾﺎده روي ﮐﻨﻨﺪ زﯾﺮا ﻣﻌﺪه را ﺳﺴﺖ و ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻧﻔﺦ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ. زﯾﺎده روي دراﻧﺎر ﺗﺮش ﻧﯿﺰ زﺧﻢ ﻣﻌﺪه ﻣﯽ آورد .اﻧﺎر ﺑﻪ ﮐﺴﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﯾﺒﻮﺳﺖ دارﻧﺪ ﻧﯿﺰ ﺗﻮﺻ ﯿﻪ ﻧﻤﯽ ﺷﻮد .

درمان بیماری ها با میوه – اﻧﺠﯿﺮ:

انجیر

ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ اﮐﺮم درﺑﺎره درمان بیماری ها با میوه اﻧﺠﯿﺮ ﻣﯽ ﻓﺮﻣﺎﯾﺪ: اﻧﺠﯿﺮ را ﺑﺨﻮرﯾﺪ ﭼﺮا ﮐﻪ ﺑﺮاي ﻧﻘﺮس و ﺑﻮاﺳﯿﺮ ﻣﻔﯿﺪ اﺳﺖ . ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﺣﻀﺮت در ﺟﺎي دﯾﮕﺮ ﻣﯽ ﻓﺮﻣﺎﯾﺪ: ﺧﻮردن اﻧﺠﯿﺮ از ﻗﻮﻟﻨﺞ ﭘﯿﺸﮕﯿﺮي ﻣﯽ ﮐﻨﺪ . اﻧﺠﯿﺮ ﻃﺒﯿﻌﺘﯽ ﮔﺮم و ﺗﺮ دارد . از وﯾﺘﺎﻣﯿﻦ ﻫﺎي ﻣﻮﺟﻮد در اﻧﺠﯿﺮ ﻣﯽ ﺗﻮان ﺑﻪ وﯾﺘﺎﻣﯿﻦ های ,C6,B2,B1A,B اشاره کرد.

اﻣﻼح ﺑﺴﯿﺎري در اﻧﺠﯿﺮ وﺟﻮد دارد ﮐﻪ ازﺟﻤﻠﻪ آﻧﻬﺎ ﻣﯽ ﺗﻮان ﺑﻪ آﻫﻦ،پتاسیم،ﻓﺴﻔﺮ، ﮐﻠﺴﯿﻢ، ﻣﻨﯿﺰﯾﻢ اﺷﺎره ﮐﺮد . از ﻓﺎﯾﺪه ﻫﺎي درﻣﺎﻧﯽ ﻣﻮﺟﻮد در اﻧﺠﯿﺮ ﻣﯽ ﺗﻮان ﺑﻪ ﻣﻮارد زﯾﺮ اﺷﺎره ﮐﺮد :
اﻧﺠﯿﺮ ﺑﺮاي اﻋﺼﺎب، ﻣﻐﺰ وﻗﻠﺐ ﺑﺴﯿﺎر ﻣﻔﯿﺪ اﺳﺖ .
اﻧﺠﯿﺮ ﮐﺎﻫﺶ ﻓﺸﺎر ﺧﻮن ، ﺟﻠﻮﮔﯿﺮي از ﺳﺮﻃﺎن ﺳﯿﻨﻪ و درﻣﺎن ﻧﻘﺮس راﺑﻪ ارﻣﻐﺎن ﻣﯽ آورد،
از ﺿﻌﻒ ﻋﻀﻼت ﻧﯿﺰ ﺟﻠﻮﮔ ﯿﺮي ﮐﺮده و ﺳﺮدرد،ﮔﻮش درد، دﻧﺪان درد و ﻣﻌﺪه درد را درﻣﺎن ﻣﯽ ﮐﻨﺪ .
ﺑﻪ ﺟﻬﺖ داﺷﺘﻦ داﻧﻪ ﻫﺎي رﯾﺰ، ﻣﻌﺪه و روده را ﺗﻘﻮﯾﺖ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ .
ﻗﻮﻟﻨﺞ را درﻣﺎن ، اﺳﺘﺨﻮان را ﻣﺤﮑﻢ، ﺗﺸﻨﮕﯽ را ﺑﺮﻃﺮف ، ﮐﻢ ﺧﻮﻧﯽ را ﺟﺒﺮان ﻣﯽ ﮐﻨﺪ .
وزن را ﮐﺎﻫﺶ داده وﮔﺮﺳﻨﮕﯽ را ﺑﻪ ﺗﺎﺧ ﯿﺮ ﻣﯽ اﻧﺪازد؛
اﻟﺒﺘﻪ در ﻣﻮاردي ﻫﻢ ﭼﺎق ﮐﻨﻨﺪه اﺳﺖ . ﺗﻌﺮق ﺑﺪن را زﯾﺎد، ﺣﺮارت ﺑﺪن را ﮐﺎﻫﺶ و ﺑﯿﻤﺎري ﻫﺎي ﭘﻮﺳﺘﯽ را درﻣﺎن ﻣﯽ ﮐﻨﺪ .

ﺗﺐ ،ﺗﻬﻮع، ﺳﻮﺧﺘﮕ ﯽ، ورم ﭼﺮﮐ ﯽ، ﺑﯿﻤﺎري ﻫﺎي رﯾﻮي و ﻣﻘﺎرﺑﺘﯽ را درﻣﺎن ﮐﺮده و ﻣﻮﺟﺐ اﻓﺰاﯾﺶ ﻧﯿﺮوي ﺟﻨﺴﯽ ﻣﯽ ﺷﻮد . ﺑﻮي ﺑﺪ و درد دﻫﺎن رااز ﺑ ﯿﻦ ﻣﯽ ﺑﺮد . ﭼﺮﺑ ﯽ، ﺳﺪﯾﻢ و ﮐﻠﺴﺘﺮول ﻧﺪارد .

ﺿﺪ ﺳﺮﻃﺎن اﺳﺖ وﻧﯿﺮوي ﺟﻨﺴﯽ را ﺗﻘﻮﯾﺖ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ . دﺳﺘﮕﺎه ﻫﺎﺿﻤﻪ را ﺗﻘﻮﯾﺖ و ﺳﻮء ﻫﺎﺿﻤﻪ را ﺑﻬﺒﻮد ﻣﯽ ﺑﺨﺸ ﯿﺪ. اﻧﺠﯿﺮ ﻓﺎﯾﺪه ﻫﺎي ﺿﺪ ﺳﺮﻃﺎﻧﯽ ﻧﯿﺰ دارد . ﯾﺒﻮﺳﺖ را درﻣﺎن ﮐﺮده وادرار آور اﺳﺖ و روده ﺑﺰرگ را ﺗﻤ ﯿﯿﺰ ﻣﯽ ﻧﻤﺎﯾﺪ.

آرﺗﺮوز درد ﻣﻔﺎﺻﻞ را درﻣﺎن ﻣﯽ ﮐﻨﺪ و در ﺗﻘﻮﯾﺖ ﮐﺒﺪ ﻧﯿﺰ ﻧﻘﺶ ﻣﻬﻤﯽ را اﯾﻔﺎ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ . از آﻧﺠﺎ ﮐﻪ ﻗﻨﺪ اﻧﺠﯿﺮ ﺑﻪ ﺳﺮﻋﺖ روده ﮐﻮﭼﮏ ﺟﺬب ﻣﯽ ﺷﻮد، اﻧﺠﯿﺮ ﺑﺮاي ﮐﺴﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﻗﻨﺪ ﺧﻮﻧﺸﺎن ﮐﺎﻫﺶ ﻣﯽ ﯾﺎﺑﺪ و ﺑﻪ ﯾﮑﺒﺎره اﺣﺴﺎس ﺿﻌﻒ ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ،

ﻣﻔﯿﺪ اﺳﺖ و ﻗﻨﺪ ﺧﻮن را اﻓﺰاﯾﺶ ﻣﯽ دﻫﺪ . ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ برای درمان بیماری ها با میوه از انجیر استفاده زیادی میشود.  اﻧﺠﯿﺮ در درﻣﺎن ﺑﯿﻤﺎري ﻫﺎي ﭘﻮﺳﺘﯽ ﻧﯿﺰ ﻣﻔﯿﺪ اﺳﺖ . اﻧﺠﯿﺮﺧﺸﮏ ﺷﺪه ﻧﯿﺰ ﺑﺮاي درﻣﺎن ﻧﻔﺦ و ﺑﺎد ﻣﻌﺪه اﺳﺘﻔﺎده ﻣﯽ ﺷﻮد. ﺷﯿﺮه اﻧﺠﯿﺮ، در درﻣﺎن اﻓﺴﺮدﮔﯽ ، ﺟﺮاﺣﺖ ﭘﻮﺳﺘﯽ و رﯾﺰش ﻣﻮ ﻣﻔﯿﺪ اﺳﺖ، ﮔﻠﻮدرد و ﺳﺮﻓﻪ را ﮐﺎﻫﺶ ﻣﯽ دﻫﺪ .

ﺑﺮگ اﻧﺠﯿﺮ،ﻧﯿﺎز ﺑﻪ اﻧﺴﻮﻟﯿﻦ را در اﻓﺮاد دﯾﺎﺑﺘﯽ ﮐﻢ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ و ﺟﺮاﺣﺎت و زﺧﻢ ﻫﺎ را اﻟﺘﯿﺎم ﻣﯽ ﺑﺨﺸﺪ .اﻧﺠﯿﺮ را ﻣﯽ ﺗﻮان ﺑﺎ ﻣﯿﻮه ﻫﺎي دﯾﮕﺮ ﺧﻮرد وﻟﯽ ﻣﯽ ﺑﺎﯾﺴﺖ ﻣﻮاﻇﺐ ﻣﯿﻮه ﻫﺎي اﺳﯿﺪي ﻣﺎﻧﻨﺪ ﭘﺮﺗﻘﺎل و ﮔﺮﯾﭗ ﻓﺮوت ﺑﻮد ﭼﺮا ﮐﻪ ﺑﺎ اﻧﺠﯿﺮ ﺳﺎزﮔﺎري ﻧﺪارﻧﺪ .

ﺳﻮپ اﻧﺠﯿﺮ ﺑ ﯿﺎر ﻣﻘﻮي اﺳﺖ و ﺑﺮاي اﻓﺰاﯾﺶ ﺷﯿﺮ زﻧﺎن اﺛﺮ ﺑﺴﺰاﯾﯽ دارد .ﺑﺮگ ﭘﺨﺘﻪ درﺧﺖ اﻧﺠﯿﺮ ﻣﻠﯿﻦ اﺳﺖ .

ﺑﺮاي ﺑﺮﻃﺮف ﮐﺮدن ورم، ﻣﯽ ﺗﻮان ﺑﺮگ درﺧﺖ اﻧﺠﯿﺮ را روي آن ﮔﺬاﺷﺖ . ﺟﻮﺷﺎﻧﺪه ﺑﺮگ درﺧﺖ اﻧﺠﯿﺮ ، درد ﺷﮑﻢ را درﻣﺎن ﻣﯽ ﻧﻤﺎﯾﺪ.

ﺟﻮﺷﺎﻧﺪه اﻧﺠﯿﺮ ﺧﺸﮏ ، درﻣﺎن ﮐﻨﻨﺪه اﻟﺘﻬﺎب ﻣﺠﺎري دﺳﺘﮕﺎه ﺗﻨﻔﺴﯽ، ﮐﻠﯿﻪ و ذات رﯾﻪ اﺳﺖ و ﺑﺮاي آﺑﻠﻪ، ﺳﺮﺧﮏ و ﻣﺨﻤﻠﮏ ﻧﯿﺰ ﻣﻔﯿﺪ اﺳﺖ.

ﺿﺮرﻫﺎ:

زﯾﺎده روي در ﺧﻮردن اﻧﺠﯿﺮ، ﺑﺮاي ﮐﺴﺎﻧﯽ ﮐﻪ اﺧﺘﻼﻻت ﻣﻌﺪه و روده،ﮐﺒﺪ ﺿﻌﯿﻒ دارﻧﺪ و ﻣﺒﺘﻼﯾﺎن ﺑﻪ ﻗﻨﺪ ﺗﻮﺻ ﯿﻪ ﻧﻤﯽ ﺷﻮد . ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ زﯾﺎده روي در ﺧﻮردن اﻧﺠ ﯿﺮ ﻧﻔﺦ و اﺳﻬﺎل را ﺑﻪ ﻫﻤﺮاه ﻣﯽ آورد و ﺑﺮاي ﭼﺸﻢ ﻧ ﯿﺰ ﻣﻀﺮ اﺳﺖ . ﮐﺴﺎﻧﯽ ﮐﻪ درد ﮐﺒﺪ دارﻧﺪ ﺑﺎﯾﺪ اﻧﺠﯿﺮ را ﺑﺎ ﮔﺮدو ﺑﺨﻮرﻧﺪ .

درمان بیماری ها با میوه – اﻧﮕﻮر:

انگور

ﭘﯿﺎﻣﺒﺮاﮐﺮم درﺑﺎره درمان بیماری ها با میوه اﻧﮕﻮر ﻣﯽ ﻓﺮﻣﺎﯾﺪ: ﺑﻬﺘﺮﯾﻦ ﻏﺬاي ﺷﻤﺎ ﻧﺎن و ﺑﻬﺘﺮﯾﻦ ﻣﯿﻮه ﺷﻤﺎ اﻧﮕﻮراﺳﺖ  . اﻣﯿﺮ ﻣﻮﻣﻨﺎن ﺣﻀﺮت ﻋﻠﯽ ﻣﯽ ﻓﺮﻣﺎﯾﺪ: اﻧﮕﻮر ﻧﺎن، ﻣﯿﻮه ، ﻏﺬا و ﺣﻠﻮا اﺳﺖ .

اﻣﺎم ﺻﺎدق درﺑﺎره ﻓﺎﯾﺪه اﻧﮕﻮر ﻣﯽ ﻓﺮﻣﺎﯾﺪ: ﻧﻮح از ﻏﻢ ﻧﺰد ﺧﺪاوﻧﺪ ﺷﮑﺎﯾﺖ ﮐﺮد، ﺧﺪاوﻧﺪ ﻣﺘﻌﺎل وﺣﯽ ﻓﺮﺳﺘﺎد :اﻧﮕﻮر ﺑﺨﻮر، ﭼﺮا ﮐﻪ ﻏﻢ را از ﺑﯿﻦ ﻣﯽ ﺑﺮد . ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﺣﻀﺮت در ﺟﺎي دﯾﮕﺮ ﻣﯽ ﻓﺮﻣﺎﯾﺪ: دو ﭼﯿﺰ ﺑﺎ دو دﺳﺖ ﺧﻮرده ﻣﯽ ﺷﻮﻧﺪ، اﻧﮕﻮر و اﻧﺎر . اﻣﺎم رﺿﺎ درﺑﺎره اﻣﯿﺮ ﻣﻮﻣﻨﺎن ﺣﻀﺮت ﻋﻠﯽ ﻧﻘﻞ ﻣﯽ ﻓﺮﻣﺎﯾﺪ ﮐﻪ اﯾﺸﺎن ﻧﺎن را ﺑﺎ اﻧﮕﻮر ﻣﯽ ﺧﻮردﻧﺪ .

اﻧﮕﻮر ﺷﺎﻣﻞ وﯾﺘﺎﻣﯿﻦ ﻫﺎي ﺑﺴﯿﺎري اﺳﺖ ﮐﻪ از ﺟﻤﻠﻪ آﻧﻬﺎ ﻣﯽ ﺗﻮان ﺑﻪ C,PP2,B1A,B اشاره کرد. اﻧﮕﻮر داراي اﻣﻼح ﺑﺴﯿﺎري از ﺟﻤﻠﻪ : آﻫﻦ، آﻫﮏ ،ﭘﺘﺎﺳﯿﻢ، ﺳﺪﯾﻢ، ﻓﺴﻔﺮ، ﻣﻨﯿﺰﯾﻢ، ﻣﻨﮕﻨﺰ، ﮐﻠﺴﯿﻢ ، ﮐﻠﺮ و ﯾﺪ اﺳﺖ . از ﻓﺎﯾﺪه ﻫﺎي درﻣﺎﻧﯽ اﻧﮕﻮر ﻣﯽ ﺗﻮان ﺑﻪ ﻣﻮارد زﯾﺮ اﺷﺎره ﮐﺮد :

اﻧﮕﻮر از ﻗﻮي ﺗﺮﯾﻦ وﯾﺮوس ﮐﺶ ﻫﺎ اﺳﺖ وداراي ﺧﺎﺻﯿﺖ ﻗﻠﯿﺎﯾﯽ اﺳﺖ .اﻧﮕﻮر ﻣﯿﻮه اي اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺴﯿﺎر اﻧﺮژي زا اﺳﺖ ، ﭼﺮا ﮐﻪ ﺷﺎﻣﻞ ﻣﻮاد ﻗﻨﺪي ﺑﺴﯿﺎري اﺳﺖ  .

ﺣﺮارت ﻻزم ﺑﺪن را اﯾﺠﺎد ، ﻋﻀﻼت ﻗﻠﺐ ، ﻣﻐﺰ و اﻋﺼﺎب را ﺗﻘﻮﯾﺖ و ﺗﺮﺷﺤﺎت ﺻﻔﺮا را زﯾﺎد ﻣﯽ ﮐﻨﺪ . ﻋﻼوه ﺑﺮ آن ﮐﻪ ﻣﯿﻮه اي اﺳﺖ ﻣﻘﻮي، ﺧﻮن ﺳﺎز، درﻣﺎن ﮐﻢ ﺧﻮﻧﯽ اﺳﺖ و ﺧﻮن را ﻧﯿﺰ ﺗﺼﻔﯿﻪ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ .

ﺑﺮاي درﻣﺎن ﺗﺮﺷﯽ ﺧﻮن، اﻧﺴﺪاد ﻣﺠﺮاي ﻃﺤﺎل و اﺳﺘﺴﻘﺎ ﻣﻔ ﯿﺪ اﺳﺖ . ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ادرارآور اﺳﺖ ، اوره و ﮐﻠﺴﺘﺮول ﺧﻮن را ﭘﺎﯾﯿﻦ ﻣﯽ آورد؛ و ﻧﯿﺰ از ﺗﺮش ﮐﺮدن، ﺳﻮء ﻫﺎﺿﻤﻪ ، ﺳﻨﮓ ﻣﺜﺎﻧﻪ و ﮐﺒﺪ، ﺳﻞ رﯾﻮي و درد ﻣﻔﺎﺻﻞ و ﺗﺎﺛﯿﺮ ﺳﻢ ﺟﻠﻮﮔﯿﺮي و آن را دﻓﻊ ﮐﻨﺪ .

از ﻧﺮﻣﯽ اﺳﺘﺨﻮان ﭘﯿﺸﮕﯿﺮي ، ﺑﺮاي ﺳﯿﻨﻪ و رﯾﻪ ﻣﻔﯿﺪ و ﺳﯿﻨﻪ را ﻧﺮم ﻣﯽ ﻧﻤﺎﯾﺪ. ﻫﺮ ﭼﻨﺪ ﻣﻮاد ﭼﺮﺑﯽ دارد وﻟﯽ اﻓﺰاﯾﺶ وزن را ﺑﻪ ﻫﻤﺮاه ﻧﺪارد وﺑﻪ اﻓﺮاد ﭼﺎق ﺿﺮري ﻧﻤﯽ رﺳﺎﻧﺪ و ﺑﺮاي اﻓﺮاد ﻻﻏﺮ ﻧﯿﺰ ﻣﻔ ﯿﺪ اﺳﺖ و از ﻧﻈﺮ ﺧﺎﺻﯿﺖ ﺑﻪ ﺷ ﯿﺮ ﻣﺎدر ﺷﺒﺎﻫﺖ ﻫﺎي ﻓﺮاواﻧﯽ دارد .

ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﻏﺬاﯾﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻫﻀﻢ آن ﺑﺮاي ﻣﻌﺪه ﺑﺴﯿﺎر آﺳﺎن اﺳﺖ ، ﻣﻌﺪه را ﺗﺨﻠﯿﻪ ﻣﯿﻨﻤﺎﯾﺪ وﺧﺴﺘﮕﯽ ﺑﺪن را ﻧﯿﺰ ﻧﺎﺑﻮد ﻣﯿﻨﻤﺎﯾﺪ. اﻧﮕﻮر ﻏﺬاي اﻋﺼﺎب ﺑﻮده و ﻓﺸﺎر اﻋﺼﺎب را درﻣﺎن ﻣﯽ ﻧﻤﺎﯾﺪ. اﻧﮕﻮررﻣﺎﺗﯿﺴﻢ، ﻧﻘﺮس ، ﯾﺒﻮﺳﺖ وﻓﺸﺎر ﺧﻮن را ﻧ ﯿﺰ درﻣﺎن ﻣﯽ ﻧﻤﺎﯾﺪ. ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﻏﻢ و ﻏﺼﻪ را از ﺑ ﯿﻦ ﻣﯽ ﺑﺮد .ﻓﺸﺎر اﻋﺼﺎب را درﻣﺎن، اﻧﮕﻮر ﭘﯽ را ﻣﺤﮑﻢ، درد را ﺑﺮﻃﺮف و روح را ﺑﺎ ﻧﺸﺎط ﻣﯽ ﮐﻨﺪ . اﻧﮕﻮر ﺑﺮاي زن ﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ وﺿﻊ ﺣﻤﻞ ﻧﻤﻮده اﻧﺪ ﯾﺎ ﮐﺴﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﻋﻤﻞ ﺟﺮاﺣﯽ ﮐﺮده اﻧﺪ و ﻫﺮﮐﺴﯽ ﮐﻪ ﻧﯿﺮوي ﺟﺴﻤﯽ ﺧﻮد را از دﺳﺖ داده اﺳﺖ ﻣﻔ ﯿﺪ و ﺷ ﯿﺮ زن را زﯾﺎد ﻣﯽ ﻧﻤﺎﯾﺪ. آب ﻏﻮره ﭼﺎﻗﯽ زﯾﺎد را درﻣﺎن ﻣﯽ ﻧﻤﺎﯾﺪ، ﺑﻠﻮغ دﺧﺘﺮان را ﺑﻪ ﺟﻠﻮ اﻧﺪاﺧﺘﻪ و ﻗﺎﻋﺪه را ﺑﺎز ﻣﯽ ﻧﻤﺎﯾﺪ. ﺗﺮﺷﯽ ﻏﻮره، ﺑﻬﺘﺮﯾﻦ درﻣﺎن روﻣﺎﺗﯿﺴﻢ و ﺳﯿﺎﺗﯿﮏ اﺳﺖ  .

آب اﻧﮕﻮر، ﭘﻮﺳﺖ ﺑﺪن را ﻧﺮم ﻣﯽ ﻧﻤﺎﯾﺪ. اﻧﮕﻮر ﻣﺎزﻧﺪران، ﻣﻮﯾﺰ ﻧﻤﯽ ﺷﻮد و ﺳﺮﮐﻪ اش ﻓﻮق اﻟﻌﺎده ﺗﺮش اﺳﺖ . اﻧﮕﻮر ﻋﺴﮑﺮي ، ﻗﻨﺪش ﮐﻤﺘﺮ از ﺳﺎﯾﺮ اﻧﮕﻮرﻫﺎ اﺳﺖ .

ﺿﺮرﻫﺎ:

ﺑﻬﺘﺮ اﺳﺖ از ﺧﻮردن اﻧﮕﻮر ﺳﺒﺰ و ﻧﺮﺳﯿﺪه ﺧﻮدداري ﮐﺮد . اﻓﺮاط در ﺧﻮردن ﻏﻮره ﺑﺮاي زن ﺣﺎﻣﻠﻪ ﺿﺮردارد . ﮐﺴﺎﻧﯽ ﮐﻪ دﯾﺎﺑﺖ دارﻧﺪ، در ﺧﻮردن اﻧﮕﻮر ﺑﺎﯾﺪ ﻣﻮاﻇﺒﺖ ﻧﻤﺎیند.

منبع:

کتاب ﻣﯿﻮه درﻣﺎﻧﯽ ﺑﺎ ﺑﻬﺮه ﮔﯿﺮي از دﺳﺘﻮرﻫﺎي اﺳﻼﻣﯽ(عذرا سادات حکیم)

ﻣﯿﻮه درﻣﺎﻧﯽ ﺑﺎ ﺑﻬﺮه ﮔﯿﺮی از دﺳﺘﻮرﻫﺎی اﺳﻼﻣﯽ – قسمت اول

در این مقاله قصد داریم بخش هایی از کتاب میوه درمانی را برای شما ذکر کنیم. این کتاب درباره میوه درمانی و ﺑﻌﻀﯽ از ﺧﻮاص و ﻓﺎﯾﺪه ﻫﺎی ﻣﻮﺟﻮد در ﻣﯿﻮه ﻫﺎ و ﺳﺒﺰﯾﺠﺎت است.

ﻣﯿﻮه درﻣﺎﻧﯽ ﺑﺎ ﺑﻬﺮه ﮔﯿﺮی از دﺳﺘﻮرﻫﺎی اﺳﻼﻣﯽ

میوه درمانی با دستورات اسلامی

 

ﺑﺎ ﺧﻮاﻧﺪن اﯾﻦ ﮐﺘﺎب و دﻗﺖ و ﺗﺄﻣﻞ در ﺧﻮاص ﻣﯿﻮه ﻫﺎ ﻗﺒﻞ از درك ﭼﮕﻮﻧﮕﯽ درﻣﺎن ﺑﺎ ﻣﯿﻮه ﻫﺎ و ﺳﺒﺰﯾﺠﺎت ، ﺑﻪ ﺣﻀﻮر و ﺷﻨﺎﺧﺖ ﺧﺪاوﻧﺪ ﻣﺘﻌﺎل و ﻋﻈﻤﺖ و ﻗﺪرت او ﭘﯽ ﺧﻮاﻫﯿﻢ ﺑﺮد . در ﻧﮕﺎرش ﮐﺘﺎب میوه درمانی ﺳﻌﯽ ﺑﺮ آن ﺑﻮده اﺳﺖ ﮐﻪ ﻫﺮ ﻣﻄﻠﺐ ﺑﺎ ذﮐﺮ ﺣﺪﯾﺜﯽ از ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ اﮐﺮم  (ص) و ﯾﺎ اﺋﻤﻪ اﻃﻬﺎر (ع) زﯾﻨﺖ ﺑﺨﺸﯿﺪه ﺷﻮد و ﺗﺬﮐﺮ داده ﺷﻮد ﮐﻪ دﯾﻦ ﻣﺴﻠﻤﯿﻦ ﯾﻌﻨﯽ اﺳﻼم از ﺗﻤﺎﻣﯽ ادﯾﺎن دﯾﮕﺮ ﮐﺎﻣﻞ ﺗﺮ اﺳﺖ وﺑﺮاي ﻫﻤﻪ ﻧﯿﺎزﻫﺎی ﺑﺸﺮ ﭼﺎره ای ﺑﯿﺎن ﮐﺮده اﺳﺖ ﮐﻪ ازﺟﻤﻠﻪ آﻧﻬﺎ ﻣﻌﺮﻓﯽﺧﻮراﮐﯽ ﻫﺎی ﺳﺎﻟﻢ و راه ﻫﺎی درﻣﺎن ﺑﺎ آﻧﻬﺎ (میوه درمانی) اﺳﺖ؛ ﻫﺮ ﻧﻮع ﻣﻮاد ﻣﻌﺪﻧﯽ را ﮐﻪ ﺑﺪن اﻧﺴﺎن ﺑﻪ آن ﻧﯿﺎز دارد ﻣﯽﺗﻮان در ﻣﯿﻮه ﻫﺎ ﺟﺴﺘﺠﻮ ﮐﺮد ﮐﻪ از ﺟﻤﻠﻪ آن ﻣﻮاد ﻣﻌﺪﻧﯽ ﻣﯽ ﺗﻮان ﺑﻪ ﻣﻮارد زﯾﺮ اﺷﺎره ﮐﺮد :

میوه درمانی با مواد معدنی موجود در میوه ها :

 • آﻫﻦ :در درﻣﺎن ﮐﻢ ﺧﻮﻧﯽ
 • آﻫﮏ : ﻏﺬارﺳﺎﻧﯽ ﺑﻪ اﺳﺘﺨﻮان ﻫﺎ، درﻣﺎن ﺑﯿﻤﺎري ﻫﺎي ﺳﻞ، ﺳﺮﻃﺎن ، ورم و ﻋﻔﻮﻧﺖ ﻏﺪه ﻫﺎ
 • ارﺳﻨﯿﮏ : ﺑﻪ ﺑﺪن ﻧﯿﺮو ﻣﯽ دﻫﺪ و از ﺳﻞ ﭘﯿﺶ ﮔﯿﺮي ﻣﯽ ﮐﻨﺪ
 • ﻓﺴﻔﺮ :ﻣﻮردﻧﯿﺎز ﻣﻐﺰ، ﺿﺪ ﺑﯿﻤﺎري ﻫﺎي ﻋﺼﺒﯽ، رﺷﺪ واﻓﺰاﯾﺶ ﺳﻠﻮل
 • ﻗﻨﺪ : ﺑﻪ ﻋﻀﻼت ﻧﯿﺮو ﻣﯽ دﻫﺪ
 • ﺳﯿﻠﯿﺲ : رگ ﻫﺎ و اﺳﺘﺨﻮان ﻫﺎ را ﻣﺤﮑﻢ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ و ﺟﺮﯾﺎن ﺧﻮن را ﻓﻌﺎل ﻣﯽ ﮐﻨﺪ
 • ﻣﻨﯿﺰﯾﻢ : ﻣﻌﺪه و روده ﻫﺎ را ﻓﻌﺎل ﻣﯽ ﮐﻨﺪ، اﻋﺼﺎب را ﺗﻨﻈﯿﻢ ،ﻫﻀﻢ را آﺳﺎن و از ﺳﺮﻃﺎن ﺟﻠﻮﮔﯿﺮی ﻣﯽ ﮐﻨﺪ
 • ﭘﺘﺎﺳﯿﻢ : ﻗﻠﺐ را ﺗﻘﻮﯾﺖ، ادرار را زﯾﺎد و از رﻣﺎﺗﯿﺴﻢ و ﻧﻘﺮس ﭘﯿﺶ ﮔﯿﺮي ﻣﯽ ﮐﻨﺪ
 • ﮔﻮﮔﺮد :ﺧﻮن را ﺗﺼﻔﯿﻪ و ﺿﺪﻋﻔﻮﻧﯽ ، ﻋﻔﻮﻧﺖ ﻫﺎي داﺧﻠﯽ وﺑﯿﻤﺎرﯾﻬﺎي ﭘﻮﺳﺘﯽ را درﻣﺎن ﻣﯽ ﮐﻨﺪ
 • ﯾﺪ : ادرارآور اﺳﺖ، ﻧﻘﺮس و رﻣﺎﺗﯿﺴﻢ را درﻣﺎن و ﺗﺮﺷﺢ ﻫﺎي ﻏﺪه ﻫﺎ را ﺗﻨﻈﯿﻢ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ.

میوه درمانی و معالجه بیماری ها با میوه ها

ﭘﻮﺳﺖ ﻧﮑﻨﺪن ﻣﯿﻮه ﻫﺎ:

ﻻزم اﺳﺖ ﺑﮕﻮﯾﯿﻢ ﮐﻪ ﭘﻮﺳﺖ ﻣﯿﻮه ﻫﺎ ﻧ ﯿﺰ داراي ﺧﻮاص و ﻓﻮاﯾﺪي اﺳﺖ ﮐﻪ اﻧﺴﺎن ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ از آﻧﻬﺎ ﺑﻬﺮه ﻣﻨﺪ ﺷﻮد . ﻣﺜﻼً در ﻣﻮرد ﭘﻮﺳﺖ ﺳﯿﺐ، ﭘﺮﺗﻘﺎل،ﻫﻠﻮ ودﯾﮕﺮ ﻣﯿﻮه ﻫﺎ ﺑﺴﯿﺎر ﺳﻔﺎرش ﺷﺪه اﺳﺖ ، ﭼﺮا ﮐﻪ داراي وﯾﺘﺎﻣ ﯿﻦ ﻫﺎ وﻣﻮاد ﻣﻮردﻧ ﯿﺎز ﺑﺪن ﻣ ﯽ ﺑﺎﺷﺪ . اﻣﺎم ﺻﺎدق )ع( درﺑﺎره اﺣﻮال ﭘﺪر ﮔﺮاﻣﯿﺸﺎن ﻣﯽ ﻓﺮﻣﺎﯾﺪ: ﺣﻀﺮت ﭘﻮﺳﺖ ﮐﻨﺪن ﻣﯿﻮه را ﻣﮑﺮوه ﻣﯽ داﻧﺴﺖ . ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﺣﻀﺮت درﺑﺎب ﺷﺴﺘﻦ ﻣﯿﻮه ﻣﯽ ﻓﺮﻣﺎﯾﺪ: ﺑﺮاي ﻫﺮ ﻣﯿﻮه اي ﺳﻤﻮﻣﯽ اﺳﺖ وﻗﺘﯽ ﺑﻪ دﺳﺖ ﺷﻤﺎ رﺳﯿﺪ، آن را ﺑﺎآب ﺷﺴﺘﺸﻮ دﻫﯿﺪ ﯾﺎ در آب ﻓﺮو ﺑﺮﯾﺪ.

ﻣﯿﻮه ﻫﺎي ﺑﻬﺸﺘﯽ:

دردﯾﻦ اﺳﻼم ﺑﺮاي ﺑﻌﻀﯽ از ﻣﯿﻮه ﻫﺎ ارزش وﯾﮋه اي درﻧﻈﺮﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ و آﻧﻬﺎ را از ﻣﯿﻮه ﻫﺎي ﺑﻬﺸﺘﯽ ﻧﺎﻣﯿﺪه اﻧﺪ . اﻣﺎم ﺻﺎدق درﺑﺎره ﻣﯿﻮه ﻫﺎي ﺑﻬﺸﺘﯽ ﻣﯽ ﻓﺮﻣﺎﯾﺪ:

ﭘﻨﺞ ﻣﯿﻮه از ﻣﯿﻮه ﻫﺎي ﺑﻬﺸﺘﯽ در دﻧﯿﺎ اﺳﺖ ، اﻧﺎر ،ﺳﯿﺐ ،ﺑﻪ ، اﻧﮕﻮر ،ﺧﺮﻣﺎ .

ﺑﻌﻀﯽ از اﯾﻦ ﻣﯿﻮه ﻫﺎ ﺑﻪ ﻫﻤﺮاه اﻧﺠﯿﺮ و زﯾﺘﻮن در ﻗﺮآن ﮐﺮﯾﻢ ﻧﯿﺰ ﻧﺎم ﺑﺮده ﺷﺪه اﻧﺪ.

ﻣﺴﻮاک:

اﺳﻼم در ﻫﻤﻪ ﻣﺮاﺣﻞ ﺑﻪ ﺑﻬﺪاﺷﺖ اﻧﺴﺎن اﻫﻤﯿﺖ داده اﺳﺖ ﮐﻪ از ﺟﻤﻠﻪ آﻧﻬﺎ ﻣﯽ ﺗﻮان ﺑﻪ ﺑﻬﺪاﺷﺖ دﻫﺎن و دﻧﺪان اﺷﺎره ﮐﺮد . ﭘﯿﺎﻣﺒﺮاﮐﺮم (ص) در ﻣﻮرد اﻫﻤﯿﺖ ﻣﺴﻮاك ﻣﯽ ﻓﺮﻣﺎﯾﺪ: اﮔﺮ ﺑﺮاي اﻣﺘﻢ دﺷﻮار ﻧﺒﻮد، ﺑﺎ ﻫﺮ ﻧﻤﺎز، ﺑﻪ ﻣﺴﻮاك ﮐﺮدن اﻣﺮ ﻣﯽ ﮐﺮدم . ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﺣﻀﺮت در ﺟﺎي دﯾﮕﺮ ﻣﯽ ﻓﺮﻣﺎﯾﺪ : ﻫﺮﮐﺲ از ﻣﺴﻮاك وﺧﻼل اﺳﺘﻔﺎده ﻧﻤﺎﯾﺪ، از درد ﮐﺸﯿﺪن دﻧﺪان در اﻣﺎن ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد . اﻣﺎم ﺻﺎدق (ع) درﺑﺎره فواید ﻣﺴﻮاك ﮐﺮدن ﻣﯽ ﻓﺮﻣﺎﯾﺪ:

درﻣﺴﻮاك ﮐﺮدن دوازده ﻓﺎﯾﺪه اﺳﺖ :

 • ﻣﺴﻮاك ﮐﺮدن، از ﺳﻨﺖ ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ اﺳﺖ
 • دﻫﺎن را ﭘﺎك ﻣﯽ ﮐﻨﺪ
 • ﻧﻮر ﭼﺸﻢ را ﺟﻼ ﻣﯽ دﻫﺪ
 • ﺧﺪاوﻧﺪ راﺿﯽ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ
 • دﻧﺪان ﻫﺎ را ﺳﻔﯿﺪ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ
 • از ﺧﺮاب ﺷﺪن دﻧﺪان ﺟﻠﻮﮔﯿﺮي ﻣﯽ ﮐﻨﺪ
 • ﻟﺜﻪ را ﻣﺤﮑﻢ ﻣﯽ ﮐﻨ
 • اﺷﺘﻬﺎ را زﯾﺎد ﻣﯽ ﮐﻨد
 • ﺑﻠﻐﻢ را از ﺑﯿﻦ ﻣﯽ ﺑﺮد
 • ﺣﺎﻓﻈﻪ را زﯾﺎد ﻣﯽ ﮐﻨد
 • ﺣﺴﻨﻪ ﻫﺎي اﻧﺴﺎن را زﯾﺎد ﻣﯽ ﮐﻨﺪ
 • ﻣﻼﺋﮑﻪ را ﻧﯿﺰ ﺧﻮﺷﺤﺎل ﻣﯽ ﮐﻨﺪ

اﯾﻦ ﺧﻮاص و رواﯾﺎﺗﯽ ﮐﻪ ﺑﺮاي آﻧﻬﺎ ﺑﯿﺎن ﻣﯽ ﺷﻮد، ﻗﻄﺮه اي از درﯾﺎﯾﯽ ﺑﯽ ﮐﺮان اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺮاي ﺗﻮﺟﻪ و ﺗﺮﻗﯿﺐ ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺑﺮا ي ﯾﺎﻓﺘﻦ ﻗﻄﺮه اي دﯾﮕﺮ ﺑﯿﺎن ﻣﯽ ﺷﻮد .

منبع:

کتاب ﻣﯿﻮه درﻣﺎﻧﯽ ﺑﺎ ﺑﻬﺮه ﮔﯿﺮي از دﺳﺘﻮرﻫﺎي اﺳﻼﻣﯽ(ﻧﻮﯾﺴﻨﺪه:ﻋﺬرا ﺳﺎدات ﺣﮑﯿﻢ)

ﻣﯿﻮه درﻣﺎﻧﯽ ﺑﺎ ﺑﻬﺮه ﮔﯿﺮي از دﺳﺘﻮرﻫﺎي اﺳﻼﻣﯽ(3)

آﻧﭽﻪ در اﯾﻦ ﮐﺘﺎب ﻣﯽ ﺧﻮاﻧﯿﺪ ﺑﻌﻀﯽ از ﺧﻮاص وﻓﺎﯾﺪه ﻫﺎ ي ﻣﻮﺟﻮد در ﻣ ﯿﻮه ﻫﺎ و ﺑﻌﻀﯽ ﺳﺒﺰﯾﺠﺎت ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ ﮐﻪ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﺧﻼﺻﻪ ﺑﯿﺎن ﺷﺪه است:

ﻣﯿﻮه درﻣﺎﻧﯽ ﺑﺎ ﺑﻬﺮه ﮔﯿﺮي از دﺳﺘﻮرﻫﺎي اﺳﻼﻣﯽ(3)
ﻣﯿﻮه درﻣﺎﻧﯽ ﺑﺎ ﺑﻬﺮه ﮔﯿﺮي از دﺳﺘﻮرﻫﺎي اﺳﻼﻣﯽ
طب سنتی ایرانی-اسلامی در ضربان زندگی

ﺑﺎﻗﻼ:

ﻣﯿﻮه درﻣﺎﻧﯽ ﺑﺎ ﺑﻬﺮه ﮔﯿﺮي از دﺳﺘﻮرﻫﺎي اﺳﻼﻣﯽ
طب سنتی ایرانی-اسلامی در ضربان زندگی

اﻣﺎم ﺻﺎدق )ع( در ﺑﯿﺎن ﻓﺎﯾﺪه ﺑﺎﻗﻼ ﻣﯽ ﻓﺮﻣﺎﯾﺪ: ﺑﺎﻗﻼ را ﺑﺎ ﭘﻮﺳﺖ ﺑﺨﻮرﯾﺪ ﮐﻪ ﻣﻌﺪه را ﭘﯿﺮاﺳﺘﻪ ﻣﯽ ﻧﻤﺎﯾﺪ . ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﺣﻀﺮت در ﺟﺎي دﯾﮕﺮ ﻣﯽ ﻓﺮﻣﺎﯾﺪ:

ﺑﺎﻗﻼ ، درد را از ﺑﯿﻦ ﻣﯽ ﺑﺮد و دردي درآن ﻧﯿﺴﺖ . ﺑﺎﻗﻼ ﻃﺒﯿﻌﺘﯽ ﺳﺮد وﺗﺮ دارد.. اﺳﺖ,C3,B2,B1A,B ﺑﺎﻗﻼ داراي وﯾﺘﺎﻣﯿﻦ ﻫﺎ ي ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ داراي اﻣﻼح ﺑﺴﯿﺎر از ﺟﻤﻠﻪ : آﻫﻦ ،آﻫﮏ ،ﭘﺘﺎﺳ ﯿﻢ ،ﺳﺪﯾﻢ ، ﻓﺴﻔﺮ ،ﮐﻠﺴﯿﻢ وﻧﺸﺎﺳﺘﻪ اﺳﺖ . از ﺧﻮاص ﺑﺎﻗﻼ ﻣﯽ ﺗﻮان ﺑﻪ ﻣﻮارد زﯾﺮ اﺷﺎره ﮐﺮد : ﺑﺎﻗﻼ ﻣﻐﺰ اﺳﺘﺨﻮان ﻫﺎ را ﺗﻘﻮﯾﺖ و ﻓﻌﺎل ﻣﯽ ﮐﻨﺪ . در ﺑﺪن ﺧﻮن ﺗﻮﻟ ﯿﺪ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ . ﺳﺮدردﻫﺎي ﻣﺘﻮاﻟﯽ )ﻣﯿﮕﺮن (را درﻣﺎن ﻣﯽ ﮐﻨﺪ . ﺑﻪ ﺑﺪن ﻧﯿﺮو ﻣﯽ دﻫﺪ و ﺿﻌﻒ را از ﺑﯿﻦ ﻣﯽ ﺑﺮد . رﯾﻪ ﻫﺎ وﮐﻠﯿﻪ را ﺗﻘﻮﯾﺖ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ  .زود ﻫﻀﻢ ﺑﻮده و در دﻓﻊ دﯾﮕﺮ ﻓﻀﻮﻻت ﻧ ﯿﺰ ﻣﻮﺛﺮ اﺳﺖ .در درﻣﺎن ﺳﺮﻓﻪ ﻫﺎي ﺧﺸﮏ ﻣﻮﺛﺮ اﺳﺖ  . راﻫﯽ ﺑﺮاي درﻣﺎن ﺳ ﯿﺎﺗﯿﮏ، رﻣﺎﺗﯿﺴﻢ، درد ﻣﻔﺎﺻﻞ و ﻧﻘﺮس اﺳﺖ . آب ﺟﻮﺷﯿﺪه ﺑﺎﻗﻼ، ﮔﻠﻮ را ﻧﺮم ﻣﯽ ﮐﻨﺪ .دم ﮐﺮده ﮔﻞ ﺑﺎﻗﻼ، ﺿﺪ ﺗﺸﻨﺞ ﺑﻮده و ادرارآور اﺳﺖ ؛ ﺳﻨﮓ ﮐﻠ ﯿﻪ را دﻓﻊ ﮐﺮده و ﺑﺮاي ﻗﻮﻟﻨﺞ ﮐﻠﯿﻮي ﻣﻔ ﯿﺪ اﺳﺖ . ﺟﻮﺷﺎﻧﺪه ﺑﺎﻗﻼ، اﺛﺮ ﻣﻔ ﯿﺪي ﺑﺮاي رﻓﻊ روﻣﺎﺗﯿﺴﻢ دارد . از ﺟﻮﺷﺎﻧﺪه ﺑﺎﻗﻼ ﺑﺮاي ﺑﻬﺒﻮد ﻧﻘﺮس ﻧ ﯿﺰ اﺳﺘﻔﺎده ﻣﯽ ﺷﻮد . ﺑﺮاي ورم ﻣﺜﺎﻧﻪ ﻧ ﯿﺰ ﻣﻔﯿﺪ اﺳﺖ .
ﺿﺮرﻫﺎ  زﯾﺎدي در ﺑﺎﻗﻼ، ﺑﺎﻋﺚ ﺳﻨﮕ ﯿﻨﯽ وﻧﻔﺦ ﻣﻌﺪه ﻣﯽ ﺷﻮد . ﻫﻤﭽﻨ ﯿﻦ ﻣﻮﺟﺐ ﮐﻨﺪي ذﻫﻦ ﻣﯽ ﺷﻮد . ﻋﺪه اي ﺑﻪ ﺑﺎﻗﻼ ﺗﺎزه ﺣﺴﺎﺳﯿﺖ دارﻧﺪ ﮐﻪ از ﻋﻼﻣﺖ ﻫﺎي آن ﻣﯽ ﺗﻮان ﺑﻪ اﺣﺴﺎس ﺧﺴﺘﮕﯽ و ﺿﻌﻒ اﻋﺼﺎب اﺷﺎره ﮐﺮد .ﻫﻤﭽﻨ ﯿﻦ ﻋﻼﻣﺖ ﻫﺎﯾﯽ ﭼﻮن ﺳﺮدرد، ﺧﻮن در ادرار و اﺳﺘﻔﺮاغ ﻇﺎﻫﺮ ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ . ﮐﺴﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ ﺑﯿﻤﺎري ﻫﺎي از ﺟﻤﻠﻪ : ﮐﻠﺴﺘﺮول، ﺿﻌﻒ ﺣﺎﻓﻈﻪ، ﺳﺮدرد، ﺧﺎرش ﭘﻮﺳﺖ، ﻓﺸﺎر ﺧﻮن و ﯾﺒﻮﺳﺖ ﮔﺮﻓﺘﺎر ﻫﺴﺘﻨﺪ، ﻧﺒﺎﯾﺪ در ﺧﻮردن ﺑﺎﻗﻼ زﯾﺎده روي ﮐﻨﻨﺪ .

ﺑﻠﻮط:

ﻣﯿﻮه درﻣﺎﻧﯽ ﺑﺎ ﺑﻬﺮه ﮔﯿﺮي از دﺳﺘﻮرﻫﺎي اﺳﻼﻣﯽ
طب سنتی ایرانی-اسلامی در ضربان زندگی

ﺑﻠﻮط از ﻣﯿﻮه ﻫﺎي ﮔﺮم وﺧﺸﮏ اﺳﺖ . ﺑﻠﻮط ﺑﺮاي درﻣﺎن ﻫﻤﻮروﺋ ﯿﺪ)ﺑﻮاﺳ ﯿﺮ( و درد ﻣﻌﺪه ﺑﺴ ﯿﺎر ﻣﻔﯿﺪ اﺳﺖ . ﺑﻠﻮط، ﺑﺮاي رﻓﻊ ﮐﻢ ﺧﻮﻧﯽ ﻣﻮﺛﺮ اﺳﺖ وﻧﺮﻣﯽ اﺳﺘﺨﻮان را ﻧ ﯿﺰ درﻣﺎن ﻣﯽ ﮐﻨﺪ .ﺑﻠﻮط ﻣﻘﻮي وﻧﯿﺮو ﺑﺨﺶ اﺳﺖ و ﺿﻌﻒ ﻋﻤﻮﻣﯽ ﺑﺪن را از ﺑ ﯿﻦ ﻣﯽ ﺑﺮد .ﺑﺮاي ﻣﻌﺎﻟﺠﻪ اﺳﻬﺎل اﻃﻔﺎل، ﭘﻮدر آن را ﺑﺎ ﮐﺎﮐﺎﺋﻮ ﻣﺨﻠﻮط ﮐﺮده و دم ﮐﺮده آن را ﺑﻪ اﻃﻔﺎل ﻣﯽ دﻫﻨﺪ؛ ﺑﻠﻮط ﺑﺮا ي درﻣﺎن وارﯾﺲ و ﺑﻮاﺳﯿﺮ ﻣﻔ ﯿﺪ اﺳﺖ  .ﻫﻤﭽﻨ ﯿﻦ ﺿﺪ ﻋﻔﻮﻧﯽ ﮐﻨﻨﺪه اﺳﺖ وﺧﻮﻧﺮﯾﺰي را ﻣﺘﻮﻗﻒ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ . از ﺑﻮ داده ﺑﻠﻮط ﭼﺎﯾﯽ درﺳﺖ ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ ﮐﻪ ﺑﺮاي ﺑﯿﻤﺎري ﻫﺎي زﯾﺮﻣﻔ ﯿﺪ اﺳﺖ : ﺑﻮاﺳ ﯿﺮ را ﺑﻬﺒﻮد و اﺳﻬﺎل ﺑﻪ ﺧﺼﻮص اﺳﻬﺎل ﺧﻮﻧﯽ را درﻣﺎﻧﯽ ﻣﯽ ﻧﻤﺎﯾﺪ.

درد وﮔﺎز ﻣﻌﺪه را از ﺑﯿﻦ ﻣﯽ ﺑﺮد و ﻧﺮﻣﯽ اﺳﺘﺨﻮان را از درﻣﺎن ﻣﯽ ﮐﻨﺪ . ﺟﻮﺷﺎﻧﺪه ﭘﻮﺳﺖ درﺧﺖ ﺑﻠﻮط ﺑﺮاي ﺧﻮن ﻣﺮدﮔﯽ،اﮔﺰﻣﺎ و ﺑﯿﻤﺎري ﭘﻮﺳﺘﯽ ﻣﻔ ﯿﺪ اﺳﺖ.ﭘﻤﺎد ﺑﻠﻮط ﻧ ﯿﺰ ﺑﺮاي ﺑﯿﻤﺎري ﭘﻮﺳﺘﯽ و ﺳﺮﻣﺎزدﮔﯽ ﻣﻔﯿﺪ اﺳﺖ .

ﺑﻪ: 

ﻣﯿﻮه درﻣﺎﻧﯽ ﺑﺎ ﺑﻬﺮه ﮔﯿﺮي از دﺳﺘﻮرﻫﺎي اﺳﻼﻣﯽ
طب سنتی ایرانی-اسلامی در ضربان زندگی

ﭘﯿﺎﻣﺒﺮاﮐﺮم) ص( ﻣﯽ ﻓﺮﻣﺎﯾﺪ: ﺑﻪ ﺑﺨﻮرﯾﺪ و ﺑ ﯿﻦ ﺧﻮد ﻫﺪﯾﻪ ﺑﺪﻫ ﯿﺪ، ﭼﺮا ﮐﻪ آن ، ﭼﺸﻢ را ﺟﻼ ﻣﯽ دﻫﺪ، دوﺳﺘﯽ را در ﻗﻠﺐ ﻣﯽ روﯾﺎﻧﺪ، وﺑﻪ زن ﻫﺎي ﺣﺎﻣﻠﻪ ﺧﻮد ﺑﺪﻫ ﯿﺪ ﺗﺎ ﻓﺮزﻧﺪان ﺷﻤﺎ ﻧﯿﮑﻮ ﺷﻮد . اﻣﯿﺮﻣﻮﻣﻨﺎن ﺣﻀﺮت ﻋﻠﯽ )ع( درﺑﺎره ﻓﺎﯾﺪه ﻫﺎي ﺑﻪ ﻣﯽ ﻓﺮﻣﺎﯾﺪ: ﺑﻪ ﺑﺨﻮرﯾﺪ ﭼﺮا ﮐﻪ ﻗﻠﺐ ﺿﻌﯿﻒ را ﻧﯿﺮو ﻣﯽ ﺑﺨﺸﺪ،ﭘﺎك ﮐﻨﻨﺪه ﻣﻌﺪه و روﺷﻦ ﮐﻨﻨﺪه ﻗﻠﺐ اﺳﺖ و آدم ﺗﺮﺳﻮ را ﺷﺠﺎع ﻣﯽ ﻧﻤﺎﯾﺪ. اﻣﺎم ﺻﺎدق)ع( ﻣﯽ ﻓﺮﻣﺎﯾﺪ: ﺑﻪ ، ﻣﻌﺪه را ﻧﯿﮑﻮ و ﻗﻠﺐ را ﻣﺤﮑﻢ ﻣﯽ ﺳﺎزد و ﺧﺪاوﻧﺪ ﭘﯿﺎﻣﺒﺮي را ﻣﺒﻌﻮث ﻧﻔﺮﻣﻮد ﻣﮕﺮ آن ﮐﻪ از ﺑﻪ ﺧﻮرد . ﺑﻪ ﺷ ﯿﺮﯾﻦ ﮔﺮم وﺗﺮ اﺳﺖ و ﺑﻪ ﺗﺮش ﺳﺮد و ﺧﺸﮏ اﺳﺖ . . را در ﺑﺮدارد,C3,B2,B1A,B ﺑﻪ وﯾﺘﺎﻣ ﯿﻦ ﻫﺎﯾﯽ ﻧﻈ ﯿﺮ ﻫﻤﭽﻨ ﯿﻦ داراي اﻣﻼح ﻣﻌﺪﻧﯽ ﺑﺴ ﯿﺎري اﺳﺖ ﮐﻪ از ﺟﻤﻠﻪ آﻧﻬﺎ :آﻫﻦ ، آﻫﮏ، ﭘﺘﺎﺳﯿﻢ، ﺳﺪﯾﻢ ، ﻓﺴﻔﺮ و ﮐﻠﺴ ﯿﻢ اﺳﺖ . از ﻓﺎﯾﺪه ﻫﺎي ﻗﺎﺑﻞ درﻣﺎﻧﯽ ﺑﻪ ﻣﯽ ﺗﻮان ﺑﻪ ﻣﻮارد زﯾﺮ اﺷﺎره ﮐﺮد : ﺑﻪ ﻋﻼوه ﺑﺮ آن ﮐﻪ اﺷﺘﻬﺎآور اﺳﺖ ﺑﻪ ﺗﻘﻮﯾﺖ ﻣﻌﺪه و ﮐﺒﺪ ﮐﻤﮏ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ . ﻫﻤﭽﻨ ﯿﻦ دل ﭘﯿﭽﻪ ، ﺧﻮﻧﺮﯾﺰي ﻟﺜﻪ و دﻫﺎن را درﻣﺎن ﻣﯽ ﮐﻨﺪ . ﺑﻪ ﻗﻠﺐ را ﺗﻘﻮﯾﺖ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ ،ﺳﯿﻨﻪ را ﻧﺮم ﻣﯽ ﻧﻤﺎﯾﺪ، ﻣﻌﺪه و دﺳﺘﮕﺎه ﻫﺎﺿﻤﻪ را ﺗﻘﻮﯾﺖ ﮐﺮده و ﺑﻪ ﻫﻀﻢ ﻏﺬا ﻧ ﯿﺰ ﮐﻤﮏ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ . ﺑﺮاي ﭼﺸﻢ ﺑﺴﯿﺎر ﻣﻔ ﯿﺪ اﺳﺖ . ﺧﻮن رﯾﺰي را ﻣﺘﻮﻗﻒ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ، اﺛﺮ ﻣﻔ ﯿﺪي روي ﺑﻮاﺳ ﯿﺮ دارد . ﻧﻪ ﺗﻨﻬﺎ ﻗﺎﺑﺾ اﺳﺖ ﺑﻠﮑﻪ ادرار آور ﻧ ﯿﺰ ﻫﺴﺖ . ﺑﻪ ﺗﺮش اﺳﺘﻔﺮاغ را ﻣﺘﻮﻗﻒ ﮐﺮده وﺑﺮاي ﺗﻨﮕﯽ ﻧﻔﺲ ﻧ ﯿﺰ ﻣﻔﯿﺪ اﺳﺖ . ﺧﻮن رﯾﺰي از رﺣﻢ را ﻣﺘﻮﻗﻒ ﮐﺮده و اﺳﻬﺎل ﺑﻪ ﺧﺼﻮص اﺳﻬﺎل ﺧﻮﻧﯽ را درﻣﺎن ﻣﯽ ﮐﻨﺪ . ﺑﻪ داﻧﻪ ﺑﺮاي درﻣﺎن ﺟﺮاﺣﺎت ﮔﻠﻮ، ﺳﺮﻓﻪ، ﺗﻮرم ﻫﺎي داﺧﻠﯽ ، ﺧﺸﮑﯽ زﺑﺎن و دﻫﺎن ﻣﻔﯿﺪ اﺳﺖ . ﺑﺮاي ﺑﻬﺒﻮد ﺗﺮك ﭘﻮﺳﺖ دﺳﺖ ، ﭘﺎ وﻟﺐ ﺑﻪ داﻧﻪ را روي ﻣﻮﺿﻊ ﻗﺮار دﻫ ﯿﺪ. ﻟﻌﺎب ﺑﻪ داﻧﻪ را روي زﺧﻢ و ﺳﻮﺧﺘﮕﯽ ﻫﺎ ﮔﺬاﺷﺘﻪ ﺗﺎ زودﺗﺮ ﺑﻬﺒﻮد ﯾﺎﺑﺪ . ﺑﻪ داﻧﻪ ﺿﺪ ﺗﺐ اﺳﺖ و آﻓﺘﺎب ﺳﻮﺧﺘﮕﯽ را ﺑﺎ ﻣﺎﻟﯿﺪن روي ﭘﻮﺳﺖ درﻣﺎن ﮐﻨ ﯿﺪ. ﺟﻮﯾﺪن ﺑﻪ داﻧﻪ ﺑﺮاي ﺗﻘﻮﯾﺖ ﻧﯿﺮوي ﺟﻨﺴﯽ ﻣﻔ ﯿﺪ اﺳﺖ . ﺟﻮﺷﺎﻧﺪه ﺑﺮگ درﺧﺖ ﺑﻪ ، ورم ﭼﺸﻢ را ﺑﻬﺒﻮد ﻣﯽ ﺑﺨﺸﺪ . دم ﮐﺮده ﮔﻞ و ﺷﮑﻮﻓﻪ ﺑﻪ ، ﻣﻘﻮي ﻣﻌﺪه اﺳﺖ . ﺳﺮﻓﻪ ﮐﻮدﮐﺎن را ﺑﺮﻃﺮف ﻣﯽ ﻧﻤﺎﯾﺪ. ﺳﺮدرد را ﺑﻬﺒﻮد ﻣﯽ ﺑﺨﺸﺪ . ﺳﯿﻨﻪ را ﺻﺎف و ﺗﻘﻮﯾﺖ ﻣﯽ ﻧﻤﺎﯾﺪ.
ﺑﺮاي درﻣﺎن ﺑﯽ ﺧﻮاﺑﯽ و ﯾﺎ ﺑﺪ ﺧﻮاﺑ ﯽ، دم ﮐﺮده ﮔﻞ را ﺑﻪ ﻫﻤﺮاه آب ﺑﻬﺎر ﻧﺎرﻧﺞ ﻗﺒﻞ از ﺧﻮاب ﺑﻨﻮﺷ ﯿﺪ.

ﺿﺮرﻫﺎ:

ﺧﻮردن ﺑﻪ، ﺑﻪ ﺻﻮرت ﺧﺎم ﻣﻀﺮ اﺳﺖ ، ﭼﺮا ﮐﻪ رﮔﻬﺎ را ﻣﺴﺪود ﻣﯽ ﮐﻨﺪ و ﭼﻮن ﮔﺮم اﺳﺖ ﺑﺮاي ﮔﺮم ﻣﺰاﺟﺎن ﻧﯿﺰ ﺧﻮب ﻧﯿﺴﺖ .

ﭘﺮﺗﻘﺎل:

ﻣﯿﻮه درﻣﺎﻧﯽ ﺑﺎ ﺑﻬﺮه ﮔﯿﺮي از دﺳﺘﻮرﻫﺎي اﺳﻼﻣﯽ
طب سنتی ایرانی-اسلامی در ضربان زندگی

اﺷﺎره ﮐﺮد ,C,D3,B2,B1A,B ﭘﺮﺗﻘﺎل از ﻣﯿﻮﻫﻬﺎي ﺗﺎﺑﺴﺘﺎﻧﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ داراي وﯾﺘﺎﻣ ﯿﻨﻬﺎي ﺑﺴ ﯿﺎري اﺳﺖ ﮐﻪ ازﺟﻤﻠﻪ آﻧﻬﺎ ﻣﯿﺘﻮان ﺑﻪ ﺳﺮﺷﺎر از اﻣﻼح ﻣﻌﺪﻧﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ از ﺟﻤﻠﻪ آﻧﻬﺎ ﻣﻮارد زﯾﺮ را ﻣﯽ ﺗﻮان ﻧﺎم ﺑﺮد :آﻫﻦ ، آﻫﮏ ، ﭘﺘﺎﺳﯿﻢ، روي ، ﺳﺪﯾﻢ ، ﻓﺴﻔﺮ، ﻓﻮﻟﯿﮏ اﺳﯿﺪ، ﻣﺲ ، ﻣﻨ ﯿﺰﯾﻢ،ﻣﻨﮕﻨﺰ، ﮐﻠﺴﯿﻢ، ﮐﻠﺮ، ﮔﻮﮔﺮد . از ﺟﻤﻠﻪ ﺧﺎﺻﯿﺖ ﻫﺎي درﻣﺎﻧﯽ ﭘﺮﺗﻘﺎل ﺑﻪ ﻣﻮارد زﯾﺮ ﻣﯽ ﺗﻮان اﺷﺎره ﮐﺮد : ﭘﺮﺗﻘﺎل آرام ﺑﺨﺶ اﺳﺖ و اﺳﺘﺮس را ﮐﺎﻫﺶ داده و از ﻋﻔﻮﻧﺖ ﻫﺎي وﯾﺮوﺳﯽ ﭘﯿﺸﮕ ﯿﺮي ﻣﯽ ﻧﻤﺎﯾﺪ. ﭘﺮﺗﻘﺎل آﻫﻦ ﺑﯿﺸﺘﺮي را ﺟﺬب ﺑﺪن ﻣﯽ ﻧﻤﺎﯾﺪ. ﭘﺮﺗﻘﺎل ﻣﻮﺟﺐ اﺳﺘﺤﮑﺎم اﺳﺘﺨﻮان ﻫﺎ ﻣﯽ ﺷﻮد . ﺧﻮن را ﺗﺼﻔ ﯿﻪ، ﺗﺮﺷﯽ ﺧﻮن را ﻣﺘﻌﺎدل واز ﭘ ﯿﺮي ﺟﻠﻮﮔ ﯿﺮي ﻣﯽ ﻧﻤﺎﯾﺪ. از ﮐﺮم ﺧﻮردﮔﯽ دﻧﺪان ﺟﻠﻮﮔ ﯿﺮي و آن را درﻣﺎن ﻣﯽ ﻧﻤﺎﯾﺪ. اﺷﺘﻬﺎ راﺗﺤﺮﯾﮏ ، ﻣﻌﺪه را ﺗﻘﻮﯾﺖ و ﺿﺪ اﺳﺘﻔﺮاع اﺳﺖ وﺳﯿﻨﻪ را ﻧﺮم ﻣﯽ ﮐﻨﺪ . درﻣﺎن ﺑﯿﻤﺎري ﻫﺎﯾﯽ ﭼﻮن ﺳﺮﻣﺎ ﺧﻮردﮔﯽ ، زﮐﺎم، ﮔﺮﯾﭗ ، ﻓﺸﺎر ﺧﻮن و ﯾﺒﻮﺳﺖ اﺳﺖ . ﭘﺮﺗﻘﺎل ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ، ﺳﺮﮔﯿﺠﻪ ،ﺗﺸﻨﺞ، درد ﺳﯿﻨﻪ و ﺳﻨﮕ ﯿﻨﯽ اﻋﻀﺎء را درﻣﺎن و ﻋﻄﺶ را از ﺑ ﯿﻦ ﻣﯽ ﺑﺮد . ﭘﺮﺗﻘﺎل زﯾﺒﺎﯾﯽ را ﺑﻪ زن ﻫﺎي ﻣﺸﺘﺎق زﯾﺒﺎﯾﯽ ﻫﺪﯾﻪ ﻣﯽ دﻫﺪ . ﮐﻠﺴﺘﺮول ﺧﻮن را ﮐﺎﻫﺶ داده، ادرار آور اﺳﺖ و ﺳﻢ را از ﺑﺪن دﻓﻊ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ . ﭘﺮﺗﻘﺎل ﻧﻪ ﺗﻨﻬﺎ آرام ﺑﺨﺶ اﺳﺖ ﺑﻠﮑﻪ از ﺑﯿﻤﺎري ﻫﺎي ﻗﻠﺒﯽ ﻧﯿﺰ ﭘﯿﺸﮕ ﯿﺮي ﻣﯽ ﻧﻤﺎﯾﺪ؛ ﭘﺮﺗﻘﺎل درﻣﺎن ﺳﺮﻃﺎن وﺿﺪ ﻗﯽ اﺳﺖ . از اﯾﻦ ﻣﯿﻮه ﺗﺎﺑﺴﺘﺎﻧ ﯽ، ﻣﯿﺘﻮان ﺑﺮاي درﻣﺎن ﭼﺎﻗﯽ وﮐﺎﻫﺶ وزن اﺳﺘﻔﺎده ﮐﺮد،ﻗﻨﺪﻫﺎ و ﭼﺮﺑﯽ ﻫﺎ را ﺳﻮزاﻧﺪ وﺣﺮارت ﺑﺪن را ﺗﺎﻣ ﯿﻦ ﻧﻤﻮد . ﻫﻤﭽﻨ ﯿﻦ اﻋﺼﺎب را ﺗﻘﻮﯾﺖ ، ﮐﻠﺴ ﯿﻢ ﺑﺪن را زﯾﺎد و ﺑﺮاي ﺑﯿﻤﺎراﻧﯽ ﮐﻪ دوره ﻧﻘﺎﻫﺖ ﺧﻮد را ﻣﯽ ﮔﺬراﻧﻨﺪ ﻣﻔ ﯿﺪ اﺳﺖ . ﭘﺮﺗﻘﺎل ﭘﻮﺳﺖ را ﻧﺮم و رﻧﮓ ﺗﯿﺮه را روﺷﻦ ﻣﯽ ﻧﻤﺎﯾﺪ وﺑﻪ ﻫﻤﻪ ﺑﯿﻤﺎران ﺑﻪ ﺧﺼﻮص ﮐﺴﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﺑﺎﯾﺪ ﮐﻠﺴﺘﺮول ﺧﻮن ﺧﻮد را ﮐﺎﻫﺶ دﻫﻨﺪ، در ﻫﻤﻪ ﺳﻨ ﯿﻦ ﺗﻮﺻ ﯿﻪ ﻣﯽ ﺷﻮد ، ﭼﺮا ﮐﻪ ﻣﯽ ﺗﻮان آن را ﺑﻬﺘﺮﯾﻦ دارو دراﯾﻦ ﺑﺎره ﻧﺎﻣ ﯿﺪ. ﭘﻮﺳﺖ ﭘﺮﺗﻘﺎل و ﺑﻪ ﺧﺼﻮص اﺳﺎﻧﺲ آن ﺧﺎﺻﯿﺖ ﺿﺪﻋﻔﻮﻧﯽ دارد . ﺟﻮﺷﺎﻧﺪه ﺑﺮگ ﭘﺮﺗﻘﺎل ﺧﻮاب آور اﺳﺖ . ﭘﺮﺗﻘﺎل از ﺳﺮﻃﺎن ﻟﻮزاﻟﻤﻌﺪه ﺟﻠﻮﮔ ﯿﺮي ﮐﺮده و ﻣﻌﺪه را ﺗﻘﻮﯾﺖ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ وﺿﺪ ﮔﺎز ﻣﻌﺪه اﺳﺖ . ﺟﻮﺷﺎﻧﺪه ﺑﺮگ ﭘﺮﺗﻘﺎل ﺑﺮاي ﺷﺴﺘﺸﻮي ورم و ﮐﺎﻫﺶ درد ﻣﻔ ﯿﺪ اﺳﺖ .

ﭘﯿﺎز:

ﻣﯿﻮه درﻣﺎﻧﯽ ﺑﺎ ﺑﻬﺮه ﮔﯿﺮي از دﺳﺘﻮرﻫﺎي اﺳﻼﻣﯽ
طب سنتی ایرانی-اسلامی در ضربان زندگی

 

اﻣﺎم ﺻﺎدق )ع( ﻣﯽ ﻓﺮﻣﺎﯾﺪ: ﭘﯿﺎز داراي ﺳﻪ ﻓﺎﯾﺪه اﺳﺖ:دﻫﺎن را ﺧﻮﺷﺒﻮ، ﻟﺜﻪ را ﻣﺤﮑﻢ و آب ﺟﻤﺎع را زﯾﺎد ﻣﯽ ﮐﻨﺪ .
ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﺣﻀﺮت در ﺟﺎي دﯾﮕﺮ ﻣﯽ ﻓﺮﻣﺎﯾﺪ: رﺳﻮل اﮐﺮم )ص (ﻓﺮﻣﻮدﻧﺪ :ﻫﻨﮕﺎﻣﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ ﺷﻬﺮي داﺧﻞ ﻣﯽ ﺷﻮﯾﺪ، از ﭘﯿﺎز آن ﺷﻬﺮ ﺑﺨﻮرﯾﺪ ﺗﺎ وﺑﺎي آن ﺷﻬﺮ از ﺷﻤﺎ دور ﺷﻮد . ﭘﯿﺎز داراي وﯾﺘﺎﻣﯿﻦ ﻫﺎي ﺑﺴﯿﺎري اﺳﺖ ﮐﻪ از ﺟﻤﻠﻪ آن ﻣﯽ ﺗﻮان ﺑﻪ ﻣﻮارد زﯾﺮ اﺷﺎره ﮐﺮد : A,B1,B2,B12,C,p ﻫﻤﭽﻨ ﯿﻦ داراي اﻣﻼﺣﯽ ﻧﻈ ﯿﺮ: آﻫﮏ، آﻫﻦ، ﭘﺘﺎ ﺳﯿﻢ ،ﺳﯿﻠﯿﺲ، ﺳﺪﯾﻢ، ﻓﺴﻔﺮ، ﻗﻨﺪ، ﮔﻮﮔﺮد و ﯾﺪ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ . ازﻓﺎﯾﺪه ﻫﺎي درﻣﺎﻧﯽ ﭘﯿﺎز ﻣﯽ ﺗﻮان ﺑﻪ ﻣﻮارد زﯾﺮ اﺷﺎره ﮐﺮد : ﭘﯿﺎز ﻓﻀﺎي دﻫﺎن را ﺧﻮﺷﺒﻮ، ﻟﺜﻪ را ﻣﺤﮑﻢ، آب ﮐﻤﺮ را زﯾﺎد و اﺳﺘﺴﻘﺎ را درﻣﺎن ﻣﯽ ﻧﻤﺎﯾﺪ. ﺧﺴﺘﮕﯽ را ﺑﺮﻃﺮف،اﻋﺼﺎب را ﺗﻘﻮﯾﺖ ﻣﯽﮐﻨﺪ و ﺗﺐ را از ﺑﯿﻦ ﻣﯽ ﺑﺮد . ﺑﻪ ﺑﺪن ﻧﯿﺮو ﺑﺨﺸﯿﺪه و اﺷﺘﻬﺎ را زﯾﺎد ﻣﯽ ﮐﻨﺪ . ﭘﯿﺎز ﻋﻔﻮﻧﺖ ﻫﺎ را از ﺑ ﯿﻦ ﻣﯽ ﺑﺮد، ﺧﻮن و ﻣﺠﺎري ﺗﻨﻔﺴﯽ را ﺿﺪ ﻋﻔﻮﻧﯽ ﮐﺮده و آﺳﻢ و ورم ﮔﻠﻮ را درﻣﺎن ﻣﯽ ﮐﻨﺪ . ﺟﻮش ﻫﺎي زﯾﺮ ﭘﻮﺳﺖ را درﻣﺎن ، ﻏﺪه ﻫﺎي اﺷﮏ، آﻣﯿﺰش و ﮔﻮارش را ﺗﻘﻮﯾﺖ ﻣﯽ ﻧﻤﺎﯾﺪ. ﻏﺬاي ﻣﻐﺰ اﺳﺖ و ﻣﺤﺮك اﻣﻮر ﺟﻨﺴﯽ . اﺳﺘﺨﻮان ﻫﺎي ودﻧﺪان ﻫﺎ را ﻣﺤﮑﻢ و از ﻧﺮﻣﯽ اﺳﺘﺨﻮان ﺟﻠﻮﮔﯿﺮي ﻣﯽ ﮐﻨﺪ . ﻧﯿﺮوي ﺷﻬﻮت و راه رﻓﺘﻦ را اﻓﺰاﯾﺶ ، ﻣﻌﺪه و روده را ﺿﺪ ﻋﻔﻮﻧﯽ و ﻋﻔﻮﻧﺖ ﻣﺠﺮاي ﺗﻨﻔﺴﯽ را درﻣﺎن ﻣﯽ ﻧﻤﺎﯾﺪ. از ﺳﮑﺘﻪ ﻫﺎي ﻗﻠﺒﯽ و ﻣﻐﺰي ﺟﻠﻮﮔﯿﺮي ، ورم ﺳﺎق ﭘﺎﻫﺎ، ورم ﻣﺜﺎﻧﻪ، ﭘﺮﺳﺘﺎت ، روﻣﺎﺗﯿﺴﻢ ﻣﻔﺼﻠﯽ، ﺳﻨﮓ ﮐﻠﯿﻪ و ﻣﺜﺎﻧﻪ رادرﻣﺎن وﺳﻤﻮم ﺑﺪن را دﻓﻊ ﻣﯽ ﻧﻤﺎﯾﺪ. اﻧﺠﺎم ﮐﺎرﻫﺎي ﻓﮑﺮي را آﺳﺎن، ﮐﻢ ﺧﻮاﺑﯽ را درﻣﺎن ، ﺗﺐ را ﻧﺎﺑﻮد، از رﻗ ﯿﻖ ﺷﺪن ﺧﻮن ﺟﻠﻮﮔﯿﺮي ﻣﯽ ﮐﻨﺪ و ﭘﯽ را ﻣﺤﮑﻢ ﻣﯽ ﻧﻤﺎﯾﺪ. ﺻﺪاي وزوز ﮔﻮش را از ﺑﯿﻦ ﻣﯽ ﺑﺮد . در ﮐﻨﺎر رﺧﺘﺨﻮاب ﭘﺸﻪ را دور ﻣﯽ ﻧﻤﺎﯾﺪ

منبع:

کتاب ﻣﯿﻮه درﻣﺎﻧﯽ ﺑﺎ ﺑﻬﺮه ﮔﯿﺮي از دﺳﺘﻮرﻫﺎي اﺳﻼﻣﯽ(نویسنده:عذرا سادات حکیم)